Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

W dziale BUDŻET
umieszczane będą Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy.

 

BUDŻET GMINY GORZYCE

   Budżet gminy to krótko mówiąc plan prognozowanych dochodów i planowanych wydatków. Budżet gminy musi być konstruowany zgodnie z wymogami ustawowymi. Na dochody budżetu gminy składają się następujące zasadnicze elementy:

 • dochody własne 
 • dotacje
 • subwencje
 • ostatnio planowane z funduszu Unii Europejskiej.
 • Z kolei na dochody własne składają się:

 • dochody z majątku gminy
 • podatki, opłaty skarbowe, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 • opłaty za korzystanie z przedszkoli
 • opłaty eksploatacyjne kopalin 
 •  odstetki od środków na rachunkach bankowych
 • inne opłaty za czynności administracyjne.
 • Dochody otrzymywane są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji, pomocy społecznej, obrony cywilnej.

  W zakresie sybwencji otrzymujemy

 • część wyrównawczą
 • część równoważącą
 • część oświatową
 • Subwencja ma za zadanie uzupełnienie dochodów gmin w celu możliwości realizacji zadań na nie nałożonych. obliczana jest wg algorytmu uchwalonego przez Sejm.

  Fundusze Unii Europejskiej przyznawane są na określone programy przez Urząd Marszałkowski, w ramach konkursu wniosków.

  Wydatki budżetu gminy mają charakter nieprzekraczalnych limitów.

  Budżet gminy uchwala Rada Gminy. Projekt budżetu gminy przygotowuje Wójt Gminy. Rada Gminy rozstrzyga o wysokości stawek podatkowych,  o przeznaczeniu mienia do sprzedaży co ma wpływ na wysokość dochodów, również Rada Gminy decyduje o przeznaczeniu wydatków.

  W zakresie wydatków przede wszystkim ustawy określają, które zadania są obowiązkowe i na te przede wszystkim przeznacza się wydatki. Nie można wydatkować środków budżetu gminy na wydatki nie objęte zadaniami gminy w ustawach. Kontrolę zarówno uchwał budżetowych jak realizacji wydatków przeprowadza Regionalna Izba Obrachunkowa.

  System subwencjonowania powoduje częściowe wyrównywanie dochodów gmin o różnej zasobności dochodów podatkowych.

  Gmina Gorzyce wbrew obiegowym opiniom nie należy do gmin bardzo zasobnych. W przeliczeniu na mieszkańca nasze dochody wynoszą prawie dokładnie średnią dla gmin wiejskich województwa podkarpackiego. Natomiast w zakresie wydatków każda gmina ma inny charakter. Wydatki obligatoryjne uzależnione są od  rozbudowanej infrastruktury techniecznej i społecznej. W naszym przypadku mamy wyższe wydatki w wielu dziedzinach od gmin o podobnym potencjale dochodowym.

  W naszym przypadku wyższe wydatki dotyczą takich obowiązkowych zadań jak:

  • prowadzenie przedszkoli
  • dodatki mieszkaniowe
  • kultura
  • gospodarka komunalna

  powoduje to, że brak nam środków na rozwój i inwestycje. Nadzieją są środki unijne, ale ich jest bardzo mało w stosunku do potrzeb.  Będą bardzo duże kłopoty w ich uzyskaniu. Realia finansowe zależą od sytuacji gospodarczej kraju. Również trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach Sejm RP nałożył wiele nowych obowiązkowych zadań na gminę bez pełnej rekompensaty finansowej, subwencja oświatowa również nie pokrywa kosztów oświaty. spowodowało to pogorszenie naszej sytuacji finansowej.

  Jedynym możliwym roziwązaniem jest przyrost wpływów podatkowych przez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych jak i również wzrost zatrudnienia. Jednak jest to proces powolny i zależny od bardzo wielu czynników, na które gmina nie ma wpływu lub bardzo ograniczony wpływ

  Dla poprawy sytuacji koniecznym jest podjęcie działań idących w kierunku ograniczenia wydatków. Ograniczamy wydatki w administracji, przygotowujemy plan ograniczenia wydatków w oświecie. Działania te prowadzone będą z zachowaniem wykonania zadań oraz zaspokojeniem potrzeb naszych mieszkańców. Trzeba się liczyć jednak z tym, że wiele inwestycji będzie przesuniętych w czasie.

