Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały 2015
Drukuj 


VII kadencja Rady Gminy Gorzyce


 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA Nr IV/17/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 2015-01-29
Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Gorzyce Nr IV/18/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. 2015-01-29
Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015–2023 2015-01-29
UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. ?Gmina Gorzyce 2020 - Strategia rozwoju? 2015-03-20
UCHWAŁA Nr V/21/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz ze wszystkimi urządzeniami, stanowiących własność Gminy Gorzyce 2015-03-20
Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Gorzyce a osobą fizyczną 2015-03-20
UCHWAŁA NR V/23/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce, na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 2015-03-20
UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2015-03-20
UCHWAŁA NR V/25/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Osiedla Gorzyce 2015-03-20
UCHWAŁA Nr V/26/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 2015-03-20
UCHWAŁA Nr V/27/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 2015-03-20
UCHWAŁA Nr V/28/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gorzycach 2015-03-20
UCHWAŁA Nr V/29/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sokolnikach 2015-03-20
UCHWAŁA Nr V/30/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni 2015-03-20
UCHWAŁA Nr V/31/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-03-20
UCHWAŁA Nr V/32/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Gorzyce 2015-03-20
UCHWAŁA NR VI/33/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2015-04-07
UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2015-04-07
UCHWAŁA NR VI/35/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2015-04-07
Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2015-04-07
Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce. 2015-04-07
UCHWAŁA Nr VI/38/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 2015-04-07
UCHWAŁA Nr VI/39/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gorzycach 2015-04-07
UCHWAŁA Nr VI/40/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sokolnikach 2015-04-07
UCHWAŁA Nr VI/41/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni 2015-04-07
UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2015-04-07
UCHWAŁA NR VII/43/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu-intencyjna 2015-04-07
UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-04-07
UCHWAŁA NR VII/45/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2023. 2015-04-07
UCHWAŁA NR VIII/46/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” 2015-06-17
UCHWAŁA NR VIII/47/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-06-17
UCHWAŁA NR VIII/48/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-06-17
Uchwała Nr IX/49/ 15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2015-06-17
Uchwała Nr IX/50/ 15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2015-06-17
UCHWAŁA Nr IX/51/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-06-17
UCHWAŁA Nr IX/52/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2023. 2015-06-17
UCHWAŁA NR X/53/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 2015-07-07
UCHWAŁA NR X/54/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-07
UCHWAŁA NR X/55/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2015-07-07
UCHWAŁA NR X/56/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy Spacerowa ulicy położonej w miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce 2015-07-07
Uchwała Nr X/57/ 15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Gorzyce a osobą fizyczną 2015-07-07
Uchwała Nr X/58/ 15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2015-07-07
UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w formie weksla in blanco. 2015-07-07
UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-07-07
UCHWAŁA NR XI/61/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017” 2015-08-18
UCHWAŁA NR XI/62/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych 2015-08-18
UCHWAŁA Nr XI/63/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-08-18
UCHWAŁA NR XII/64/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 września 2015 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie 2015-09-18
UCHWAŁA NR XII/65/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Gorzyce do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2015-09-18
UCHWAŁA NR XII/66/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia II zmiany Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce 2015-09-18
UCHWAŁA NR XII/67/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/187/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz sied 2015-09-18
UCHWAŁA NR XII/68/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli członkostwa Gminy Gorzyce w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” z siedzibą w Nowej Dębie w okresie programowania 2014-2020 2015-09-18
UCHWAŁA NR XII/69/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2015-09-18
UCHWAŁA NR XII/70/ 15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2015-09-18
UCHWAŁA NR XII/71/ 15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2015-09-18
UCHWAŁA Nr XII/72/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-09-18
UCHWAŁA Nr XIII/73/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-10-07
UCHWAŁA Nr XIII/74/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 ? 2023. 2015-10-07
UCHWAŁA NR XIV/75/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy Akacjowa ulicy położonej w południowo-wschodniej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce. 2015-11-17
UCHWAŁA Nr XIV/76/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 2015-11-17
Uchwała Nr XIV/77/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 2015-11-17
UCHWAŁA NR XIV/78/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-11-17
Uchwała Nr XIV/79/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2015-11-17
Uchwała Nr XIV/80/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy. 2015-11-17
Uchwała Nr XIV/81/ 15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2015-11-17
UCHWAŁA Nr XIV/82/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-11-17
UCHWAŁA Nr XIV/83/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. 2015-11-17
UCHWAŁA Nr XIV/84/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-17
UCHWAŁA NR XIV/85/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2015-11-17
UCHWAŁA Nr XIV/86/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolne 2015-11-17
UCHWAŁA NR XIV/87/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Gorzyce 2015-11-17
UCHWAŁA NR XV/88/ 15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2015-11-23
UCHWAŁA NR XV/89/ 15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat 2015-11-23
UCHWAŁA NR XV/90/ 15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Orliska 2015-11-23
UCHWAŁA NR XV/91/ 15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2015-11-23
UCHWAŁA NR XV/92/ 15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaże na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2015-11-23
UCHWAŁA NR XV/93/ 15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2015-11-23
UCHWAŁA Nr XV/94/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XIV/84/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-23
UCHWAŁA NR XV/95/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do wymiaru podatków lokalnych. 2015-11-23
UCHWAŁA NR XV/96/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-11-23
UCHWAŁA NR XVI/97/ 15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2015-12-17
UCHWAŁA NR XVI/98/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2015-12-17
UCHWAŁA NR XVI/99/ 15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 2015-12-17
UCHWAŁA NR XVI/100/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2015-12-17
UCHWAŁA NR XVI/101/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany 2015-12-17
UCHWAŁA NR XVI/102/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym 2015-12-17
UCHWAŁA NR XVI/103/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Gorzyce 2015-12-17
UCHWAŁA Nr XVI/104/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce. 2015-12-17
UCHWAŁA NR XVI/105/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2015-12-18
UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia14 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-12-17
UCHWAŁA NR XVII/107/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2016-01-08
UCHWAŁA NR XVII/108/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 2016-01-08
UCHWAŁA NR XVII/109/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2016-01-08
UCHWAŁA NR XVII/110/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2016-01-08
UCHWAŁA NR XVII/111/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2016-01-08
UCHWAŁA NR XVII/112/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2016-01-08
UCHWAŁA NR XVII/113/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015. 2016-01-08
Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Gorzyce Nr XVII/114/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. 2016-01-08
Uchwała Nr XVII/115/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016?2028 2016-01-08  Ilość odwiedzin: 384330