Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2013
Liczba odwiedzin kategorii: 14405
VI Kadencja Rady Gminy Gorzyce


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2013-01-20

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Gorzyce Nr XXXIII/176/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. 2013-02-05
Uchwała Nr XXXIII/177/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013-2022 2013-02-05
Uchwała nr XXXIII/178/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce 2013-02-05
Uchwała nr XXXIII/179/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2013-02-05
Uchwała nr XXXIII/180/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 2013-02-05
Uchwała nr XXXIII/181/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-05
Uchwała nr XXXIII/182/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 2013-02-05
Uchwała nr XXXIII/183/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki 2013-02-05
Uchwała nr XXXIII/184/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 2013-02-05
Uchwała nr XXXIII/185/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbiera 2013-02-05
Uchwała nr XXXIII/186/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gorzyce liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i 2013-02-05
Uchwała nr XXXIV/187/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-03-01
Uchwała nr XXXIV/188/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej sz 2013-03-01
Uchwała nr XXXIV/189/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 31 grudnia 2018 r., w trybie bezprzetargowym 2013-03-01
Uchwała nr XXXIV/190/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2013-03-01
Uchwała nr XXXIV/191/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2013-03-01
Uchwała nr XXXIV/192/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2013-03-01
Uchwała nr XXXIV/193/13 z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2013-03-01
Uchwała nr XXXIV/194/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok 2013-03-01
Uchwała nr XXXIV/195/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2013-03-01
Uchwała nr XXXIV/196/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 2013-03-01
Uchwała nr XXXIV/197/13 z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Gminy Gorzyce 2013-03-01
Uchwała nr XXXV/198/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 2013-04-12
Uchwała nr XXXV/199/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym 2013-04-15
Uchwała nr XXXV/200/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2013-04-15
Uchwała nr XXXV/201/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2013-04-15
Uchwała nr XXXV/202/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r. 2013-04-15
Uchwała nr XXXV/203/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok 2013-04-15
Uchwała nr XXXV/204/13 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013-2022 2013-04-15
Uchwała nr XXXVI/205/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 2013-05-14
Uchwała nr XXXVI/206/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 2013-05-14
Uchwała nr XXXVI/207/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Św. Floriana w Trześni na rzecz najemców 2013-05-14
Uchwała nr XXXVI/208/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie współpracy na rzecz opracowania programu strategicznego 2013-05-14
Uchwała nr XXXVI/209/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki 2013-05-14
Uchwała nr XXXVI/210/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok 2013-05-14
Uchwała nr XXXVII/211/13 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2013-05-25
Uchwała nr XXXVII/212/13 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok 2013-05-24
Uchwała nr XXXVII/213/13 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013-2022 2013-05-24
Uchwała nr XXXVII/214/13 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w 2013-05-24
Uchwała nr XXXVII/215/13 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania dla wszystkich mieszkańców sali gimnastycznej wraz z zapleczem w budynku Zespołu Szkół we Wrzawach 2013-05-24
Uchwała nr XXXVII/216/13 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-05-24
Uchwała nr XXXVII/217/13 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. św. Floriana 16 w Trześni 2013-05-24
Uchwała nr XXXVII/218/13 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2013-05-24
Uchwała nr XXXVII/219/13 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 2013-05-24
Uchwała nr XXXVIII/220/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok 2013-06-25
Uchwała nr XXXVIII/221/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 2013-06-25
Uchwała nr XXXVIII/222/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2013-06-25
Uchwała nr XXXVIII/223/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok 2013-06-25
Uchwała nr XXXVIII/224/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 2013-06-25
Uchwała nr XXXIX/225/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Św. Floriana 16 w Trześni na rzecz najemców 2013-07-05
Uchwała nr XXXIX/226/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2013-07-05
Uchwała nr XXXIX/227/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Sokolniki 2013-07-05
Uchwała nr XXXIX/228/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2013-07-05
Uchwała nr XXXIX/229/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok 2013-07-05
Uchwała nr XXXIX/230/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013-2022 2013-07-05
Uchwała nr XL/231/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2013-07-31
Uchwała nr XL/232/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2013-07-31
Uchwała nr XL/233/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. kredytu długoterminowego 2013-07-31
Uchwała nr XL/234/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok 2013-07-31
Uchwała nr XL/235/13 z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013-2022 2013-07-31
Uchwała nr XL/236/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Gorzyce 2013-07-31
Uchwała nr XLI/237/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2013-09-05
Uchwała nr XLI/238/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok 2013-09-05
Uchwała nr XLII/239/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 września 2013 r. w sprawie regulaminu targowisk w miejscowości Gorzyce 2013-10-09
Uchwała nr XLII/240/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok 2013-10-09
Uchwała nr XLII/241/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Gorzycach i do obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Gorzyce w związku z referendum gmi 2013-10-09
Uchwała nr XLII/242/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 września w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa w czynnościach Rady Gminy Gorzyce związanych ze zgłoszeniem kandydatów na członków gminneji obwodowych komisji do spraw referendum oraz wskazaniem mężów zau 2013-10-09
Uchwała nr XLII/243/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do przekazania skargi Pana Mariana Grzegorzka z dnia 4 września 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ora 2013-10-09
Uchwała nr XLIII/244/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 2013-11-15
Uchwała nr XLIII/245/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok 2013-11-15
UCHWAŁA NR XLIII/246/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy wdrażaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszar 2013-11-15
UCHWAŁA NR XLIII/247/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-11-15
UCHWAŁA NR XLIII/248/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2013-11-15
UCHWAŁA NR XLIII/249/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2013-11-15
UCHWAŁA NR XLIII/250/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2013-11-15
UCHWAŁA NR XLIII/251/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Sokolniki 2013-11-15
UCHWAŁA NR XLIII/252/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Orliska 2013-11-15
UCHWAŁA NR XLIII/253/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Gorzyce fragmentów terenów przemysłowych Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o 2013-11-15
UCHWAŁA Nr XLIV /254/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2013 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok. 2013-11-29
UCHWAŁA Nr XLIV/255/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014. 2013-11-29
UCHWAŁA Nr XLIV/256/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-11-29
UCHWAŁA NR XLIV/257/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2013-11-29
UCHWAŁA Nr XLIV/258/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce 2013-11-29
UCHWAŁA NR XLIV/259/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2013-11-29
UCHWAŁA Nr XLIV/260/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wystąpienia Gminy Gorzyce ze spółki „.ABC. – Gospodarka Odpadami” Sp. z o.o. oraz zbycia udziałów 2013-11-29
UCHWAŁA NR XLIV/261/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Gorzyce. 2013-11-29
UCHWAŁA NR XLIV/262/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2013-11-29
UCHWAŁA NR XLIV/263/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2013-11-29
UCHWAŁA Nr XLV /264/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok. 2014-01-03
UCHWAŁA Nr XLV/265/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2022. 2014-01-03
UCHWAŁA Nr XLV/266/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 2014-01-03
UCHWAŁA Nr XLV/267/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 2014-01-03
UCHWAŁA NR XLV/268/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu dla członków ochotniczych straży pożarnych 2014-01-03
UCHWAŁA NR XLV/269/13 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania skargi 2014-01-03


  Ilość odwiedzin: 384551