Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2005
Liczba odwiedzin kategorii: 9456


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2006-03-22

 Nazwa pozycji Data
Uchwała w sprawie granic Osiedla Gorzyce 2005-02-17
Uchwała w sprawie Statutu Osiedla Gorzyce 2005-02-16
Uchwała w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2005-05-20
Uchwała w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wys 2005-05-20
Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2005-05-19
Uchwała w sprawie Planu Rozwoju miejscowości Sokolniki 2005-05-19
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. 2005-02-16
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska 2005-02-16
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2005-05-19
Uchwała w sprawie opłat w przedszkolach na terenie Gminy związanych z wyżywieniem dzieci 2005-06-14
Uchwała w sprawie tafyfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy 2005-06-15
Uchwała w sprawie taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2005-06-15
Uchwała w sprawie Regulaminu konkursu oraz zasad powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 2005-06-20
Uchwała w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2005-11-29
Uchwała w sprawie utworzenia Gminnej jednostki budżetowej 2005-11-29
Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2005-11-29
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy. 2006-01-16


  Ilość odwiedzin: 109051