Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2009
Liczba odwiedzin kategorii: 12201


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2009-01-30

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA Nr XXXI/204/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzyce na 2009 rok 2009-02-24
UCHWAŁA Nr XXXI/205/09 w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów 2009-02-02
UCHWAŁA Nr XXXI/206/09 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum 2009-02-02
UCHWAŁA Nr XXXI/207/09 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Orliska 2009-02-02
UCHWAŁA Nr XXXI/208/09 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2009-02-02
UCHWAŁA Nr XXXI/209/09 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2009-02-02
UCHWAŁA Nr XXXI/210/09 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2009-02-02
UCHWAŁA Nr XXXI/211/09 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2009-02-02
UCHWAŁA NR XXXI/212/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie dotyczącego wspólnej realizacji budowy chodnika przy drodze krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości 2009-02-02
UCHWAŁA NR XXXI/213/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Orliska na lata 2008-2014 2009-02-02
UCHWAŁA NR XXXI/214/09 w sprawie nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy 2009-02-02
UCHWAŁA NR XXXII/215/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2009-03-25
UCHWAŁA NR XXXII/216/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2009-03-25
UCHWAŁA Nr XXXII/ 217/09 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzycach 2009-03-25
UCHWAŁA Nr XXXII/218/09 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Furmanach 2009-03-25
UCHWAŁA Nr XXXII/ 219/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli realizuj 2009-03-25
UCHWAŁA Nr XXXII/220/09 w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 2009-03-25
UCHWAŁA Nr XXXII/221/09 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze" 2009-03-25
UCHWAŁA Nr XXXIII/222/09 w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego” 2009-03-25
UCHWAŁA Nr XXXII/223/09 w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzawach i Gimnazjum we Wrzawach w Zespół Szkół we Wrzawach 2009-03-25
UCHWAŁA NR XXXII/ 225 /09 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2009-03-25
UCHWAŁA NR XXXII/ 226 /09 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Gorzycach 2009-03-25
UCHWAŁA NR XXXII/227 /09 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Gminy 2009-03-25
UCHWAŁA NR XXXII/ 228 /09 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2009-03-25
UCHWAŁA Nr XXXII /229/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2009 roku 2009-03-25
UCHWAŁA NR XXXII/230/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Gorzyce projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyj 2009-03-25
UCHWAŁA Nr XXXIII/231/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 2009-05-07
UCHWAŁA Nr XXXIII/232/09 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy. 2009-05-07
UCHWAŁA Nr XXXIII/233/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2009 roku. 2009-05-07
Uchwała Nr XXXIV/234/09 w sprawie regulaminu targowisk w miejscowości Gorzyce. 2009-06-19
Uchwała Nr XXXIV/235/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2009-06-19
Uchwała Nr XXXIV/236/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. 2009-06-19
Uchwała Nr XXXIV/237/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2009-06-19
Uchwała Nr XXXIV/238/09 w sprawie wyrażenia opinii do projektu listy obszarów Natura 2000 położonych na terenie Gminy Gorzyce. 2009-06-19
Uchwała Nr XXXIV/239/09 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gorzyce. 2009-06-19
Uchwała Nr XXXIV/240/09 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok. 2009-06-19
Uchwała Nr XXXIV/241/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Gorzyce” na lata 2007 – 2013. 2009-06-19
Uchwała Nr XXXIV/242/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Wrzawy” na lata 2007 - 2013. 2009-06-19
UCHWAŁA Nr XXXV/243/09 w sprawie odmowy zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu. 2009-07-15
UCHWAŁA Nr XXXV/244/09 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2009-07-15
UCHWAŁA Nr XXXV/245/09 w sprawie zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na cele publiczne. 2009-07-15
UCHWAŁA Nr XXXV/246/09 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok. 2009-07-15
UCHWAŁA Nr XXXVI/247/09 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne. 2009-07-30
UCHWAŁA Nr XXXVI/248/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ropczyce. 2009-07-30
UCHWAŁA Nr XXXVI/249/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2009-07-30
UCHWAŁA Nr XXXVI/250/09 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok. 2009-07-30
UCHWAŁA Nr XXXVII/251/09 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy. 2009-09-18
UCHWAŁA Nr XXXVII/252/09 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2009-09-18
