Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2019

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 4.01.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach 2019-01-15
ZARZĄDZENIE NR 2/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 9.01.2019 r. w sprawie wyborów sołtysów,rad sołeckich,przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarządu osiedla na terenie Gminy Gorzyce 2019-01-15
ZARZĄDZENIE NR 3/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie gminy Gorzyce 2019-01-15
Zarządzenie nr 4/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarządu osiedla na terenie Gminy Gorzyce 2019-02-12
Zarządzenie 5/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.01.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2019-02-12
Zarządzenie nr 6/19 Wójta gminy Gorzyce z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Gorzyce 2019-02-12
Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.01.2019 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2019-02-12
Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.01.2019 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2019-02-12
Zarządzenie nr 9/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.01.2019 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2019-02-12
Zarządzenie nr 10/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.01.2019 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2019-02-12
Zarządzenie nr 11/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2019-02-12
Zarządzenie nr 12/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół 2019-02-12
Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. 2019-02-12
Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów 2019-02-12
Zarządzenie nr 15/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 2019-02-15
Zarządzenie 16/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.02.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-02-12
Zarządzenie 17/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.02.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-02-12
Zarządzenie 18/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.02.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-02-12
Zarządzenie 19/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.02.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzy 2019-02-12
Zarządzenie 20/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.02.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trześń i Motycze Poduchowne". 2019-02-25
Zarządzenie nr 21/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarządu osiedla na terenie Gminy Gorzyce 2019-02-25
Zarządzenie nr 22/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 lutego 2019+ r. w sprawie ustalenia Regulaminu oraz Wytycznych dla Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarząd 2019-02-25
Zarządzenie 23/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.02.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2019-02-25
Zarządzenie nr 24/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarządu osiedla 2019-02-25
Zarządzenie 25/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.02.2019 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2019-02-25
Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarządu osiedla 2019-02-25
Zarządzenie nr 27/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-03-28
ZARZĄDZENIE nr 28/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny 2019-03-28
Zarządzenie 29/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.02.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych 2019-03-28
Zarządzenie 30/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.02.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2019-03-28
Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 r. 2019-03-28
Zarządzenie nr 32/19 Wójta Gminy Gorzyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa w Gminie Gorzyce w 2019 r. 2019-03-28
Zarządzenie nr 33/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2019. 2019-03-28
Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-03-28
Zarządzenie 35/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-03-28
Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-03-28
Zarządzenie 37/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.03.2019 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne 2019-03-28
ZARZĄDZENIE Nr 38/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020 2019-03-28
Zarządzenie nr 39/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r 2019-04-18
Zarządzenie nr 40/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-04-18
Zarządzenie nr 41/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni w formie elektronicz 2019-04-18
Zarządzenie 42/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.04.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-04-18
Zarządzenie 43/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.04.2019 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2019-04-18
Zarządzenie 44/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.04.2019 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2019-04-18
Zarządzenie 45/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.04.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie Gorzyckie 2019-04-18
Zarządzenie 46/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.04.2019 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne 2019-04-18
Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. "Techniczny Ogród -kształtowanie 2019-04-18
Zarządzenie 49/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.04.2019 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2019-04-18
Zarządzenie 50/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.04.2019 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Sokolniki 2019-04-18
Zarządzenie 51/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.04.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Techniczny ogród - Rewitalizacja centrum osiedla w Gorzycach. 2019-04-18
Zarządzenie 52/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.04.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji. 2019-04-18
Zarządzenie nr 53/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-04-18
Zarządzenie nr 54/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-18
ZARZĄDZENIE NR 55/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 25.04.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-05-23
Zarządzenie 56/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-23
Zarządzenie 57/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2019-05-23
ZARZĄDZENIE NR 58/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29.04.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 2019-05-23
ZARZĄDZENIE NR 59/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.04.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gorzyce i jednostek organizacyjnyc 2019-05-23
ZARZĄDZENIE NR 60/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.04.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-23
Zarządzenie 61/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7.05.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły i Sanu w gmi 2019-05-23
Zarządzenie 62/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7.05.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Techniczny ogród-Rewitalizacja centrum Osiedla w Gorzycach. 2019-05-23
Zarządzenie 63/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.05.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-05-23
Zarządzenie 64/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.05.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-05-23
ZARZĄDZENIE NR 65/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10.05.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Uzupełniającego naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą ?Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Ho 2019-05-23
ZARZĄDZENIE NR 66/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21.05.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 2019-05-23
ZARZĄDZENIE NR 67/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23.05.2019 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 2019-05-23
Zarządzenie nr 71/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach 2019-05-27
Zarządzenie nr 72/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzawach 2019-05-27
Zarządzenie nr 73/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego 2019-06-17
Zarządzenie nr 74/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w SP im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkolu wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach w formie elektron 2019-06-17
Zarządzenie nr 75/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. 2019-06-17
Zarządzenie 76/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.05.2019 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gorzyce 2019-06-17
Zarządzenie 77/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.05.2019 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2019-06-17
Zarządzenie 78/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.05.2019 w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2019-06-17
Zarządzenie 79/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.06.2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trześń i Motycze Poduchowne 2019-06-17
Zarządzenie nr 80/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pani Eweliny drzazgi do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach w przypadku jego nieobecności 2019-06-17
