Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2008
Liczba odwiedzin kategorii: 13015


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2008-04-03

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR XVIII/114/08 w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2008-02-07
UCHWAŁA Nr XVIII/115/08 w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. 2008-02-07
UCHWAŁA NR XVIII/116/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Gorzyce a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (S 2008-02-07
UCHWAŁY NR XVIII/117/08 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy. 2008-04-03
UCHWAŁA NR XVIII/118/08 w sprawie nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy. 2008-02-07
UCHWAŁA NR XX/119/08 w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do lokalnej grupy działania. 2008-03-31
UCHWAŁA NR XX/120/08 w sprawie wystąpienia Gminy Gorzyce ze Związku Gmin Dolnego Sanu. 2008-03-31
UCHWAŁA NR XX/121/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce. 2008-03-31
UCHWAŁA NR XX/122/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. 2008-03-31
UCHWAŁA NR XX/123/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach. 2008-03-31
UCHWAŁA NR XX/124/08 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów. 2008-03-31
UCHWAŁA NR XX/125/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. 2008-03-31
UCHWAŁA NR XX/126/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach. 2008-03-31
UCHWAŁA NR XX/127/08 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2008-03-31
UCHWAŁA NR XX/128/08 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Gminy. 2008-03-31
UCHWAŁA NR XX/129/08 w sprawie założenia i nadania statutu Gimnazjum we Wrzawach. 2008-03-31
UCHWAŁA NR XX/130/08 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Gorzycach. 2008-03-31
UCHWAŁA Nr XXI/131/08 w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 2008-05-29
UCHWAŁA Nr XXI/132/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2008 rok. 2008-04-29
UCHWAŁA Nr XXI/133/08 w sprawie ustalenia dodatkowych zadań finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2008-04-29
UCHWAŁA Nr XXI/134/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy. 2008-04-29
UCHWAŁA Nr XXI/135/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2008-04-29
UCHWAŁA Nr XXI/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok. 2008-04-29
UCHWAŁA Nr XXII/137/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 2008-05-19
UCHWAŁA Nr XXII/138/08 w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-05-21
UCHWAŁA Nr XXII/139/08 w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Gorzyce do kategorii dróg gminnych. 2008-05-19
UCHWAŁA Nr XXII/140 w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Wrzawy" na lata 2007-2013 2008-05-19
UCHWAŁA Nr XXII/141/08 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Gorzyce. 2008-05-19
UCHWAŁA Nr XXII/142/08 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Wrzawy 2008-05-19
UCHWAŁA Nr XXII/143/08 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2008-2011 2008-05-19
UCHWAŁA Nr XXIII/144/08 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2008-06-23
UCHWAŁA Nr XXIII/145/08 w sprawie przedłużenia stosowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2008-06-23
UCHWAŁA Nr XXIII/146/08 w sprawie zasad ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. 2008-06-23
UCHWAŁA Nr XXIII/147/08 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2008-06-23
UCHWAŁA Nr XXIII/148/08 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2008-06-23
UCHWAŁA Nr XXIII/149/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2008r. 2008-06-23
UCHWAŁA Nr XXIV/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12/2006 o nazwie: „Obszar Wielofunkcyjny - Gorzyce i Motycze Poduchowne”. 2008-08-18
UCHWAŁA Nr XXIV/151/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/13/2006 o nazwie : „Gorzyce – Przybyłów, Część Rekreacyjna”. 2008-08-18
UCHWAŁA Nr XXIV/152/08 w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Gorzyce. 2008-09-01
UCHWAŁA Nr XXIV/153/08 w sprawie zamiany gruntów położonych w miejscowości Gorzyce. 2008-09-08
UCHWAŁA Nr XXIV/154/08 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2008-09-01
UCHWAŁA Nr XXIV/155/08 w sprawie zamiany gruntówi położonych w miejscowości Trześń 2008-09-01
UCHWAŁA Nr XXIV/156/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany zakresu wykonywania wydatków na zadania inwestycyjne 2008 roku. 2008-09-01
UCHWAŁA Nr XXIV/157/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2008-09-01
UCHWAŁA Nr XXIV/158/08 w sprawie zmian budżetu Gminy w 2008 roku. 2008-09-01
UCHWAŁA Nr XXIV/159/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. 2008-09-01
UCHWAŁA Nr XXIV/160/08 zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Gorzyce. 2008-09-01
UCHWAŁA Nr XXVI/161/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany zakresu wykonywania wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku. 2008-09-10