   

   


   Nazwa pozycji Data
  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok 2006-05-30
  projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 r. 2005-11-30
  Budzet Gminy na 2006 rok 2006-05-12
  Zarządzenie Nr 8/2006 z 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 r. 2006-05-30
  Zarządzenie Nr 14/2006 z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 r. 2006-05-30
  Zarządzenie Nr 18/2006 z 16 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 r. 2006-05-30
  Informacja z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2005 rok 2006-06-01
  Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2006 r. 2006-06-01
  Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2006 r. 2006-10-30
  Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2006 r. 2006-10-30
  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok. 2007-01-05
  Informacja o mieniu komunalnym za 2006 rok. 2007-01-05
  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r. 2007-03-21
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2006 R. 2007-03-21
  BUDŻET GMINY NA 2007 ROK 2007-04-30
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA II KWARTAŁ 2007 R. 2007-08-31
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA III KWARTAŁ 2007 r. 2007-12-27
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu Gminy Gorzyce na rok 2008 prognozy długu na koniec roku budżetowego 2007-12-27
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gorzyce w roku 2008 2007-12-27
  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 r. 2008-03-21
  BUDŻET GMINY GORZYCE na 2008 rok. 2008-03-31
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 rok 2008-05-30
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I KWARTAŁ 2008 r. 2008-05-30
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008 r. 2008-08-04
  INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. 2008-08-12
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA III KWARTAŁ 2008 r. 2008-10-28
  UCHWAŁA Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r. 2008-11-14
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu Gminy Gorzyce na rok 2009 prognozy długu na koniec roku budżetowego 2009-01-29
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gorzyce w roku 2009 2009-01-29
  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2008r. oraz wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego. 2009-04-02
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK. 2009-04-29
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I KWARTAŁ 2009 R. 2009-04-29
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA II KWARTAŁ 2009 R. 2009-09-10
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA III KWARTAŁ 2009 R. 2009-11-16
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu Gminy Gorzyce na rok 2010 prognozy długu na koniec roku budżetowego 2010-01-25
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gorzyce w roku 2010 2010-01-25
  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 r. 2010-03-16
  UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK Nr XLIII/291/10 2010-02-05
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I KWARTAŁ 2010 R. 2010-06-29
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA II KWARTAŁ 2010 R. 2010-11-16
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA III KWARTAŁ 2010 R. 2010-11-16
  Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gorzyce na 2011 rok 2010-11-19
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gorzyce w roku 2011 2011-01-07
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gorzyce w roku 2011 2011-03-29
  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2010 rok. 2011-03-30
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 R. 2011-04-28
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011r. 2011-08-24
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok. 2012-05-08
  UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 GMINY GORZYCE NR XIX/97/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. 2012-01-30
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012R. 2012-04-23
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA II KWARTAŁ 2012 R. 2012-07-22
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA III KWARTAŁ 2012 R. 2012-10-22
  Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Gorzyce Nr XXXIII/176/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. 2013-02-06
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie Uchwały budżetowej na 2013 rok, Nr XXXIII/176/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2013 r. 2013-02-28
  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2012r. oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok 2013-03-26
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 2013-04-25
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o pawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Gorzyce określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce 2013-07-26
