Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2020
Liczba odwiedzin kategorii: 6217


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2020-01-03

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR XX/120/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2020-01-31
UCHWAŁA NR XX/121/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-01-31
UCHWAŁA NR XX/122/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2020-01-31
UCHWAŁA NR XX/123/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 2020-01-31
UCHWAŁA Nr XX/124/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-01-31
UCHWAŁA NR XXI/125/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/126/ 20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza parafialnego w Trześni 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/127/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/128/ 20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/129/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/130/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/131/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Gorzycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/132/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Żłobkowi w Gorzycach 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/133/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gorzyce, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłat za wyży 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/134/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-03-04
Postanowienie Nr 19/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie podziału na stałe obwody głosowania 2020-03-13
UCHWAŁA NR XXII/135/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/181/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXII/136/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce na rzecz użytkownika wieczystego 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXII/137/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Trześń 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXII/138/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXII/139/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXII/140/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020 ? 2037 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXIII/141/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-07-08
UCHWAŁA NR XXIII/142/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania monitoringowego z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 2020-07-08
UCHWAŁA Nr XXIII/143/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2020-07-08
UCHWAŁA Nr XXIII/144/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2020-07-08
UCHWAŁA Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce dla części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska 2020-07-08
UCHWAŁA Nr XXIII/146/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-07-08
Uchwała nr XXIV/147/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania 2020-07-20
UCHWAŁA NR XXIV/148/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 2020-07-20
Uchwała nr XXIV/149/20 Rady Gminy Gorzyce w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-20
Uchwała nr XXIV/150/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków dochody budżetu Gminy Gorzyce za pomocą innego instrumentu płatniczego 2020-07-20
Uchwała nr XXIV/152/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-07-20
Uchwała nr XXV/153/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce w roku szkolnym 2020/2021 2020-08-17
Uchwała nr XXV/154/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego koordynacji i zarządzania w ramach partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. 2020-08-17
Uchwała nr XXV/155/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-08-17
UCHWAŁA NR XXVI/156/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzyce a Gminą Stalowa Wola w przedmiocie powierzenia Gminie Stalowa Wola realizacji zadań własnych Gminy Gorzyce w zakr 2020-09-02
UCHWAŁA Nr XXVI /157/ 20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2020-09-02
UCHWAŁA NR XXVI/158/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg gminnych: nr 100141R ( ul. Zastawie ) i 100140R (ul. Szkolna) w Sokolnikach? 2020-09-02
UCHWAŁA NR XXVI/159/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2020-09-02
UCHWAŁA Nr XXVI/160/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-09-02
Uchwała nr XXVII/161/20 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-10-16
Uchwała nr XXVII/162/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-10-16
Uchwała nr XXVII/163/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2037 2020-10-16
UCHWAŁA Nr XXVIII/164/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem 2020-12-14
UCHWAŁA Nr XXVIII/165/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023? 2020-12-14
UCHWAŁA Nr XXVIII/166/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025? 2020-12-14
UCHWAŁA NR XXVIII/167/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gorzyce na lata 2020 - 2023? 2020-12-14
UCHWAŁA NR XXVIII/168/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 2020-12-14
UCHWAŁA NR XXVIII/169/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2020-12-14
UCHWAŁA NR XXVIII/170/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce 2020-12-14
UCHWAŁA Nr XXVIII/171/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2020-12-14
UCHWAŁA Nr XXVIII/172/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2020-12-14
UCHWAŁA Nr XXVIII/173/ 20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2020-12-14
UCHWAŁA Nr XXVIII/174/ 20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 6 lat w trybie bezprzetargowym 2020-12-14
UCHWAŁA Nr XXVIII/175/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 2020-12-14
UCHWAŁA Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-12-14
UCHWAŁA Nr XXVIII/177/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podat 2020-12-14
UCHWAŁA Nr XXVIII/178/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-12-14
Uchwała nr XXIX/179/20 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jednostkom podległym, 2020-12-16
Uchwała nr XXIX/180/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce 2020-12-16
Uchwała nr XXIX/181/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-12-16
Uchwała nr XXIX/182/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w III zmianie MPZP gminy Gorzyce dla działek o nr ewid. 603, 604/7 w m. Furmany 2020-12-16
Uchwała nr XXIX/183/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w III zmianie MPZP gminy Gorzyce dla działek o nr ewid. 722/9 i 722/11 w m. Gorzyce 2020-12-16
Uchwała nr XXIX/184/20 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/13/2006 o nazwie ?Gorzyce ? Przybyłów, Część Rekreacyjna? 2020-12-16
UCHWAŁA Nr XXIX/185/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 2020-12-28
UCHWAŁA Nr XXIX/186/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-12-28
UCHWAŁA Nr XXIX/187/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-12-28
UCHWAŁA NR XXX/188/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2021-01-22
UCHWAŁA NR XXX/189/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2021-01-22
UCHWAŁA NR XXX/190/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gorzyce 2021-01-22
UCHWAŁA Nr XXX/191/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2021-01-22
UCHWAŁA Nr XXX/192/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020r. 2021-01-22
Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Gorzyce Nr XXX/193/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 2021-01-22
UCHWAŁA NR XXX/194/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037 2021-01-22


  Ilość odwiedzin: 135762