UCHWAŁA Nr XXVII/162/08 w sprawie ustalenia kierunków dziłania Wójta Gminy. 2008-10-20
UCHWAŁA Nr XXVII/163/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Proifilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2008 rok. 2008-10-09
UCHWAŁA Nr XXVII/164/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12/2006 o nazwie: „Obszar Wielofunkcyjny - Gorzyce i Motycze Poduchowne”. 2008-10-09
UCHWAŁA Nr XXVII/165/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/13/2006 o nazwie : „Gorzyce – Przybyłów, Część Rekreacyjna”. 2008-10-09
UCHWAŁA Nr XXVII/166/08 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy. 2008-10-09
UCHWAŁA Nr XXVII/167/08 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Wrzawy. 2008-10-09
UCHWAŁA Nr XXVII/168/08 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Gorzyce. 2008-10-09
UCHWAŁA Nr XXVII/169/08 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2008-10-09
UCHWAŁA Nr XXVII/170/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany zakresu wykonywania wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku. 2008-10-09
UCHWAŁA Nr XXVII/171/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Sukces w zasięgu ręki” złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach w ramach działania 9.1 Priorytetu 2008-10-23
UCHWAŁA Nr XXVII/172/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2008 roku. 2008-11-06
UCHWAŁA Nr XXIX/173/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009. 2008-12-08
UCHWAŁA Nr XXIX/174/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmiowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w roku 2009. 2008-12-08
UCHWAŁA Nr XXIX/175/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009. 2008-12-08
UCHWAŁA Nr XXIX/176/08 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2009. 2008-12-08
UCHWAŁA Nr XXIX/177/08 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009. 2008-12-08
UCHWAŁA Nr XXIX/178/08 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzycena rok 2009. 2008-12-08
UCHWAŁA Nr XXIX/179/08 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/180/08 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/181/08 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/182/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2009 rok. 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/183/08 w sprawie ustalenia dodatkowych zadań finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i określenia zasad przyznawania dotacji. 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/184/08 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Trześń 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/185/08 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu położonych w miejscowości Wrzawy 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/186/08 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Gorzycach 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/187/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu dla członków ochotniczych straży pożarnych 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/187/08 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera i pieczęci Gminy Gorzyce oraz zasad i warunków używania herbu, flagi, banera i pieczęci Gminy Gorzyce 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/189/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję o wartości przekraczającej planowane w 2009 roku wydatki budżetowe 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/190/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2008 roku 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXIX/191/08 w sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy 2008-12-01
UCHWAŁA Nr XXX/192/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2008-12-30
UCHWAŁA Nr XXX/193/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2008-12-30
UCHWAŁA Nr XXX/194/08 w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2008-12-30
UCHWAŁA Nr XXX/195 /08 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. 2008-12-30
UCHWAŁA Nr XXX/196 /08 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gorzycach 2008-12-30
UCHWAŁA Nr XXX/197 /08 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gorzyce liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 2008-12-30
UCHWAŁA Nr XXX/198/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Motycze Poduchowne na lata 2008-2014 2008-12-30
UCHWAŁA Nr XXX/199/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Gorzyckie na lata 2008-2014 2008-12-30
UCHWAŁA Nr XXX/200/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Furmany na lata 2008-2014 2008-12-30
UCHWAŁA Nr XXX/201/08 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2008-12-30
UCHWAŁA Nr XXX/202/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2008 roku oraz zmiany zakresu wykonywania wydatków na zadania inwestycyjne 2008-12-30
UCHWAŁA Nr XXX/203/08 zmieniajaca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2008-12-30


  Ilość odwiedzin: 385759