Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały 2012
Drukuj 


VI Kadencja Rady Gminy Gorzyce


 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 GMINY GORZYCE NR XIX/97/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. 2012-02-02
UCHWAŁA NR XIX/98/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012-2020. 2012-02-02
UCHWAŁA NR XIX/99/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. 2012-02-02
UCHWAŁA NR XIX/100/12 z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce. 2012-02-02
UCHWAŁA NR XIX/101/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 2012-02-02
UCHWAŁA NR XIX/102/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2012. 2012-02-02
UCHWAŁA NR XX/103/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu dla członków ochotniczych straży pożarnych. 2012-03-02
UCHWAŁA NR XX/104/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku. 2012-03-02
UCHWAŁA NR XX/105/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016. 2012-03-02
UCHWAŁA NR XX/106/12 z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Gorzyce. 2012-03-02
UCHWAŁA NR XX/107/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-03-02
UCHWAŁA NR XXI/108/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2012-04-02
UCHWAŁA NR XXI/109/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorzycach. 2012-04-02
UCHWAŁA NR XXI/110/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2012-2016. 2012-04-02
UCHWAŁA NR XXI/111/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Furmany. 2012-04-02
UCHWAŁA NR XXI/112/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gorzyce. 2012-04-02
UCHWAŁA NR XXI/113/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-04-02
UCHWAŁA NR XXI/114/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do projektu w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jego realizacji. 2012-04-02
UCHWAŁA NR XXI/115/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce. 2012-04-02
UCHWAŁA NR XXII/116/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 2012-05-07
UCHWAŁA NR XXII/117/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2012-05-07
UCHWAŁA NR XXII/118/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2012-05-07
UCHWAŁA NR XXII/119/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy. 2012-05-07
UCHWAŁA NR XXII/120/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy. 2012-05-07
UCHWAŁA NR XXII/121/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-05-07
UCHWAŁA NR XXII/122/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012-2020. 2012-05-07
UCHWAŁA NR XXIII/123/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Stalowa Wola wykonania zadania własnego Gminy Gorzyce polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwar 2012-06-05
UCHWAŁA NR XXIII/124/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2012-06-05
UCHWAŁA Nr XXIII/125/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-06-05
UCHWAŁA Nr XXIII/126/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Gorzyce. 2012-06-05
UCHWAŁA NR XXIII/127/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-06-05
UCHWAŁA NR XXIV/128/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na rok 2011 2012-07-03
UCHWAŁA NR XXIV/129/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok. 2012-07-03
UCHWAŁA NR XXIV/130/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2012-07-03
UCHWAŁA NR XXIV/131/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-07-03
UCHWAŁA NR XXV/132/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Sokolniki 2012-08-27
UCHWAŁA NR XXV/133/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2012-08-27
UCHWAŁA NR XXV/134/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy. 2012-08-27
UCHWAŁA NR XXV/135/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy. 2012-08-27
UCHWAŁA NR XXV/136/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2012-08-27
UCHWAŁA NR XXV/137/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2012-08-27
UCHWAŁA NR XXV/138/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2012-08-27
UCHWAŁA NR XXV/139/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gorzyce, jako Partnera, do projektu 2012-08-27
UCHWAŁA NR XXV/140/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-08-27
UCHWAŁA NR XXV/141/12 z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012-2020. 2012-08-27
UCHWAŁA NR XXVI/142/12 z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 r. kredytu długoterminowego. 2012-08-27
UCHWAŁA NR XXVI/143/12 z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budzetu Gminy na 2012 rok. 2012-08-27
UCHWAŁA Nr XXVII/144/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012. 2012-09-28
UCHWAŁA Nr XXVII/145/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2012 roku. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach. 2012-09-28
UCHWAŁA Nr XXVII/146/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 2012-09-28
UCHWAŁA NR XXVII/147/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-09-28
UCHWAŁA Nr XXVIII/148/12 z dnia 27 września 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Gorzyce części terenów przemysłowych Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o. o. 2012-10-11
UCHWAŁA Nr XXVIII/149/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2012-2016. 2012-10-11
UCHWAŁA Nr XXVIII/150/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce. 2012-10-11
UCHWAŁA Nr XXVIII/151/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Trześń. 2012-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/152/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Trześń. 2012-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/153/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 r. 2012-10-11
UCHWAŁA Nr XXVIII/154/12 z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2020. 2012-10-11
UCHWAŁA NR XXIX/155/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2012-10-30
UCHWAŁA NR XXIX/156/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2012-10-30
UCHWAŁA NR XXIX/157/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2012-10-30
UCHWAŁA NR XXIX/158/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2012-10-30
UCHWAŁA NR XXIX/159/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce 2012-10-30
UCHWAŁA NR XXIX/160/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2012-10-30
UCHWAŁA NR XXIX/161/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok 2012-10-30
UCHWAŁA NR XXIX/162/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym 2012-10-30
Uchwała nr XXX/163/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2012-11-20
UCHWAŁA NR XXX/164/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 2012-11-20
UCHWAŁA Nr XXX/165/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 2012-11-20
UCHWAŁA Nr XXX/166/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok 2012-11-20
Postanowienie nr 51/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2012-12-07
UCHWAŁA NR XXXI/167/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad 2012-12-27
UCHWAŁA NR XXXI/168/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gorzyce. 2012-12-27
UCHWAŁA Nr XXXI/169/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 2012-12-27
UCHWAŁA Nr XXXI/170/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok 2012-12-27
UCHWAŁA Nr XXXII/171/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 2013-01-07
UCHWAŁA Nr XXXII/172/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Motycze Poduchowne 2013-01-07
UCHWAŁA Nr XXXII/173 /12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok 2013-01-07
UCHWAŁA Nr XXXII/174/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2020 2013-01-07
UCHWAŁA Nr XXXII /175/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012. 2013-01-07  Ilość odwiedzin: 384718