Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2007
Liczba odwiedzin kategorii: 14077


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2007-01-11

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA Nr V/22/07 w sprawie rezygnacji z Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 2007-02-14
UCHWAŁA Nr V / 23 / 07 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 2007-02-14
UCHWAŁA NR V / 24 / 07w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 2007-02-14
UCHWAŁA Nr V / 25 / 07w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 2007-02-14
UCHWAŁA Nr V/ 26/ 07w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 2007-02-14
UCHWAŁA Nr V/ 27/ 07w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. 2007-02-14
UCHWAŁA NR V/ 28 / 07w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sokolniki. 2007-02-14
UCHWAŁA Nr V / 29 / 07 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2007. 2007-02-14
UCHWAŁA Nr V/30/07 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych w Gorzycach 2007-02-15
UCHWAŁA Nr V/31/07 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu położonych we Wrzawach 2007-02-15
UCHWAŁA Nr V/32/07 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej w Trześni 2007-02-15
UCHWAŁA Nr V/33/07 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych w Gorzycach 2007-02-15
UCHWAŁA Nr VI/34/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Sokolnikach i Przedszkola w Trześni 2007-02-28
UCHWAŁA Nr VI/35/07 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 2007-02-28
UCHWAŁA NR VI / 36 / 07 w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy 2007-02-28
UCHWAŁA NR VII/ 37/ 07 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Motycze Poduchowne 2007-03-21
UCHWAŁA NR VII/ 38 /07 w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2007-03-21
UCHWAŁA NR VII/ 39 /07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok 2007-03-21
UCHWAŁA NR VII/ 40 /07 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gorzyce 2007-03-21
UCHWAŁA NR VII/ 41 /07 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gorzyce 2007-03-21
UCHWAŁA NR VII/ 42 /07 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2007-03-21
UCHWAŁA NR VII/ 43 /07 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Gminy 2007-03-21
UCHWAŁA Nr VIII/44/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok 2007-04-30
UCHWAŁA Nr VIII/45/07 w sprawie udzielenia absolutorium 2007-04-30
UCHWAŁA Nr VIII/46/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-04-30
UCHWAŁA Nr VIII/47/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007r. 2007-04-30
UCHWAŁA Nr VIII/48/07 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu położonych w Gorzycach 2007-04-30
UCHWAŁA Nr VIII/49/07 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych w Gorzycach 2007-04-30
UCHWAŁA Nr VIII/50/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2007-04-30
Uchwała Nr IX/51/07 w sprawie w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce, uchwalonego uchwałą Nr XII/88/99 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 listopada 1999 r. i miejscowych planów zagospodarowania 2007-06-04
Uchwała Nr IX/52/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Nr 1/11/2005 Gorzyce-Przybyłów II, położonego w miejscowości Gorzyce 2007-06-04
Uchwała Nr IX/53/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2007-06-04
Uchwała nr IX/54/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymi 2007-06-04
Uchwała Nr IX/55/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności przypadających Gminie Gorzyce i gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych do których nie stos 2007-06-04
Uchwała NrIX/56/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007 roku 2007-06-04
Uchwała Nr IX/57/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu położonych w miejscowości Gorzyce. 2007-06-04
Uchwała Nr IX/58/07 w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Gorzycach 2007-06-04
Uchwała Nr IX/59/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości w drodze przetargu położonych w miejscowości Wrzawy 2007-06-04
Uchwała Nr IX/60/07 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchoności położonej w Trześni 2007-06-04
Uchwała nr X/61/07 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz 2007-07-03
Uchwała nr X/62/07 w sprawie zaciągnięcia pozyczki w 2007 roku na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce 2007-07-03
Uchwała Nr X/63/07 w sprawie zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na cele publiczne 2007-07-03
UCHWAŁA Nr XI/64/07 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2007-07-30
UCHWAŁA Nr XI/65/07 w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2007-07-30
UCHWAŁA Nr XI/66/07 w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2007-07-30
UCHWAŁA Nr XI/67/07 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2007-07-30
UCHWAŁA Nr XI/68/07 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Trześń 2007-07-30
UCHWAŁA Nr XI/69/07 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2007-07-30
UCHWAŁA Nr XI/70/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007 roku 2007-07-30
UCHWAŁA Nr XIII/71/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na dziłalność Wójta Gminy 2007-10-01
UCHWAŁA Nr XIII/ 72 / 07w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2007 – 2012. 2007-10-01
UCHWAŁA Nr XIII/ 73 / 07w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce 2007-10-01
UCHWAŁA Nr XIII/ 74/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007 roku 2007-10-01
UCHWAŁA NR XIII/75/07 w sprawie zmiany nazwy oraz zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Gorzyce. 2007-11-26
UCHWAŁA Nr XIII/76/07 w sprawie zmiany zakresu wykonywania wwydatków na zadania inwestycyjne 2007 r. 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XIII/77/07 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XIII/78/07 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XIII/79/07 w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XIV/80/07 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2008-2011 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XIV/81/07 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XIV/82/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XIV/83/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany zakresu wykonywania wydatków na zadania inwestycyjne 2007 roku 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XIV/84/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XIV/85/07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przynawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XY/86/07 w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce". 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XV/87/07 w sprawie okreslenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli szkół i przedszkoli 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XV/88/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008. 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XV/89/07 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2008. 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XV/90/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008. 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XV/91/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w roku 2008. 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XV/92/07 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2008. 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XV/93/07 w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego. 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XV/94/07 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2008. 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XV/95/07 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Sokolniki. 2007-11-28
UCHWAŁA Nr XV/96/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przedształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2007-11-28
Uchwała Nr XVI/97/07 w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVI/98/07 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVI/99/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2008 rok 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVI/100/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany zakresu wykonywania wydatków na zadania inwestycyjne 2007 roku 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVI/101/07 w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVI/102/07 w sprawie przekazania na wyposażenie-użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami i studzienkami, stanowiącej własność Gminy Gorzyce 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVI/103/07 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu położonych w Gorzycach 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVI/104/07 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej w Gorzycach 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVI/105/07 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce o nr ewid. 2913/1 położonej w miejscowości Wrzawy 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVI/106/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2008-2011 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVII/107/07 w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Gorzyce"na lata 2007-2013 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVII/108/07 w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Sokolniki"na lata 2007-2013 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVII/109/07 w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Trześń"na lata 2007-2013 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVII/110/07 w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Wrzawy" na lata 2007-2013 2008-01-04
UCHWAŁA Nr XVII/111/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany zakresu wykonywania wydatków na zadania inwestycyjne 2007 roku 2008-02-04
UCHWAŁA Nr XVII/112/07 w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Gorzyce 2008-02-04
UCHWAŁA Nr XVII/113/07 w sprawie zamiany gruntów położonych w Gorzycach. 2008-02-04


  Ilość odwiedzin: 384324