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 rok 2013-08-29
  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 r. 2013-08-29
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I KWARTAŁ 2013 R. 2014-03-03
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA II KWARTAŁ 2013 R. 2014-03-03
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA III KWARTAŁ 2013 R. 2014-03-03
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2013 R. 2014-03-03
  Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Gorzyce Nr XLVI/271/14 z dnia 24 stycznia 2014 2014-03-06
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Gorzyce na lata 2014-2022 2014-03-06
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I KWARTAŁ 2014 R. 2014-04-30
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 2014-05-13
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA II KWARTAŁ 2014 R. 2014-07-30
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gorzyce o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku 2014-09-16
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 R. 2014-10-31
  Projekt budżetu Gminy Gorzyce na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 2014-11-14
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2015,wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2014-12-16
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce na rok 2015-2022 2014-12-16
  Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za 2014 r. 2015-04-02
  Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015 r. 2015-05-14
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 2015-08-12
  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku 2015-09-10
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 rok. 2015-09-23
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gorzyce o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku 2015-09-23
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku 2015-11-03
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gorzyce na lata 2016-2028. 2016-01-19
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gorzyce w roku 2016. 2016-01-19
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 2016-04-22
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gorzyce informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku 2016-09-26
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2017 wraz z objaśnieniami 2016-12-14
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gorzyce w roku 2017 2016-12-14
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce na rok 2017-2033 2016-12-14
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gorzyce na lata 2017-2033. 2017-01-16
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gorzyce w roku 2017. 2017-01-16
  Uchwała Nr XIV/105/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 2017-05-04
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gorzyce o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku 2017-09-19
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gorzyce w roku 2018 2018-01-22
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gorzyce na lata 2017-2037 2018-01-22
  Uchwała Nr XIV/113/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 2018-05-09
  Uchwała nr XIV/226/2018 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 10 września 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gorzyce o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku 2018-09-18
  Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037. 2018-11-20
  Uchwała nr XIV/357/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2019 wraz z objaśnieniami 2019-01-16
  Uchwała nr XIV/358/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce na rok 2019-2037 2019-01-16
  Uchwała nr XIV/359/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gorzyce w roku 2019 2019-01-16
  Uchwała nr XIV/57/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gorzyce w roku 2019. 2019-03-06
  Uchwała nr XIV/56/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2019 roku o pozytywnym zaopiniowaniu prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gorzyce na lata 2019-2037. 2019-03-06
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 2019-05-10
  Uchwała Nr XIV/176/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gorzyce informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. 2019-09-20
  Uchwała nr XV/6/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego przez Gminę Gorzyce na rok 2020 2020-01-29
  Uchwała nr XV/5/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gorzyce 2020-01-29
  Uchwała Nr XV/98/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 2020-05-04
  Uchwała nr XV/201/2020 z dnia 12 października 2020 roku Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gorzyce informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. 2020-11-16


