Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2020

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2.01.2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu umów (...) 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 2/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2.01.2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 3/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 7.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby ,Baranowa Sand 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 4/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 7.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego (...) 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 5/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gor 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 6/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 7/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21.01.2020 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Gorzyce w 2020 r. 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 8/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 9/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 10/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24.01.2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2020 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 11/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych nie stanowiących lasu gminnego na terenie sołectw w Gminie Gorzyce 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 12/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (...) 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 13/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (...) 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 14/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 15/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 16/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą,których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 17/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w msc. Trześń 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do ustalenia zasad i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych nie stanowiących lasu gminnego na terenie sołectw w Gminie Gorzyce 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 19/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 07.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 20/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 07.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 21/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 22/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 23/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Gorzyce. 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 24/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24.02.2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 25/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 26.02.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 26/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-03-05
Zarządzenie 27/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.03.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr II w Gorzycach na pomiesz 2020-05-19
Zarządzenie nr 28/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy oraz do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta 2020-05-19
Zarządzenie 29/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.03.2020 w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Gorzyce 2020-05-19
Zarządzenie Nr 30/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-05-19
Zarządzenie nr 31/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-05-19
Zarządzenie nr 32/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 marca 2020 r. w sprawi powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 10 maja 2020r. 2020-05-19
Zarządzenie nr 33/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce 2020-05-19
Zarządzenie nr 34/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-05-19
Zarządzenie 35/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.03.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-05-19
Zarządzenie 36/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.03.2020 w sprawie zbycia nieruchomości pod realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej na rzecz Skarbu Państwa 2020-05-19
Zarządzenie 37/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.03.2020 w sprawie zbycia nieruchomości pod realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej na rzecz Skarbu Państwa 2020-05-19
Zarządzenie nr 38/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2020-05-19
Zarządzenie 39/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2020 w sprawie zbycia nieruchomości pod realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej na rzecz Skarbu Państwa 2020-05-19
Zarządzenie nr 40/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-05-19
Zarządzenie nr 41/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07 kwietnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-05-19
Zarządzenie Nr 43/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-05-19
Zarządzenie 44/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.04.2020 w sprawie zbycia nieruchomości pod realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej na rzecz Skarbu Państwa 2020-05-19
Zarządzenie 45/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-05-19
Zarządzenie 46/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-05-19
Zarządzenie Nr 47/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-05-19
ZARZĄDZENIE NR 48/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przekazania szkołom podstawowym na terenie Gminy Gorzyce laptopów i modemów do nieodpłatnego korzystania, zakupionych w ramach projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła 2020-05-19
ZARZĄDZENIE NR 49/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Gorzyce 2020-05-19
Zarządzenie 50/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.05.2020 w sprawie zbycia składników roślinnych z nieruchomości pod realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej na rzecz Skarbu Państwa 2020-05-19
Zarządzenie nr 51/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przekazania szkołom podstawowym na terenie Gminy Gorzyce laptopów do realizacji pracy zdalnej przez uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 2020-06-02
Zarządzenie 52/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.05.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gorzyce 2020-07-23
Zarządzenie nr 53/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Gorzyce generatorów ozonu 2020-07-23
Zarządzenie 54/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.05.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-07-23
Zarządzenie nr 55/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-07-23
Zarządzenie nr 56/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-07-23
Zarządzenie nr 57/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-07-23
Zarządzenie 58/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.06.2020 w sprawie powołania i ustalenia składu Gminnego Biura Spisowego w Gorzycach 2020-07-23
Zarządzenie Nr 60/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 czerwiec 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenia rekrutacji do Samorządowego Żłobka w Gorzycach 2020-07-23
Zarządzenie 61/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.06.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-07-23
Zarządzenie 62/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.06.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-07-23
Zarządzenie 63/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.06.2020 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Trześń 2020-07-23
Zarządzenie 64/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.06.2020 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2020-07-23
Zarządzenie 65/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.06.2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Gorzyce 2020-07-23
Zarządzenie nr 66/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-07-23
Zarządzenie nr 67/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 2020-07-23
Zarządzenie nr 68/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.06.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny 2020-07-23
Zarządzenie nr 69/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.06.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2020-07-23
Zarządzenie nr 70/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego 2020-07-23
Zarządzenie Nr 71/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-07-23
Zarządzenie nr 72/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego 2020-07-23
Zarządzenie Nr 73/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-07-23
Zarządzenie 74/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.06.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania pn. 2020-07-23
Zarządzenie Nr 76/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2020-07-23
Zarządzenie 77/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce 2020-07-23
Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przekazania szkołom podstawowym na terenie Gminy Gorzyce laptopów i modemów do nieodpłatnego korzystania, zakupionych w ramach projektu granatowego pn.: Zdalna Szkoła 2020-07-23
Zarządzenie Nr 79/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-07-23
Zarządzenie 80/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr II w Gorzycach na pomieszczenia żłobka." 2020-07-23
Zarządzenie Nr 81/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 2020-07-23
Zarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni 2020-07-23
Zarządzenie nr 83/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do poodpisywania spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-23
Zarządzenie 84/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr II w Gorzycach na pomieszczenia żłobka." 2020-07-23
Zarządzenie Nr 85/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-23
Zarządzenie 86/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20.07.2020 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji. 2020-07-23
Zarządzenie 87/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Sokolniki". 2020-07-23
Zarządzenie nr 88/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-09-24
Zarządzenie 90/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 - 0+980 w Gorzycach" 2020-09-24
Zarządzenie 91/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.08.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Sokolniki" 2020-09-24
Zarządzenie 92/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.08.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni 2020-09-24
Zarządzenie 93/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17.08.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg gminnych nr: 100141R (ul. Zastawie) i 100140R (ul. Szkolna) 2020-09-24
Zarządzenie Nr 94/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 2020-09-24
Zarządzenie Nr 95/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-09-24
Zarządzenie Nr 96/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 2020-09-24
Zarządzenie nr 97/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani Bożeny Grobelskiej do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni w przypadku jego nieobecności 2020-09-24
Zarządzenie Nr 98/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-09-24
Zarządzenie 99/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.09.2020 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2020-09-24
Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 września 2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2018 w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach 2020-09-24
Zarządzenie 101/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach" 2020-09-25
Zarządzenie 102/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.09.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne 2020-09-25
Zarządzenie 103/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.09.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-09-25
Zarządzenie 104/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.09.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-09-25
Zarządzenie nr 105/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2020-09-25
Zarządzenie 106/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewid. 475/1 w miejscowości Trześń" 2020-09-25
Zarządzenie 107/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 2705/4 i 2705/28 w miejscowości Gorzyce 2020-09-25
Zarządzenie 108/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Zagospodarowanie centru 2020-09-25
Zarządzenie 108/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Zagospodarowanie centru 2020-09-25
Zarządzenie 110/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.09.2020 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji. 2020-09-25Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2020-02-03
  Ilość odwiedzin: 4441277