Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały 2014
Drukuj 


VI Kadencja Rady Gminy Gorzyce


 Nazwa pozycji Data
Uchwała nr XLVI/270/2014 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gorzyce na lata 2014-2017 2014-01-30
Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Gorzyce nr XLVI/271/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. 2014-01-30
Uchwała nr XLVI/272/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014-2022 2014-01-31
Uchwała nr XLVI/273/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia w sprawie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych trzech lat 2014-01-31
Uchwała nr XLVI/274/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia w sprawie zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym 2014-01-31
Uchwała nr XLVI/275/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia w sprawie zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2014-01-31
UCHWAŁA NR XLVI/276/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania: „Pomoc Gminy Gorzyce w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 2014-01-31
UCHWAŁA NR XLVI/277/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określe 2014-01-31
Uchwała nr XLVI/278/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce 2014-01-31
UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12/2006 o nazwie: „Obszar Wielofunkcyjny – Gorzyce i Motycze Poduchowne” 2014-03-03
UCHWAŁA NR XLVII/280/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 2014-03-03
UCHWAŁA NR XLVII/281/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza parafialnego w Trześni 2014-03-03
UCHWAŁA NR XLVII/282/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2014-03-03
UCHWAŁA NR XLVII/283/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce 2014-03-03
UCHWAŁA NR XLVII/284/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gmina na 2014 rok 2014-03-03
UCHWAŁA NR XLVIII/285/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2014-04-03
UCHWAŁA NR XLVIII/286/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2014-04-03
UCHWAŁA NR XLVIII/287/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Św. Floriana 16 w Trześni na rzecz najemców 2014-04-03
UCHWAŁA NR XLVIII/288/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia I zmiany Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce 2014-04-03
UCHWAŁA NR XLVIII/289/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2014-04-03
UCHWAŁA NR XLVIII/290/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany postanowienia Nr 51/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 2014-04-03
UCHWAŁA NR XLVIII/291/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-04-03
UCHWAŁA NR XLVIII/292/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-04-03
UCHWAŁA NR XLIX/293/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce 2014-05-25
UCHWAŁA NR XLIX/294/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce 2014-05-25
UCHWAŁA NR XLIX/295/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-05-25
UCHWAŁA NR XLIX/296/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Orliska 2014-05-25
UCHWAŁA NR XLIX/297/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do projektu edukacyjnego pn. „Misja przyroda -edukacja przyrodnicza w Parkach Narodowych” 2014-05-25
UCHWAŁA Nr XLIX/298/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok. 2014-05-25
UCHWAŁA NR L/299/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Gorzyce fragmentów terenów przemysłowych Federal-Mogul Gor 2014-07-02
UCHWAŁA NR L/300/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Gorzyce części terenów przemysłowych Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. 2014-07-02
UCHWAŁA Nr L/301/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 2014-07-02
UCHWAŁA Nr L/302/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-07-02
UCHWAŁA Nr L/303/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Gorzyce prawa własności nieruchomości 2014-07-02
UCHWAŁA NR L/304/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Gorzyce zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 2014-07-02
UCHWAŁA NR L/305/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2014-07-02
UCHWAŁA NR L/306/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-07-02
UCHWAŁA NR LI/307/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gorzyce 2014-08-07
UCHWAŁA NR LI/308/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce 2014-08-07
UCHWAŁA NR LI/309/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sokolniki 2014-08-07
UCHWAŁA NR LI/310/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany postanowienia Nr 51/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów ora 2014-08-07
UCHWAŁA NR LI/311/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-08-07
UCHWAŁA NR LI/312/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-08-07
UCHWAŁA NR LII/313/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2014-09-05
UCHWAŁA Nr LII/314/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok. 2014-09-05
UCHWAŁA NR LII/315/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących objęcia obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Gorzyce fragmentów terenów przemysłowych Federal-Mogul Gorzyce Sp 2014-09-05
UCHWAŁA NR LII/316/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Gorzyce fragmentów terenów przemysłowych Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. 2014-09-05
UCHWAŁA NR LII/317/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Gorzyce fragmentów terenów przemysłowych Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. 2014-09-05
UCHWAŁA Nr LIII/318/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok. 2014-10-13
UCHWAŁA Nr LIII/319/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2022. 2014-10-13
UCHWAŁA NR LIV/320/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 2014-11-24
UCHWAŁA Nr LIV/321/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2014-11-24
UCHWAŁA NR LIV/322/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Św. Floriana 16 w Trześni 2014-11-24
UCHWAŁA NR LIV/323/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Trześń 2014-11-24
UCHWAŁA NR LIV/324/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2014-11-24
UCHWAŁA NR LIV/325/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Orliska 2014-11-24
UCHWAŁA NR LIV/326/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne 2014-11-24
UCHWAŁA Nr LIV/327/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2014-11-24
UCHWAŁA Nr LIV/328/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2014-11-24
UCHWAŁA NR LV/329/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce księdzu Władysławowi Drewniakowi 2014-11-24
UCHWAŁA NR I/1/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy 2014-12-12
UCHWAŁA NR I/2/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy 2014-12-12
UCHWAŁA NR I/3/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy 2014-12-12
UCHWAŁA NR I/3/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-12-12
UCHWAŁA NR II/5/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2014-12-23
UCHWAŁA NR II/6/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2014-12-23
UCHWAŁA Nr II/7/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014. 2014-12-23
UCHWAŁA Nr II/8/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok. 2014-12-23
UCHWAŁA Nr II/9/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2022. 2014-12-23
UCHWAŁA NR II/10/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym. 2014-12-23
UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2014-12-23
UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do lokalnej grupy działania 2014-12-23
UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki sołtysa 2015-01-07
UCHWAŁA NR III/14/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2015 r. 2015-01-07
UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2015-01-07
UCHWAŁA Nr III/ 16/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. 2015-01-07  Ilość odwiedzin: 197866