Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2021
Liczba odwiedzin kategorii: 4669


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2021-02-04

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA Nr XXXI/195/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypada 2021-02-04
UCHWAŁA Nr XXXI/196/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 2021-02-04
UCHWAŁA NR XXXI/197/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2021-02-04
UCHWAŁA NR XXXII/198/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy ? pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresow 2021-03-10
UCHWAŁA NR XXXII/199/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2021-03-10
UCHWAŁA NR XXXII/200/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2021-03-10
UCHWAŁA NR XXXII/201/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy G 2021-03-10
UCHWAŁA NR XXXII/202/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat działek należących do Gminy Gorzyce pod eksploatację surowca w drodze przetargowej 2021-03-10
UCHWAŁA NR XXXII/203/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce na rzecz użytkownika wieczystego 2021-03-10
UCHWAŁA NR XXXII/204/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2021-03-10
UCHWAŁA NR XXXII/205/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji 2021-03-10
UCHWAŁA NR XXXII/206/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok 2021-03-10
UCHWAŁA Nr XXXII/207/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 ? 2037 2021-03-10
UCHWAŁA NR XXXIII/208/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Radomyśl nad Sanem przez Gminę Gorzyce zadania z zakresu pomocy społecznej 2021-05-07
UCHWAŁA NR XXXIII/209/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-05-07
UCHWAŁA NR XXXIII/210/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2021-05-07
UCHWAŁA Nr XXXIII/211/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-05-07
UCHWAŁA Nr XXXIII/212/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037 2021-05-07
UCHWAŁA Nr XXXIII/213/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sołectwa Gorzyce do ?Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025? 2021-05-07
UCHWAŁA Nr XXXIV/214/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce na lata 2021-2025 2021-05-07
UCHWAŁA NR XXXIV/215/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania monitoringowego z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2021-05-07
UCHWAŁA NR XXXIV/216/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/168/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 2021-05-07
UCHWAŁA NR XXXIV/217/21 RADY GMIY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2021-05-07
UCHWAŁA NR XXXIV/218/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2021-05-07
UCHWAŁA NR XXXIV/219/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania polegające na opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021?2030 2021-05-07
UCHWAŁA Nr XXXIV/220/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-05-07
UCHWAŁA NR XXXV/221/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu kon 2021-05-28
UCHWAŁA NR XXXV/222/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce" 2021-05-28
UCHWAŁA NR XXXV/223/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie nadania tytułu 2021-05-28
UCHWAŁA NR XXXV/224/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/182/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w III z 2021-05-28
UCHWAŁA NR XXXV/225/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2021-05-28
UCHWAŁA NR XXXV/226/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2021-05-28
UCHWAŁA Nr XXXV/227/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-05-28
UCHWAŁA NR XXXVI/228/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania 2021-07-02
UCHWAŁA NR XXXVI/229/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 2021-07-02
UCHWAŁA NR XXXVI/230/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 2021-07-02
UCHWAŁA NR XXXVI/231/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce 2021-07-02
UCHWAŁA NR XXXVI/232/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2021-07-02
UCHWAŁA NR XXXVI/233/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sokolniki I? i ?Sokolniki II? gmina Gorzyce 2021-07-02
UCHWAŁA NR XXXVI/234/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 2021-07-02
UCHWAŁA Nr XXXVI/235/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-07-02
UCHWAŁA Nr XXXVII/236/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-24
UCHWAŁA NR XXXVII/237/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce 2021-08-24
UCHWAŁA NR XXXVII/238/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2021-08-24
UCHWAŁA NR XXXVII/239/21 RADY GMIY GORZYCE z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2021-08-24
UCHWAŁA NR XXXVII/240/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2021-08-24
UCHWAŁA NR XXXVII/241/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w gminie Gorzyce 2021-08-24
UCHWAŁA Nr XXXVII/242/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-08-24
UCHWAŁA Nr XXXVII/243/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037 2021-08-24
UCHWAŁA NR XXXVIII/244/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 2021-09-08
UCHWAŁA NR XXXVIII/245/ 21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Gorzyce 2021-09-08
UCHWAŁA NR XXXVIII/246/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2021-09-08
UCHWAŁA Nr XXXVIII/247/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-09-08
UCHWAŁA NR XXXIX/248/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-10-26
UCHWAŁA NR XXXIX/249/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2021-10-26
UCHWAŁA NR XXXIX/250/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy Jana Adama Krzemińskiego ulicy położonej w środkowo-zachodniej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce 2021-10-26
UCHWAŁA NR XXXIX/251/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa drogi gminnej 1 KDL oraz przebudowa drogi wewnętrznej ( ul. Krzywa) w Gorzycach? 2021-10-26
UCHWAŁA NR XXXIX/252/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa przejścia dla pieszych z doświetleniem na drodze gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzyc 2021-10-26
UCHWAŁA NR XXXIX/253/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego 2021-10-26
UCHWAŁA Nr XXXIX/254/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-10-26
UCHWAŁA Nr XXXIX/255/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 ? 2037. 2021-10-26
UCHWAŁA NR XL/256/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg 2021-11-18
UCHWAŁA NR XL/257/ 21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2021-11-18
UCHWAŁA NR XL/258/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2021-11-18
UCHWAŁA NR XL/259/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym 2021-11-18
UCHWAŁA Nr XL/260/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-11-18
UCHWAŁA NR XL/261/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-11-18
UCHWAŁA Nr XLI/262/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026? Gminy Gorzyce 2021-11-18
UCHWAŁA NR XLI/263/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2021-11-18
UCHWAŁA NR XLI/264/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-11-18
UCHWAŁA NR XLI/265/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2021-11-18
UCHWAŁA Nr XLI/266/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. 2021-11-18
UCHWAŁA Nr XLI/267/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 2021-11-18
UCHWAŁA Nr XLI/268/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-11-18
UCHWAŁA NR XLI/269/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce 2021-11-18
UCHWAŁA NR XLI/270/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce 2021-11-18
UCHWAŁA NR XLI/271/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce 2021-11-18
UCHWAŁA Nr XLI/272/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-11-18
UCHWAŁA Nr XLI/273/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037 2021-11-18
UCHWAŁA Nr XLII/274/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2022-01-05
UCHWAŁA NR XLII/275/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy Miodowa ulicy położonej w południowo-wschodniej części miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce 2022-01-05
UCHWAŁA NR XLII/276/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy Wrzosowa ulicy położonej w południowo-wschodniej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce 2022-01-05
UCHWAŁA NR XLII/277/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 2022-01-05
UCHWAŁA NR XLII/278/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-01-05
UCHWAŁA NR XLII/279/ 21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2022-01-05
UCHWAŁA NR XLII/280/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego 2022-01-05
UCHWAŁA NR XLII/281/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce 2022-01-05
UCHWAŁA Nr XLII/282/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok 2022-01-05
UCHWAŁA NR XLIII/283/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2022-01-05
UCHWAŁA NR XLIII/284/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2022-01-05
UCHWAŁA Nr XLIII/285/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021r 2022-01-05
UCHWAŁA Nr XLIII/286/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2022-01-05
Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy Gorzyce Nr XLIII/287/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. 2022-01-05
UCHWAŁA Nr XLIII/288/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022?2037 2022-01-05


  Ilość odwiedzin: 109437