Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2009

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku. 2009-01-06
ZARZĄDZENIE NR 2/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2009-01-07
ZARZĄDZENIE NR 3/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację konkursu pn:"Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach" 2009-01-06
ZARZĄDZENIE NR 4/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzycew dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009r. 2009-01-30
ZARZĄDZENIE NR 5/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu. 2009-01-29
ZARZĄDZENIE NR 6/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 2009-02-13
ZARZĄDZENIE NR 7/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.. 2009-02-16
ZARZĄDZENIE NR 8/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie powołania komisji przet. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Budowa drogi dojazdowej do Rejonu Inwestycyjnego Gorzyce TSSE Euro-Park Wisłosan 2009-02-23
ZARZĄDZENIE NR 9/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25lutego 2009r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Pana Krzysztofa Nowaka do zastepowania dyrektora Szkoły Postawowej w Trześni w przypadku jego nieobecności. 2009-02-25
ZARZĄDZENIE NR 10/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5 marca 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009r. 2009-03-05
ZARZĄDZENIE NR 11/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przet. do przep. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa drogi gminnej nr 100106R w Gorzycach i Wrzawach oraz przebudowa drogi na osiedlu 2009-03-16
Zarządzenie Nr 12/09 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gorzyce - Wójta Gminy z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie ustalenia planu zasadniczych zamierzeń obronycywilnej Gminy Gorzyce w 2009 roku 2009-03-16
ZARZĄDZENIE NR 13/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przet. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa drogi gminnej nr 100119 R ul.Działkowców w Gorzycach na długości 665 m 2009-03-19
ZARZĄDZENIE NR 14/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego. 2009-03-20
ZARZĄDZENIE NR 15/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Gorzycach 2009-03-23
Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-03-31
ZARZĄDZENIE NR 17/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 2009-03-31
ZARZĄDZENIE NR 18/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3 kwiatnia 2009r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2009-04-03
ZARZĄDZENIE NR 19/09 Wójta Gminy Gorzyce-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia gminnego,kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnego 2009-04-09
ZARZĄDZENIE NR 20/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie : nie wykonania pierwokupu 2009-04-09
ZARZĄDZENIE NR 21/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie : nie wykonania prawa pierwokupu 2009-04-09
ZARZĄDZENIE NR 22/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Odnowa nawierzchni ul.Pańskiej w Gorzycach" 2009-04-17
ZARZĄDZENIE NR 23/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20.04.2009 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu promocji Gminy w zakresie twórczosci,inicjatyw lokalnych 2009-04-20
ZARZĄDZENIE NR 24/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie przekazania sprzętu komputerowego 2009-04-22
ZARZĄDZENIE NR 25/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-wS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Gorzyce. 2009-04-24
Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-04-30
Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realziacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2009 rok 2009-05-06
Zarządzenie Nr 28/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2009-05-06
Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Pani Aliny Nowak do zastępowania Dyrektora Gimnazjum im.ks.Jana Twardowskiego w Sokolnikach w przypadku jego nieobecnosci. 2009-05-08
Zarządzenie nr 30/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 maja 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.."Wykonanie karosacji pojazdu STAR 1142 na samochód gaśniczy na potrzeby OSP Wrzawy 2009-05-08
Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 maja 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Rozbudowa remizy OSP w Gorzycach" 2009-05-12
Zarządzenie nr 32/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 maja 2009 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce. 2009-05-14
Zarządzenie nr 33/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 maja 2009 w sprawie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009r. 2009-07-02
Zarządzenie nr 34/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 maja 2009 w sprawie obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009. 2009-05-14
Zarządzenie nr 35/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 2009-05-25
Zarządzenie nr 36/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.05.2009 w sprawie wdrożenia dokumentacji opisujacej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Gorzy 2009-05-26
Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2009 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Gorzyce. 2009-05-29
Zarządzenie nr 38/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2008-05-29
Zarządzenie nr 39/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 czerwca 2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce 2009-06-04
Zarządzenie nr 40/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 czerwca 2009 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.ks.A.Osetka w Gorzycach,Szkoły Podstawowej im.S.Jachowicza w Furmanach oraz Zespołu Szkół we Wrzawach 2009-06-05
Zarządzenie nr 41/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorzadowych zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w przedszkolu w Sokolnikach 2009-06-10
Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorzadowych zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w przedszkolu w Trześni 2009-06-10
Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.06.2009 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach,Szkoły Podstawowej w Furmanach i Zespołu Szkół we Wrzawach 2009-06-22
Zarządzenie nr 44/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 czerwca 2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce 2009-06-24
ZARZĄDZENIE NR 45/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 2009-06-25