  Osoby:
  Skarbnik Gminy Gorzyce
  Marta Mazur-Matyka
  Tel: (15) 83 62 075 wew.20

  Załączniki:
   1. Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzyce na 2004 r.
   2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok.
   3. Projekt budżetu na 2005 r oraz załączniki Nr 1-9 do uchwały.
   4. Objaśnienia do budżetu na 2005 r.
   5. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2004.
   6. Budżet Gminy 2005 r.
   7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 5/05 w sprawie zmian w budżecie gminy.
   8. Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy
   9. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/2005 z dnia 06.07.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 r.
   10. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2005 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 r.
   11. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2005 z dnia 05.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 r.
   12. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2005 z dnia 12.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 r.
   13. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2005 z dnia 23.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 r.
   14. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/2005 z dnia 06.10.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 r.
   15. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/2005 z dnia 18.10.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 r.
   16. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2005 z dnia 21.10.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 r.
   17. Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy z 22 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 r.
   18. Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy z 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 r.
   19. Zarządzenie nr 19 / 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku.
   20. ZARZĄDZENIE NR 14 /2007-WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok
   21. ZARZĄDZENIE NR 15 / 2007-WÓJTA GMINY w GORZYCACH z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 rok
   22. ZARZĄDZENIE NR 29 /2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie : zmian w budżecie Gminy w 2007 r.
   23. ZARZĄDZENIE Nr 30/ 2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2007 roku.
   24. ZARZĄDZENIE Nr 32/ 2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy w 2007 roku.
   25. ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2007 roku.
   26. ZARZĄDZENIE Nr 52 /2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007 roku.
   27. Zarządzenie nr 49/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2007 roku.
   28. Zarządzenie nr 54/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu Gminy w 2007 roku
   29. Zarządzenie nr 55/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu Gminy w 2007 roku
   30. Zarządzenie nr 56/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu Gminy w 2007 roku
   31. ZARZĄDZENIE Nr 61 /2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2007 roku.
   32. Zarządzenie nr 64/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 sierpnia 2007r w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
   33. ZARZĄDZENIE Nr 65/2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007 roku.
   34. ZARZĄDZENIE Nr 67/2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007 roku.
   35. ZARZĄDZENIE NR 73 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 września 2007 r w sprawie : zmian w budżecie Gminy w 2007 roku
   36. ZARZĄDZENIE Nr 82/07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 rok.
   37. ZARZĄDZENIE NR 86/07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy w 2007 roku.
   38. ZARZĄDZENIE NR 90 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2008 r.
   39. ZARZĄDZENIE NR 94 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy w 2007 r.
   40. ZARZĄDZENIE NR 88 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 8 listopada 2007 r w sprawie : zmian budżetu Gminy w 2007 roku.
   41. ZARZĄDZENIE NR 88 a /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 listopada 2007 r zmieniające zarządzenie Nr 88/07 z dnia 8 listopada 2007 r, w sprawie zmian budżetu Gminy w 2007 roku.
   42. ZARZĄDZENIE NR 91 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 listopada 2007 r w sprawie zmian budżetu Gminy w 2007 roku.
   43. ZARZĄDZENIE NR 14/08WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 marca 2008 r.w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz wykonania planu finansowego jednostek zaliczany do podsektora samorządowego.
   44. ZARZĄDZENIE NR 17 / 2008 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok.
   45. Zarządzenie Nr 24 /2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2008 roku.
   46. Zarządzenie Nr 26 /2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 24 kwietnia 2008 r, w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2008 roku
   47. Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2008 roku.
   48. Zarządzenie Nr 30 /2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2008 roku.
   49. ZARZĄDZENIE NR 44/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za pierwsze półrocze 2008 roku.
   50. Zarządzenie nr 45/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.
   51. ZARZĄDZENIE nr 46/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy w 2008 roku.
   52. ZARZĄDZENIE nr 58/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2008 roku
   53. Zarządzenie Nr 36 /2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2008 roku.
   54. Zarządzenie Nr 41 /2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2008 roku.
   55. Zarządzenie Nr 47 /08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
   56. Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
   57. Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
   58. Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok.
   59. Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Gorzyc z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
   60. Zarządzenie Nr 60 /08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2009 rok.
   61. Zarządzenie Nr 61/0 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
   62. Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok.
   63. Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
   64. Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok.
   65. Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
   66. ZARZĄDZENIE NR 6/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok.
   67. ZARZĄDZENIE NR 14/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.
   68. Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
   69. Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
   70. Zarządzenie Nr 35 /09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
   71. Zarządzenie Nr 39 /09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
   72. Zarządzenie Nr 53 /09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
   73. Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok.
   74. Zarządzenie Nr 74 /09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
   75. ZARZĄDZENIE NR 13/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.
   76. Zarządzenie Nr 15 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   77. Zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   78. Zarządzenie Nr 20 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   79. Zarządzenie Nr 29 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   80. Zarządzenie Nr 34 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   81. Zarządzenie Nr 35 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   82. Zarządzenie Nr 36 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   83. Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   84. Zarządzenie Nr 52/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   85. Zarządzenie Nr 55/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   86. Zarządzenie Nr 56/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   87. Zarządzenie Nr 60/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.
   88. Zarządzenie Nr 63/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   89. Zarządzenie Nr 68/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
   90. ZARZĄDZENIE NR 76/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku.
   91. Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok
   92. Zarządzenie Nr 88 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.
   93. Zarządzenie Nr 96/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.
   94. ZARZĄDZENIE nr 100/10 Wójta Gminy Gorzycez dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenie zasad(politykę) rachunkowościw Urzędzie Gminy w Gorzycach
   95. Zarządzenie Nr 99/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.
   96. Zarządzenie Nr 104 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2010 r.w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.
   97. Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok.
   98. Zarządzenie Nr 107/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.
   99. Zarządzenie Nr 115/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.
   100. Zarządzenie Nr 119/1 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.

    Ilość odwiedzin: 74022