Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały 2011
Drukuj 


VI Kadencja Rady Gminy Gorzyce


 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA Nr I/1 / 10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 2011-01-07
UCHWAŁA Nr I/2 / 10 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 2011-01-07
UCHWAŁA Nr I/3/10 sprawie: ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. 2011-01-07
UCHWAŁA Nr II/4/10 sprawie: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2011-01-07
UCHWAŁA Nr III/5/10 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 2011-01-07
UCHWAŁA Nr III/6/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 2011-01-07
UCHWAŁA Nr III/7/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań gminy, innych niż określone w ustawie o 2011-02-07
UCHWAŁA Nr III/8/10 w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010. 2011-01-07
UCHWAŁA Nr III/9/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2011-01-07
UCHWAŁA Nr III/10/10 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2011-01-07
UCHWAŁA Nr IV/11/11 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów pra 2011-03-11
UCHWAŁA Nr IV/12/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań gminy, innych niż określone w ustawie o 2011-03-11
UCHWAŁA Nr IV/13/11 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2011-03-11
UCHWAŁA Nr IV/14/11 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2011-03-11
UCHWAŁA Nr IV/15/11 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2011-03-11
UCHWAŁA Nr IV/16/11 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2011-03-11
UCHWAŁA Nr IV/17/11 w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2011-03-11
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY GORZYCE NR V / 18 / 11 2011-03-11
UCHWAŁA Nr V/19/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011–2020 2011-03-11
UCHWAŁA NR V/ 20 /11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Razem silni - wsparcie edukacyjne uczniów i uczennic ze SP w Trześni” złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przez Gminę Gorzyce/Szkołę Podstawową im. Marii 2011-04-19
UCHWAŁA NR V/ 21 /11 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2011-04-19
UCHWAŁA NR V/ 22 /11 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2011-04-19
UCHWAŁA Nr V/ 23 /11 w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. 2011-04-19
UCHWAŁA Nr VI/ 24 /11 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym. 2011-04-19
UCHWAŁA Nr VI/ 25 /11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. 2011-04-19
UCHWAŁA Nr VI/ 26 /11 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011–2020 2011-04-19
UCHWAŁA Nr VI/ 27 /11 zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-04-19
UCHWAŁA Nr VII/ 28 /11 zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-04-19
UCHWAŁA Nr VIII/29/11 w sprawie ustalenia wymiaru zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyc 2011-06-10
UCHWAŁA Nr VIII/30/11 w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 2011-06-10
UCHWAŁA Nr VIII/31/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 2011-06-10
UCHWAŁA Nr VIII/32/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 2011-06-10
UCHWAŁA Nr VIII/33/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześń na lata 2011-2015. 2011-06-10
UCHWAŁA Nr VIII/34/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 2011-06-10
UCHWAŁA Nr VIII/35/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-06-10
UCHWAŁA Nr IX/36/11 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce na lata 2011-2032". 2011-06-13
UCHWAŁA Nr IX/37/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-06-13
UCHWAŁA Nr X/38/11 w sprawie nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na rok 2010. 2011-07-25
UCHWAŁA Nr X/39/11 w sprawie nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 2011-07-25
UCHWAŁA Nr X/40/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2011-07-25
UCHWAŁA Nr X/41/11 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015". 2011-07-25
UCHWAŁA Nr X/42/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-07-26
UCHWAŁA Nr X/43/11 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Trześń. 2011-07-26
UCHWAŁA Nr X/44/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-07-26
UCHWAŁA NR XI/45/11 w sprawie określenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Gorzyce w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 2011-08-25
UCHWAŁA NR XI/46/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. 2011-08-25
UCHWAŁA NR XI/47/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2011-08-25
UCHWAŁA NR XI/48/11 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gorzyce. 2011-08-25
UCHWAŁA NR XI/49/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 2011-08-25
UCHWAŁA NR XI/50/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-08-25
UCHWAŁA NR XI/51/11 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011-2020. 2011-08-25
UCHWAŁA NR XI/52/11 w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Wrzawy. 2011-08-25
UCHWAŁA NR XII/53/11 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2011-09-12
UCHWAŁA NR XII/54/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-09-12
UCHWAŁA NR XII/55/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-09-12
UCHWAŁA NR XII/56/11 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011-2020. 2011-09-12
UCHWAŁA NR XII/57/11 w sprawie zaciągnięcia w 2011 r. kredytu długoterminowego. 2011-09-15
UCHWAŁA Nr XIII/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów. 2011-10-03
UCHWAŁA Nr XIII/59/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-10-03
UCHWAŁA Nr XIII/60/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2006 roku na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce. 2011-10-03
UCHWAŁA Nr XIII/61/11 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gorzyce. 2011-10-03
UCHWAŁA NR XIV/62/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2011-10-31
UCHWAŁA NR XIV/63/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka-Żabiebiec i Centrum w Gorzycach. 2011-10-31
UCHWAŁA NR XIV/64/11 w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego na kadencję w latach 2012-2015. 2011-10-31
UCHWAŁA NR XIV/65/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-10-31
UCHWAŁA NR XV/66/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok 2011-11-28
UCHWAŁA NR XV/67/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 2011-11-28
UCHWAŁA NR XV/68/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-11-28
UCHWAŁA NR XV/69/11 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2011-11-28
UCHWAŁA NR XVI/70/11 w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania dla wszystkich mieszkańców wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, które wybudowane zostanie na działce nr 279/3 w Trześni - przy Publicznej Szkole Podstawo 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVI/ 71 /11 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. 2011-12-27
UCHWAŁA Nr XVI/ 72 /11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 2011-12-27
UCHWAŁA Nr XVI/73/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012. 2011-12-27
UCHWAŁA Nr XVI/ 74 /11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2011-12-27
UCHWAŁA Nr XVI/75/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce. 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVI/76/11 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 2011-12-27
UCHWAŁA Nr XVI/77/11 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do wymiaru podatków lokalnych. 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVI/78/11 w sprawie opłaty od posiadania psów. 2011-12-27
UCHWAŁA Nr XVI/79/11 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2012. 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVI/80/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVI/81/11 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVII/82/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Gorzyce” na lata 2007 - 2013. 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVII/83/11 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce. 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVII/84/11 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne. 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVII/85/11 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne. 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVII/86/11 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Gorzyce. 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVII/87/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-12-27
UCHWAŁA Nr XVII/ 88 /11 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2011 przeznaczonych na współfinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa 2011-12-27
UCHWAŁA NR XVIII/89/11 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2011. 2012-01-04
UCHWAŁA NR XVIII/90/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2012-01-04
UCHWAŁA NR XVIII/91/11 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne. 2012-01-04
UCHWAŁA NR XVIII/92/11 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy. 2012-01-04
UCHWAŁA NR XVIII/93/11 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Trześni. 2012-01-04
UCHWAŁA NR XVIII/94/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 2012-01-04
UCHWAŁA NR XVIII/95/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 2012-01-04
UCHWAŁA NR XVIII/96/11 w sprawie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2011. 2012-01-04  Ilość odwiedzin: 383854