Zarządzenie nr 46/09 z dnia 25.06.2009 w sprawie powołania komisji przet. do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia pn.ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM OSIEDLA GORZYCE POPRZEZ ODNOWĘ BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA CELE PUBLICZNE W TYM DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ 2009-06-25
ZARZĄDZENIE NR 47 /09 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 30 czerwca 2009 R.W SPRAWIE ODWOŁANIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO 2009-06-30
ZARZĄDZENIE NR 48 /09 WÓJTA GMINY GORZYCE -SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Z DNIA 8 LIPCA 2009 R. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania-wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej. 2009-07-08
Zarządzenie nr 49/09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 lipca 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.."Etap I-budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Motycze Poduchowne" 2009-07-14
ZARZĄDZENIE 50/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa drogi gminnej na 100101R we Wrzawach 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 51/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl w miejscowości Gorzyce 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 52/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 53/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia pub. pn.Dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola na terenie Gminy Gorzyce 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 54/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 55/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 56/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka Szkolna" 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 57/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa budynku socjalnego w Gorzycach 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 58/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26 sierpnia 2009 roku w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg gminnych (ul. 3 Maja, Metalowców, Żwirki i Wigury) w Gorzycach 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 59/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za pierwsze półrocze 2009 roku. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 60/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 61/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2 września 2009 roku w sprawie pow. komisji przetargowej do przeprow. postęp. o udzielenie zamówienia pub. pn.Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach oraz ul. Dębowej w Trześni 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 62/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2 września 2009 roku w sprawie powołania komisji przet. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pub. pn.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gorzycach 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 63/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 września 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zam. pub. pn.Przebudowa drogi gminnej na 100149R w Furmanach 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 64/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 65/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25 września 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn"Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejsc. Trześń-Błonie 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 66/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 67/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5 października 2009 roku w sprawie kalendarza wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Gorzyce. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 68/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5 października 2009 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny dokumentacji z przeprowadzonych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 69/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7 października 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publicznego pnUdzielanie kredytu bankowego długoter. w kwocie 4 000 000 zł dla Gminy Gorzyce. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 70/09 SZEFA OBRONY CYWILNEJ - WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 października 2009 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Gorzyce 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 71/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 października 2009 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 72/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Gorzyce. 2009-12-31
Zarządzenie Nr 73 /09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 października 2009 r. w sprawie przyjętych zasad ewidencji i rozliczania środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej. 2009-10-22
ZARZĄDZENIE 74/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 75/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków w placówkach oświatowych na zakup podręczników (wyprawki szkolnej). 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 76/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie powołania obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Gorzyce. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 77/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 77/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2010 rok. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 78/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie przepr. otwartego naboru partnera spoza sektora fin. pub. do wspólnej realizacji Projektu, którego celem jest poprawa funkc. systemu rat.-gaśniczego w Trześni 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 79/09 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 80/09 WÓJTA GMINY GORZYCE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania sprzętu i środków obrony cywilnej. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 81/09 WÓJTA GMINY GORZYCE - z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 82/09 WÓJTA GMINY GORZYCE - z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-12-31
ZARZĄDZENIE 83/09 WÓJTA GMINY GORZYCE - z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2009-12-31
Zarządzenie Nr 84 /09 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. 2009-12-31Osoba publikująca: Ignacy Gilewski
Data publikacji: 2009-04-15
  Ilość odwiedzin: 109407