Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2018

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 2/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2.01.2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umó 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 3/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2.01.2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 4/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 3.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul.Pącze 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 5/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 4.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyc 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 6/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 15.01.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 7/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.01.2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg-etap II- część I 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 8/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 9/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.01.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 10/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.01.2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Go 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 11/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31.01.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok. 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 12/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1.02.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczysz 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 13/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 5.02.2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 14/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 07.02.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 142/17 z dnia 19.12.2017 2018-02-21
ZARZĄDZENIE NR 15/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 15.02.2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2018 2018-03-14
Zarządzenie Nr 152/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 2019-03-15
ZARZĄDZENIE NR 16/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 16.02.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczn 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 17/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 16.02.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadnia publicznego Gminy Gorzyce z zakresu pomocy społecznej 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 18/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 16.02.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 19/18 WÓJTA GMINY GORZYCE-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dn. 16.02.2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Gorzyce w 2018 r. 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 20/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22.02.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gorzycach 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 21/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.02.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 22/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1.03.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.ks.Adama Osetka w Gorzycach do udzielania zniżek z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 23/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1.03.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach do udzielania zniżek z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 24/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1.03.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzawach do udzielania zniżek z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 25/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1.03.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni do udzielania zniżek z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 26/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1.03.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach do udzielania zniżek z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 27/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1.03.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach do udzielania zniżek z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 28/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1.03.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gorzycach do udzielania zniżek z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 29/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-03-14
ZARZĄDZENIE NR 30/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-03-14
Zarządzenie nr 31/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.03.2018 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2018-04-04
Zarządzenie nr 32/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.03.2018 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2018-04-04
Zarządzenie nr 33/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 2018-04-04
Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2018 w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach 2018-06-08
Zarządzenie 35/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.04.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w trybie bezprzetargowym 2018-06-08
Zarządzenie Nr 36/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-06-08
Zarządzenie nr 37/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie s wprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2018-06-08
Zarządzenie 38/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-06-08
Zarządzenie 39/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-06-08
Zarządzenie 40/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.04.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Gorzyce 2018-06-08
Zarządzenie 41/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.04.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia post. o udzielenie zamówienia pub. pn. 2018-06-08
Zarządzenie Nr 42/18 Wójta gminy Gorzyce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-06-08
Zarządzenie 43/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.05.2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg 2018-06-08
Zarządzenie 44/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.05.2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2018-06-08
Zarządzenie 45/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17.05.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Renowacja "Starorzecza Trześniówki" w miejscowości Zalesie Gorzyckie - Etap III 2018-06-08
Zarządzenie 46/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.05.2018 w sprawie wykazu lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym przy ul. Św. Floriana 16 w miejscowości Trześń wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-08
Zarządzenie 47/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.05.2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2018-06-08
Zarządzenie 48/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.05.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości należących do Gminy Gorzyce w trybie bezprzetargowym 2018-06-08
Zarządzenie 49/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gorzyce oraz utwardzenie placu w Fu 2018-06-08
Zarządzenie 50/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.06.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-06-08
Zarządzenie nr 51/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy 2018-06-08
Zarządzenie 52/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.06.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji. 2018-06-08
Zarządzenie nr 53/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo - gospodarza na terenie Gminy Gorzyce 2018-08-21
Zarządzenie 54/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.06.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-08-23
Zarządzenie 55/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.06.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-08-23
Zarządzenie 56/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 2744/2, 2913/12, 2914, 2915 położ 2018-08-23
Zarządzenie 57/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.06.2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2018-08-23
Zarządzenie nr 58/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatkowego naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą 2018-08-23
Zarządzenie 59/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20.06.2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Gorzyce w miesiącu maj-czerwiec 2018 r. 2018-08-23
Zarządzenie 60/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.06.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Gorzyce. 2018-08-23
Zarządzenie nr 61/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2018-08-23
Zarządzenie Nr 62/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Gorzyce uprawnień do zaciągania na 2019 rok zobowiązań 2018-08-23
Zarządzenie Nr 63/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z EFMiR 2018-10-30
Zarządzenie nr 64/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV 2022-10-26
Zarządzenie nr 64/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV 2022-10-26
Zarządzenie nr 64/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV 2022-10-26
Zarządzenie nr 64/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV 2022-10-26
Zarządzenie nr 64/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV 2022-10-26
Zarządzenie nr 65/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach w formie elektronicznej 2018-08-23
Zarządzenie 66/18 Wójta gminy Gorzyce z dnia 10.07.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2018-08-23
Zarządzenie Nr 67/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 lipiec 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-08-23
Zarządzenie 68/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.07.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-08-23
