Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2016
Liczba odwiedzin kategorii: 11001
VII KADENCJA RADY GMINY


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2016-01-08

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR XVIII/116/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/78/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz pod 2016-02-10
UCHWAŁA NR XVIII/117/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2016-02-10
Uchwała Nr XVIII/118/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2016-02-10
Uchwała Nr XVIII/119/ 16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym 2016-02-10
Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2016-02-10
UCHWAŁA NR XVIII/121/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. 2016-02-10
UCHWAŁA NR XVIII/122/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/183/05 Rady Gminy w Gorzycach z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie Regulaminu konkursu oraz zasad powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrekt 2016-02-10
UCHWAŁA Nr XVIII/123/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce 2016-02-10
UCHWAŁA Nr XVIII/124/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do 2016-02-10
UCHWAŁA NR XVIII/125/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany postanowienia Nr 51/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numer 2016-02-10
UCHWAŁA NR XVIII/126/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/187/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz sied 2016-02-10
Uchwała Nr XVIII/127/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego 2016-02-10
UCHWAŁA Nr XVIII/128/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-02-10
UCHWAŁA Nr XVIII/129/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016-2028. 2016-02-10
Uchwała Nr XIX/130/ 16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na terenie Gminy Gorzyce, nieruchomości przemysłowych należących do Federal-M 2016-02-10
UCHWAŁA NR XX/131/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020" 2016-03-16
UCHWAŁA NR XX/132/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2016-03-16
UCHWAŁA NR XX/133/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2015-2020". 2016-03-16
UCHWAŁA NR XX/134/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce. 2016-03-16
UCHWAŁA NR XX/135/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Tarnobrzeg 2016-03-16
UCHWAŁA NR XX /136/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-03-16
UCHWAŁA Nr XX/137/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 09 marzec 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 ? 2028. 2016-03-16
UCHWAŁA NR XXI/138/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organe 2016-05-11
UCHWAŁA NR XXI/139/ 16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2016-05-11
UCHWAŁA Nr XXI/140/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-05-11
UCHWAŁA Nr XXI /141/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 ? 2028. 2016-05-11
Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce 2016-05-11
UCHWAŁA NR XXIII/143/ 16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2016-06-03
UCHWAŁA NR XXIII/144/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. 2016-06-03
UCHWAŁA NR XXIII/145/16 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-06-03
UCHWAŁA NR XXIII/146/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce 2016-06-03
UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-06-03
UCHWAŁA NR XXIII/148/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Wo 2016-06-03
UCHWAŁA NR XXV/149/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 2016-07-11
UCHWAŁA NR XXV/150/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-07-11
UCHWAŁA NR XXV/151/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ?Śliwkowa? ulicy położonej w centralnej części miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce. 2016-07-11
UCHWAŁA NR XXV/152/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ?Jana Kochanowskiego? ulicy położonej w południowej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce 2016-07-11
Uchwała Nr XXV/153/ 16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2016-07-11
UCHWAŁA NR XXV/154/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego. 2016-07-11
UCHWAŁA Nr XXV/155 /16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-07-11
UCHWAŁA NR XXVI/156/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 lipca 2016 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce 2016-07-18
UCHWAŁA NR XXVI/157/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 2016-07-18
UCHWAŁA NR XXVI/158/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 2016-07-18
UCHWAŁA NR XXVI/159/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-18
UCHWAŁA NR XXVI/160/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. ?Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów, w ramach M 2016-07-18
UCHWAŁA Nr XXVI /161 /16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-07-18
UCHWAŁA Nr XXVI/162/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 ? 2028 2016-07-18
UCHWAŁA NR XXVII/163/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warun 2016-08-24
UCHWAŁA NR XXVII/164/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 sierpnia 2016 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce 2016-08-24
UCHWAŁA NR XXVII/165/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 2016-08-24
UCHWAŁA NR XXVII/166/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2016-08-24
UCHWAŁA NR XXVII/167/ 16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2016-08-24
UCHWAŁA NR XXVIII/168/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 2017-03-28
UCHWAŁA Nr XXVII/169 /16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-08-24
UCHWAŁA NR XXVIII/170/16 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 27 września 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ?Zakład Gospodarki Komunalnej? z siedzibą w Gorzycach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-09-30
UCHWAŁA NR XXVIII/171/ 16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2016-09-30
UCHWAŁA NR XXVIII/172/ 16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2016-09-30
UCHWAŁA NR XXVIII/173/ 16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2016-09-30
UCHWAŁA NR XXVIII/174/ 16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2016-09-30
UCHWAŁA NR XXVIII/175/ 16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany 2016-09-30
UCHWAŁA Nr XXVIII/176 /16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-09-30
UCHWAŁA Nr XXVIII/177/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 ? 2028. 2016-09-30
UCHWAŁA NR XXIX/178/ 16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/170/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komu 2016-11-04
UCHWAŁA NR XXIX/179/ 16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Gorzyce 2016-11-04
UCHWAŁA NR XXIX/180/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 2016-11-04
UCHWAŁA NR XXIX/181/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2016-11-04
UCHWAŁA NR XXIX/182/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2016-11-04
UCHWAŁA NR XXIX/183/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 2016-11-04
UCHWAŁA NR XXIX/184/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2016-11-04
UCHWAŁA NR XXIX/185/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-11-04
UCHWAŁA NR XXX/186/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-11-23
UCHWAŁA NR XXX/187/2016 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 2016-11-23
UCHWAŁA NR XXX/188/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. ?Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład 2016-11-23
UCHWAŁA Nr XXX/189/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 2016-11-23
UCHWAŁA NR XXX/190/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2017 roku 2016-11-23
UCHWAŁA NR XXX/191/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-23
UCHWAŁA Nr XXX/192/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-11-23
UCHWAŁA Nr XXXI/193/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-12-19
UCHWAŁA NR XXXI/194/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2016-12-19
UCHWAŁA NR XXXI/195/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2016-12-19
UCHWAŁA NR XXXI/196/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce 2016-12-19
UCHWAŁA Nr XXXI/197/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2017 ? 2021 2016-12-19
UCHWAŁA NR XXXI/198/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2016-12-19
UCHWAŁA Nr XXXI/199/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-12-19
UCHWAŁA NR XXXII/200/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Sokolniki I? i ?Sokolniki II? gmina Gorzyce. 2017-01-02
UCHWAŁA NR XXXII/201/ 16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2017-01-02
UCHWAŁA NR XXXII/202/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno ? kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce 2017-01-02
UCHWAŁA NR XXXII/203/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2017-01-02
UCHWAŁA NR XXXII/204/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2017-01-02
UCHWAŁA XXXII/205/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Gorzyce zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane prz 2017-01-02
UCHWAŁA Nr XXXII/206/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2017-01-02
UCHWAŁA Nr XXXII/207/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 ? 2028. 2017-01-02
UCHWAŁA Nr XXXII/208/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. 2017-01-02
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Gorzyce Nr XXXII/209/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. 2017-01-02
Uchwała Nr XXXII/210/2016 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017?2033 2017-01-02


  Ilość odwiedzin: 383975