Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2006
Liczba odwiedzin kategorii: 12264


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2006-03-22

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXXVII/228/06 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce 2006-03-09
Uchwała Nr XXXVII/229/06 w sprawie Regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych 2006-03-09
Uchwała Nr XXXVII/230/06 w sprawie regulaminu okreslającego wysokość oraz sczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 2006-03-09
Uchwała Nr XXXVII/231/06 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawacze. 2006-03-09
Uchwała Nr XXXVII/232/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2006-05-12
Uchwała Nr XXXVII/233/06 w sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji sporządzonego przez Gmine Gorzyce 2006-05-12
Uchwała Nr XXXVII/234/06 w sprawie poszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Gorzyce 2006-05-12
Uchwała Nr XXXVII/235/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję o wartości przekraczającej planowane w 2006 roku wydatki 2006-05-12
Uchwała Nr XXXVII/236/06 w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego 2006-05-12
Uchwała Nr XXXVII/237/06 w sprawie wyrazenia zgody na zabezpieczenie programów unijnych ZPORR 2006-05-12
Uchwała Nr XXXVIII/238/06 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2006 rok 2006-06-05
Uchwała Nr XXXVIII/239/06 w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. 2006-04-20
Uchwała Nr XXXVIII/240/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok 2006-06-05
Uchwała Nr XXXVIII/241/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok. 2006-06-05
Uchwała Nr XXXIX/242/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok 2006-06-05
Uchwała Nr XXXIX/243/06 w sprawie udzielenia absolutorium 2006-06-05
Uchwała Nr XXXIX/244/06 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-06-05
Uchwała Nr XXXIX/245/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2006-06-05
Uchwała Nr XL/246/06 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2006-07-10
Uchwała Nr XL/247/06 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Gorzyce 2006-07-10
Uchwała nr XL/248/06 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorzyce 2006-07-10
Uchwała nr XL/249/06 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bez przetargowym położonej w Gorzycach 2006-07-10
Uchwała nr XL/250/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Furmanach 2006-07-10
Uchwała nr XL/251/06 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu położonych we Wrzawach 2006-07-10
Uchwała Nr XL/252/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku 2006-07-11
Uchwała nr XL/253/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2006 roku na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce 2006-07-11
Uchwała Nr XL/254/06 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego 2006-07-11
Uchwała Nr XLI/255/06 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gorzyce - Przybyłów 2006-07-11
Uchwała Nr XLI/256/06 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku 2006-07-11
Uchwała Nr XLI/257/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego 2006-07-11
Uchwała nr XLI/258/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku 2006-07-11
Uchwała Nr XLII/259/06 w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy 2006-08-30
Uchwała Nr XLII/260/06 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sokolniki 2006-08-30
Uchwała Nr XLII/261/06 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Trześń 2006-08-30
Uchwała Nr XLII/262/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Gorzycach 2006-08-30
Uchwała Nr XLII/263/06 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bez przetargowym położonych we Wrzawach 2006-08-30
Uchwała Nr XLII/264/06 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu położonych we Wrzawach 2006-08-30
Uchwała Nr XLII/265/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku 2006-08-30
Uchwała Nr XLIII/266/06 w sprawie odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy 2006-08-30
Uchwała Nr XLIV/267/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszary Wielofunkcyjne Gorzyce i Motycze Poduchowne Nr 1/12/2006 2006-09-28
Uchwała Nr XLIV/268/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorzyce-Przybyłów część rekreacyjna Nr 2/13/06. 2006-10-06
Uchwała Nr XLIV/269/06 w sprawie uchwalenia Statutu Ośtrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 2006-10-03
Uchwała nr XLIV/270/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006r. 2006-10-06
Uchwała Nr XLIV/271/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gorzycach 2006-10-06
Uchwała Nr XLV/272/06 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gorzyce w ramach pomocy na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 2006-10-31
Uchwała Nr XLV/273/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2006 roku 2006-10-31
Uchwała nr XLV/274/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku 2006-10-31
Uchwała nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 2006-12-20
Uchwała nr I/2/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 2006-12-20
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 2006-12-20
Uchwała Nr I/4/06 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy 2006-12-20
Uchwała Nr II/5/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia obwodów głosowania na terenie Gminy Gorzyce 2006-12-20
Uchwała Nr III/6/06 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszrze Gminy Gorzyce w roku 2007. 2006-12-20
Uchwała Nr III/7/06 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 2006-12-20
Uchwała Nr III/8/06 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2006-12-20
Uchwała Nr III/9/06 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na 2007 rok 2006-12-20
Uchwała Nr III/10/06 w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok 2006-12-20
Uchwała Nr III/11/06 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok 2006-12-20
Uchwała Nr III/12/06 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006. 2006-12-20
Uchwała Nr III/13/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006r. 2006-12-20
Uchwała Nr III/14/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2006-12-21
Uchwała Nr IV/15/06 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podrózy radnych oraz członków Komisji Rady Gminy 2006-12-29
Uchwała Nr IV/16/06 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2006-12-29
Uchwała Nr IV/17/06 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłaty administracyjnej 2006-12-29
Uchwała nr IV/18/06 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu położonej w Furmanach 2006-12-29
Uchwała Nr IV/19/06 w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Gorzyce 2006-12-29
Uchwała Nr IV/20/06 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Gorzyce 2006-12-29
Uchwała Nr IV/21/06 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Gorzyce 2006-12-29


  Ilość odwiedzin: 95691