Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2023
Liczba odwiedzin kategorii: 2087


Data publikacji:

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR LVIII/383/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LVIII/384/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społ 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LVIII/385/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia r 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LVIII/386/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego 2023-01-20
UCHWAŁA NR LVIII/387/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat działki należącej do Gminy Gorzyce pod budowę farmy fotowoltaicznej w drodze przetargowej 2023-01-20
UCHWAŁA NR LVIII/388/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska 2023-01-20
UCHWAŁA NR LVIII/389/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-01-20
UCHWAŁA NR LVIII/390/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LVIII/391/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LVIII/392/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LIX/393/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/369/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/394/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 2023-02-15
UCHWAŁA Nr LIX/395/ 23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/396/ 23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/397/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/398/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/399/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/400/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-02-15
UCHWAŁA NR LX/401/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/402/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/403/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/404/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 2023-03-27
UCHWAŁA Nr LX/405/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/132/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Żłobkowi w Gorzycach. 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/406/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/407/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-03-27
UCHWAŁA Nr LX/408/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/409/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-03-27
UCHWAŁA NR LXI/410/23 RADA GMINY GORZYCE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 2023-05-02
UCHWAŁA NR LXI/411/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2023-05-02
UCHWAŁA NR LXI/412/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 2023-05-02
UCHWAŁA NR LXI/413/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-05-02
UCHWAŁA NR LXI/414/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-05-02
UCHWAŁA NR LXI/415/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-05-02
UCHWAŁA NR LXII/416/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Gminy Gorzyce? 2023-06-06
UCHWAŁA NR LXII/417/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Gminy Gorzyce? 2023-06-06
UCHWAŁA NR LXII/418/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-06-06
UCHWAŁA NR LXII/419/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ŚWIERKOWA ulicy położonej w południowo-wschodniej części miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce 2023-06-06
UCHWAŁA NR LXII/420/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości 2023-06-06
Uchwała Nr LXII/421/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-06-06
UCHWAŁA NR LXII/422/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-06-06
UCHWAŁA NR LXIV/423/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania 2023-07-04
UCHWAŁA NR LXIV/424/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 2023-07-04
UCHWAŁA NR LXIV/425/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok 2023-07-04
UCHWAŁA NR LXIV/426/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po 2023-07-04
UCHWAŁA NR LXIV/427/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023?2030 2023-07-04
UCHWAŁA NR LXIV/428/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 2023-07-04
UCHWAŁA Nr LXIV/429/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża ?ORLISKA - PÓŁNOC? w miejscowości Orliska w gminie Gorzyce 2023-07-04
Uchwała Nr LXIV /430/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-07-04
UCHWAŁA NR LXII/431/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-07-04
UCHWAŁA NR LXV/432/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych 2023-07-28
UCHWAŁA NR LXV/433/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 2023-07-28
UCHWAŁA NR LXV/434/23 RADY GMIY GORZYCE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Motycze Poduchowne 2023-07-28
UCHWAŁA NR LXV/435/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2023-07-28
UCHWAŁA NR LXV/436/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2023-07-28
UCHWAŁA NR LXV/437/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2023-07-28
UCHWAŁA NR LXV/438/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne 2023-07-28
UCHWAŁA NR LXV/439/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2023-07-28
UCHWAŁA NR LXV/440/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2023-07-28
UCHWAŁA NR LXV/441/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia w 2023 r. kredytu długoterminowego. 2023-07-28
Uchwała Nr LXV/442/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-07-28
UCHWAŁA NR LX V/443/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-07-28
UCHWAŁA NR LXVI/444/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2023-09-11
UCHWAŁA NR LXVI/445/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2023-09-11
UCHWAŁA NR LXVI/446/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-09-11
UCHWAŁA Nr LXVI/447/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalen 2023-09-11
UCHWAŁA NR LXVI/448/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2023-09-11
UCHWAŁA NR LXVI/449/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2023-09-11
UCHWAŁA NR LXVI/450/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2023r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/112/12 Rady Gminy w Gorzycach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce w zakresie rozszerzenia ulicy Juliana Tuwima 2023-09-11
UCHWAŁA Nr LXVI/451/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-09-11
UCHWAŁA Nr LXVII/452/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2023r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/112/12 Rady Gminy w Gorzycach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce w zakresie rozszerzenia ulicy Juliana Tuwima 2023-10-24
UCHWAŁA NR LXVII/453/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 2023-10-24
UCHWAŁA NR LXVII/454/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce 2023-10-24
UCHWAŁA NR LXVII/455/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2023-10-24
Uchwała Nr LXVII/456/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-10-24
UCHWAŁA NR LXVII/457/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-10-24
UCHWAŁA NR LXVII/458/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 2023-10-24
UCHWAŁA NR LXVIII/459/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych 2023-11-03
UCHWAŁA Nr LXVIII/460/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r. 2023-11-03
UCHWAŁA NR LXVIII/461/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 2023-11-03
UCHWAŁA NR LXVIII/462/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 2023-11-03
UCHWAŁA NR LXVIII/463/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Orliska 2023-11-03
UCHWAŁA NR LXVIII/464/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w formie weksla in blanco 2023-11-03
UCHWAŁA NR LXVIII/465/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi gminnej 100119R ul. Działkowców w Gorzycach w zakresie poprawy bezpieczeństwa na pr 2023-11-03
Uchwała Nr LXVIII/466/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-11-03
UCHWAŁA NR LXVIII/467/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-11-03
UCHWAŁA NR LXVIII/468/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji inwestycji 2023-11-03
UCHWAŁA NR LXIX/469/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023?2030 2023-12-01
UCHWAŁA NR LXIX/470/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok 2023-12-01
UCHWAŁA Nr LXIX/471/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletnie 2023-12-01
UCHWAŁA Nr LXIX/472/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim r 2023-12-01
UCHWAŁA Nr LXIX/473/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 2023-12-01
UCHWAŁA Nr LXIX/474/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 2023-12-01
UCHWAŁA Nr LXIX/475/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 2023-12-01
UCHWAŁA Nr LXIX/476/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-12-01
UCHWAŁA NR LXIX/477/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Gorzyce 2023-12-01
UCHWAŁA NR LXIX/478/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-12-01
UCHWAŁA NR LXIX/479/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 29 lat w trybie bezprzetargowym 2023-12-01
UCHWAŁA NR LXIX/480/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/377/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2023-12-01
Uchwała Nr LXIX/481/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-12-01
UCHWAŁA NR LXIX/482/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-12-01


  Ilość odwiedzin: 386458