Zarządzenie 69/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.07.2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika od ul. Edukacji Narodowej do ul. Moniuszki w Gorzycach" 2018-08-23
Zarządzenie 70/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.07.2018 w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż drewna z lasów stanowiących własność Gminy Gorzyce 2018-08-23
Zarządzenie 71/18 Wójta gminy Gorzyce z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót z zakresu dobudowy oświetlenia drogowego 2018-08-23
Zarządzenie 72/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.07.2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym przy ul. Św. Floriana 16 w miejscowości Trześń wraz z udziałem w częściach wspólnych 2018-08-23
Zarządzenie 73/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.07.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-08-23
Zarządzenie 74/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.07.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-08-23
Zarządzenie 75/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.08.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji. 2018-08-23
Zarządzenie Nr 76/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Na 2018 rok. 2018-08-23
Zarządzenie nr 77/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2018-08-23
Zarządzenie 78/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.08.2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn." Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gorzycach 2018-08-23
Zarządzenie 79/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa s 2018-08-23
Zarządzenie 80/18 Wójta gminy Gorzyce z dnia 08.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku sz 2018-08-23
Zarządzenie Nr 81/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-08-23
Zarządzenie nr 82/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Gorzyce. 2018-08-23
Zarządzenie 83/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) w Gorzycach 2018-10-16
Zarządzenie 84/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.08.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-10-16
Zarządzenie nr 85/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocz 2018-10-16
Zarządzenie nr 86/18 Wójta gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku. 2018-10-16
Zarządzenie Nr 87/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-10-16
Zarządzenie Nr 88/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 2744/2, 3913/6, 2913/12, 2914, 2915 położonych w miejscowości Wrzawy. 2018-10-16
Zarządzenie 89/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce". 2018-10-16
Zarządzenie 90/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.09.2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2018-10-16
Zarządzenie 91/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.09.2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne 2018-10-16
Zarządzenie 92/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.09.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2018-10-16
Zarządzenie nr 93/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach 2018-10-16
Zarządzenie 94/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.09.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu 2018-10-16
Zarządzenie Nr 95/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-10-16
Zarządzenie nr 96/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.09.2018 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2018-10-16
Zarządzenie nr 97/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach w formie elektronicznej 2018-10-16
Zarządzenie nr 98/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.09.2018 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2018-10-16
Zarządzenie nr 99 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmist 2018-10-16
Zarządzenie nr 100/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych 2018-10-16
Zarządzenie Nr 101/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-10-16
Zarządzenie 102/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.09.2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne 2018-10-16
Zarządzenie 103/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.09.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2018-10-16
Zarządzenie 104/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-10-16
Zarządzenie 105/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2018-10-16
Zarządzenie 106/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.09.2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne 2018-10-16
Zarządzenie 107/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania pn. 2018-10-16
Zarządzenie nr 108/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach w formie elektronicznej 2018-10-16
Zarządzenie 109/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.10.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-10-16
Zarządzenie 110/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścic 2018-10-16
Zarządzenie 111/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.10.2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz gospodarowaniem terenu przy zalewie w Gorzycach." 2018-10-16
Zarządzenie 112/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.10.2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. 2018-10-16
Zarządzenie Nr 113/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2018-10-16
Zarządzenie 114/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.10.2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Furmany 2018-10-16
Zarządzenie 115/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.10.2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2018-10-16
Zarządzenie 116/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót na zadania pn. 2018-11-22
Zarządzenie nr 117/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-11-22
Zarządzenie 118/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.10.2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, miast: Lubaczów, Narol, Nowa Dęba 2018-11-22
Zarządzenie 119/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Gorzyce oraz utwardzenie placu w Furmanach - część I". 2018-11-22
Zarządzenie 120/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gorzyce oraz utwardzenie planu w Furmanach - część II" 2018-11-22
Zarządzenie Nr 121/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-11-22
Zarządzenie 122/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót z zakresu dobudowy oświetlenia drogowego. 2018-11-22
Zarządzenie 123/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót z zakresu budowy oświetlenia drogowego. 2018-11-22
Zarządzenie 124/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w miejscowości Gorzyce" 2018-11-22
Zarządzenie 125/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gorzyce oraz utwardzenie placu w Furmanach - część III" 2018-11-22
Zarządzenie Nr 126/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-11-22
Zarządzenie Nr 127/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-11-22
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037. 2018-11-20
Zarządzenie Nr 129/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2019-01-04
ZARZĄDZENIE NR 130/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21.11.2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Motyczu Poduchownym (dz. nr ewid.620)-etap I 2019-01-04
ZARZĄDZENIE NR 131/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23.11.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Gorz 2019-01-04
ZARZĄDZENIE NR 132/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28.11.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach 2019-01-04
ZARZĄDZENIE NR 133/18 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.11.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-04
Zarządzenie 134/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-04
Zarządzenie 135/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. 2019-01-04
Zarządzenie 136/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Gorzyce 2019-01-04
Zarządzenie 137/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2019-01-04
Zarządzenie 138/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.12.2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne 2019-01-04
Zarządzenie 139/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.12.2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne 2019-01-04
ZARZĄDZENIE NR 140/18 WÓJTA GMINY GORZYCE-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dn. 6.12.2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania 2019-01-04
Zarządzenie 141/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-01-04
Zarządzenie 142/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.12.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-01-04
Zarządzenie 143/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.12.2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 51/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.06.2018 r. 2019-01-04
Zarządzenie 144/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.12.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-04
Zarządzenie 145/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.12.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2019-01-04
Zarządzenie 146/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.12.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń. 2019-01-04
Zarządzenie 147/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-16
Zarządzenie 148/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach do kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 2019-01-16
Zarządzenie 149/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2019-01-16
Zarządzenie 150/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-16
Zarządzenie 151/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.12.2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z lasu gminnego na terenie sołectw w Gminie Gorzyce 2019-02-07
Zarządzenie Nr 152/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 2019-03-15
Zarządzenie Nr 153/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 2019-12-19Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2018-02-01
  Ilość odwiedzin: 109122