Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2020
Liczba odwiedzin kategorii: 1868


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2020-01-03

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR XX/120/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2020-01-31
UCHWAŁA NR XX/121/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-01-31
UCHWAŁA NR XX/122/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2020-01-31
UCHWAŁA NR XX/123/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 2020-01-31
UCHWAŁA Nr XX/124/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-01-31
UCHWAŁA NR XXI/125/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/126/ 20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza parafialnego w Trześni 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/127/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/128/ 20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/129/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/130/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/131/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Gorzycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/132/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Żłobkowi w Gorzycach 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/133/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gorzyce, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłat za wyży 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/134/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-03-04
Postanowienie Nr 19/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie podziału na stałe obwody głosowania 2020-03-13
UCHWAŁA NR XXII/135/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/181/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXII/136/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce na rzecz użytkownika wieczystego 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXII/137/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Trześń 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXII/138/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXII/139/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXII/140/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020 ? 2037 2020-05-28
UCHWAŁA Nr XXIII/141/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-07-08
UCHWAŁA NR XXIII/142/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania monitoringowego z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 2020-07-08
UCHWAŁA Nr XXIII/143/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2020-07-08
UCHWAŁA Nr XXIII/144/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2020-07-08
UCHWAŁA Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce dla części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska 2020-07-08
UCHWAŁA Nr XXIII/146/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-07-08
Uchwała nr XXIV/147/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania 2020-07-20
UCHWAŁA NR XXIV/148/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 2020-07-20
Uchwała nr XXIV/149/20 Rady Gminy Gorzyce w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-20
Uchwała nr XXIV/150/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków dochody budżetu Gminy Gorzyce za pomocą innego instrumentu płatniczego 2020-07-20
Uchwała nr XXIV/152/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-07-20
Uchwała nr XXV/153/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce w roku szkolnym 2020/2021 2020-08-17
Uchwała nr XXV/154/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego koordynacji i zarządzania w ramach partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. 2020-08-17
Uchwała nr XXV/155/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-08-17
UCHWAŁA NR XXVI/156/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzyce a Gminą Stalowa Wola w przedmiocie powierzenia Gminie Stalowa Wola realizacji zadań własnych Gminy Gorzyce w zakr 2020-09-02
UCHWAŁA Nr XXVI /157/ 20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2020-09-02
UCHWAŁA NR XXVI/158/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg gminnych: nr 100141R ( ul. Zastawie ) i 100140R (ul. Szkolna) w Sokolnikach? 2020-09-02
UCHWAŁA NR XXVI/159/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2020-09-02
UCHWAŁA Nr XXVI/160/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-09-02
Uchwała nr XXVII/161/20 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-10-16
Uchwała nr XXVII/162/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-10-16
Uchwała nr XXVII/163/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2037 2020-10-16


  Ilość odwiedzin: 4460055