Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2018
Liczba odwiedzin kategorii: 10983


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2018-01-12

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR XLIX/315/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-02-14
UCHWAŁA NR XLIX/316/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce 2018-02-14
UCHWAŁA NR XLIX/317/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2018-02-14
UCHWAŁA Nr L/318/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-03-12
UCHWAŁA Nr L/319/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2018-03-12
UCHWAŁA Nr L/320/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020? 2018-03-12
UCHWAŁA NR L/321/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. 2018-03-12
UCHWAŁA Nr L/322/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej 2018-03-12
UCHWAŁA Nr L/323/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej 2018-03-12
UCHWAŁA Nr L/324/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-03-12
UCHWAŁA NR L/325/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce 2018-03-12
UCHWAŁA L/326/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 2018-03-12
UCHWAŁA NR L/327/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2018-03-12
UCHWAŁA Nr LI/328/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-30
UCHWAŁA Nr LI/329/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-03-30
UCHWAŁA Nr LI/330/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2018-03-30
UCHWAŁA Nr LI/331/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-03-30
UCHWAŁA Nr LI/332/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 ? 2037 2018-03-30
UCHWAŁA Nr LII/333/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 kwietnia 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-04-26
UCHWAŁA Nr LII/334/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Sokolniki I? i ?Sokolniki II? gmina Gorzyce 2018-04-26
UCHWAŁA Nr LII/335/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-26
UCHWAŁA Nr LII/336/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-04-26
UCHWAŁA Nr LII/337/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2018-04-26
UCHWAŁA NR LIII/338/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce? 2018-07-06
UCHWAŁA NR LIII/339/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 2018-07-06
UCHWAŁA Nr LIII/340/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 2018-07-06
UCHWAŁA Nr LIII/341/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2018-07-06
UCHWAŁA Nr LIII/342/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne 2018-07-06
UCHWAŁA NR LIII/343/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy Cicha ulicy położonej w środkowej części miejscowości Trześń, Gmina Gorzyce 2018-07-06
UCHWAŁA NR LIII/344/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. kredytu długoterminowego 2018-07-06
UCHWAŁA Nr LIII /345/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-07-06
UCHWAŁA Nr LIII /346/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037 2018-07-06
UCHWAŁA Nr LIII /347/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji 2018-07-06
UCHWAŁA NR LIV/348/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 2018-07-06
UCHWAŁA NR LIV/349/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-07-06
UCHWAŁA NR LIV/350/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-07-06
UCHWAŁA NR LIV/351/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LI/328/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybiera 2018-07-06
UCHWAŁA NR LIV/352/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego 2018-07-06
UCHWAŁA Nr LIV/353/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-07-06
UCHWAŁA Nr LIV/354/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037 2018-07-06
UCHWAŁA NR LV/355/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2018-08-10
UCHWAŁA Nr LV /356/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2018-08-10
UCHWAŁA Nr LV/357/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-08-10
UCHWAŁA NR LVI/358/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-08-17
UCHWAŁA NR LVI/359/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce 2018-08-17
UCHWAŁA NR LVI/360/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 2018-08-17
UCHWAŁA Nr LVI/361/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-08-17
UCHWAŁA Nr LVI/362/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037 2018-08-17
UCHWAŁA NR LVI/363/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-08-17
UCHWAŁA Nr LVII/364/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LII/335/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 2018-08-31
UCHWAŁA Nr LVII/365/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Furmany 2018-08-31
UCHWAŁA Nr LVII/366/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-08-31
UCHWAŁA NR LVIII/367/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 września 2018 r. r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-09-27
UCHWAŁA NR LVIII/368/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 2018-09-27
UCHWAŁA NR LVIII/369/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pn. ?Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomier 2018-09-27
UCHWAŁA NR LVIII/370/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2018-09-27
UCHWAŁA Nr LVIII/371/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-09-27
UCHWAŁA NR LIX/372/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. 2018-11-29
UCHWAŁA NR LIX/373/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 2018-11-29
UCHWAŁA Nr LIX/374/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-11-29
UCHWAŁA NR LIX/375/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gorzyce 2018-11-29
UCHWAŁA NR LIX/376/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-11-29
UCHWAŁA Nr LIX/377/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-11-29
UCHWAŁA Nr LIX/378/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 ? 2037. 2018-11-29
UCHWAŁA NR LX/379/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 2018-11-29
UCHWAŁA Nr LX/380/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-11-29
UCHWAŁA Nr I/1/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce 2018-11-30
UCHWAŁA Nr I/2/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gorzyce. 2018-11-30
UCHWAŁA NR I/3/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i ilościowego stałych komisji Rady Gminy Gorzyce 2018-11-30
UCHWAŁA Nr II/4/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-11-30
UCHWAŁA NR II/5/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce 2018-11-30
UCHWAŁA Nr II/7/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 2018-11-30
UCHWAŁA NR II/6/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rol 2018-11-30
UCHWAŁA NR II/8/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach 2018-11-30
UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza parafialnego w Trześni 2018-11-30
UCHWAŁA NR II/10/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Motycze Poduchowne, pomiędzy drogą krajową Nr 77 Lipnik-Przemyśl i osiedle 2018-11-30
UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie Gorzyckie 2018-11-30
UCHWAŁA NR II/12/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2018-11-30
UCHWAŁA NR II/13/ 18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-11-30
UCHWAŁA NR II/14/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym 2018-11-30
UCHWAŁA Nr II/15/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-11-30
UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wielol 2018-12-31
UCHWAŁA NR III/17/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletn 2018-12-31
UCHWAŁA NR III/18/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 2018-12-31
UCHWAŁA Nr III/19/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-12-31
UCHWAŁA Nr III/20/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz ze wszystkimi urządzeniami, punktu selektywnej zbiórki odpadów ko 2018-12-31
UCHWAŁA NR III/21/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2018-12-31
UCHWAŁA Nr III/22/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2018-12-31


  Ilość odwiedzin: 384307