UCHWAŁA Nr XXXVII/253/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-09-21
UCHWAŁA Nr XXXVIII/254/09 w sprawie przystąpienia do projektu w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jego realizacji. 2009-09-28
UCHWAŁA Nr XXXVIII/255/09 w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Gorzyce do kategorii dróg gminnych. 2009-09-28
UCHWAŁA Nr XXXVIII/256/09 w sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 i zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2010. 2009-09-28
UCHWAŁA Nr XXXVIII/257/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100118Rw Gorzycach”. 2009-09-28
UCHWAŁA Nr XXXVIII/258/09 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy. 2009-09-28
UCHWAŁA Nr XXXVIII/259/09 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń. 2009-09-28
UCHWAŁA Nr XXXVIII/260/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gorzyce na zadania określone w uchwale budżetowej na 2009 rok. 2009-09-28
UCHWAŁA Nr XXXVIII/261/09 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok. 2009-09-28
UCHWAŁA Nr XXXVIII/262/09 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 5 lat. 2009-09-28
UCHWAŁA Nr XXXVIII/263/09 w sprawie przystąpienia wspólnie z Powiatem Tarnobrzeskim do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na rok 2010 oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarno 2009-09-28
UCHWAŁA Nr XXXVIII/264/09 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wydzierżawienia nieruchomości przeznaczonej na uprawy rolne na okres powyżej 6 lat. 2009-09-28
UCHWAŁA Nr XXXIX/265/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gorzyce na zadania określone w uchwale budżetowej na 2009 rok. 2009-10-29
UCHWAŁA Nr XL/266/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010. 2009-11-12
UCHWAŁA Nr XL/267/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010 2009-11-12
UCHWAŁA Nr XL/268/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w roku 2010. 2009-11-12
UCHWAŁA Nr XL/269/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010. 2009-11-12
UCHWAŁA Nr XL/270/09 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010. 2009-11-12
UCHWAŁA Nr XL/271/09 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok. 2009-11-12
UCHWAŁA Nr XL/272/09 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2010. 2009-11-12
UCHWAŁA Nr XL/273/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2010 roku zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Trześń-Błonie oraz sfinansowania opracowan 2009-11-12
UCHWAŁA Nr XL/274/09 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Każdy inny – wszyscy równi” złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gor 2009-11-12
UCHWAŁA Nr XLI/275/09 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok. 2009-12-28
UCHWAŁA Nr XLI/276/09 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia ponadprogramowe oferowane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Gorzyce. 2009-12-28
UCHWAŁA Nr XLI/277/09 w sprawie przekazania na wyposażenie - użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Gorzyce. 2009-12-28
UCHWAŁA Nr XLI/278/09 w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niec 2009-12-28
UCHWAŁA Nr XLI/279/09 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwier 2009-12-28
UCHWAŁA Nr XLI/280/09 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia wspólnie z Powiatem Tarnobrzeskim do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na rok 2010 oraz udzielenia pomocy finansowej 2009-12-28
UCHWAŁA Nr XLI/281/09 w sprawie wspólnej realizacji projektu: „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego” i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. 2009-12-28
UCHWAŁA Nr XLI/282/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2009 roku. 2009-12-28
UCHWAŁA Nr XLII/283/09 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Aktywne Przedszkolaki – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata” 2009-12-30
UCHWAŁA Nr XLII/284/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 2009-12-30
UCHWAŁA Nr XLII/285/09 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Gorzyce, na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. 2009-12-30
UCHWAŁA Nr XLII/286/09 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2009-12-30
UCHWAŁA Nr XLII/287/09 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 5 lat nieruchomości położonych w miejscowości Trześń. 2009-12-30
UCHWAŁA Nr XLII/288/09 w sprawie zmian budżetu Gminy, zmian wielkości wydatków ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku. 2009-12-30
UCHWAŁA Nr XLII/289/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi nr 77 Lipnik - Przemyśl w miejscowości Gorzyce- budowa chodnika”. 2009-12-30
UCHWAŁA Nr XLII/290/09 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia przez likwidację Poradni Urologicznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 2009-12-30


  Ilość odwiedzin: 384482