Zarządzenie 81.19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.06.2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu u wysokości strat poniesionych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Gorzyce 2019-06-17
Zarządzenie 82/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.06.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gorzyce 2019-06-17
Zarządzenie 83/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.06.2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru częściowego zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce 2019-06-17
Zarządzenie 84/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach". 2019-06-17
Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach 2019-06-17
Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzawach. 2019-06-17
ZARZĄDZENIE NR 87/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.06.2019 w sprawie przekazania środka trwałego-wyposażenia 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 88/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.06.2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu oraz podtopień w Gminie Gorzyce 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 89/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 19.06.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą,których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 90/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 19.06.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 91/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24.06.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 92/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 25.06.2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 93/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 25.06.2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 94/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 25.06.2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w msc. Gorzyce 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 95/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 25.06.2019 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji materiałów pobranych z Wojewódzkiego magazynu Przeciwpowodziowego PUW w Rzeszowie na potrzeby prowadzonej akcji powodziowej w dniach 21-30 maja 2019 r. 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 96/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Stanisława Jachowicza w Furmanach. 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 97/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzawach 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 98/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 02.07.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-05
ZARZĄDZENIE NR 99/19 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 02.07.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-05
Zarządzenie nr 100/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-09-05
Zarządzenie 101/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.07.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie Gorzyckie. 2019-09-05
Zarządzenie Nr 102/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach 2019-09-05
Zarządzenie NR 103/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzawach 2019-09-05
Zarządzenie 104/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.07.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-05
Zarządzenie 105/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.07.2019r. w sprawie powołania komisji przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni - etap I 2019-09-05
Zarządzenie 106/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.07.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2019-09-05
Zarządzenie Nr 107/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-09-05
Zarządzenie nr 108/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie uchylenia upoważnienia do wystawiania upomnień dotyczących należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz tytułów wykonawczych w związku z egzekucją w/w nal 2019-09-05
Zarządzenie nr 109/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie uchylenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym 2019-09-05
Zarządzenie Nr 110/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia kont na Platformie Elektronicznego Fakturowania do odbioru faktur ustrukturyzowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Gorzyce 2019-09-05
Zarządzenie 111/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.07.2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Gorzyce 2019-09-05
Zarządzenie Nr 112/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-09-05
Zarządzenie Nr 113/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok. 2019-09-05
Zarządzenie 114/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.08.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce w celu usunięcia jej z działk 2019-09-05
Zarządzenie nr 115/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.08.2019 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2019-09-05
Zarządzenie 116/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.08.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji. 2019-09-05
Zarządzenie 117/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.08.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku s 2019-09-05
Zarządzenie 118/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.08.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Zagłoby w Gorzycach - etap III w km 0+419 - 0+739 2019-09-05
Zarządzenie nr 119/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gorzycach i powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli. 2019-09-05
Zarządzenie nr 120/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie gminy Gorzyce 2019-09-05
Zarządzenie Nr 121/19 Wójta gminy Gorzyce z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 2019-09-05
Zarządzenie nr 122/19 Wójta gminy Gorzyce z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Pani Zofii Walskiej do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach w przypadku jego nieobecności 2019-09-05
Zarządzenie nr 123/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Pani Bożeny Porębskiej do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzawach w przypadku jego nieobecności 2019-09-05
Zarządzenie 124/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.08.2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce ora 2019-09-05
Zarządzenie 125/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.08.2019 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Orliska 2019-09-05
Zarządzenie 126/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.08.2019 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Orliska 2019-09-05
Zarządzenie Nr 127/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-09-05
Zarządzenie nr 128/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półroc 2019-09-05
Zarządzenie nr 129/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku. 2019-09-05
Zarządzenie nr 130/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. -Wypra 2019-09-05
Zarządzenie 131/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.09.2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. 2019-09-05
Zarządzenie 132/19 z dnia 02.09.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/15 z dnia 16 marca 2015 dotyczącego korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Gorzyce 2019-09-05
Zarządzenie 133/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04.09.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-09-05
Zarządzenie 134/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04.09.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-09-05
Zarządzenie nr 135/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 13 paźd 2019-09-05
Zarządzenie nr 136/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 13 paźd 2019-09-05
Zarządzenie Nr 137/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-10-03
Zarządzenie Nr 138/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządz 2019-10-03
Zarządzenie Nr 139/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2019-10-03
Zarządzenie Nr 140/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wydania nieruchomości pod realizację inwestycji pn. 2019-10-03
Zarządzenie Nr 141/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie Gorzyckie 2019-10-03
Zarządzenie Nr 142/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie Gorzyckie 2019-10-03
Zarządzenie Nr 143/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Gorzyce 2019-10-03
Zarządzenie Nr 144/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne 2019-10-03
Zarządzenie Nr 145/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-10-03
Zarządzenie Nr 146/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100112 R(ul.Szkolna) od km 0+003-0+980 w Gor 2019-10-03
Zarządzenie Nr 147/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce-teren miejscowości Motyc 2019-10-03
Zarządzenie Nr 148/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce w celu usunięcia jej z działki nr 1859/4 2019-10-03
Zarządzenie Nr 149/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 2019-10-03
Zarządzenie Nr 150/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn."Przebudowa ul.Zagłoby w Gorzycach-etap III w km 0+419-0+739" 2019-10-03
Zarządzenie Nr 151/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid.1666/30 w msc. Sokolniki 2019-10-03
Zarządzenie Nr 152/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP 2019-11-27
Zarządzenie Nr 153/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 2019-11-27
Zarządzenie Nr 154/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wydania nieruchomości pod realizację inwestycji pn: "Trześniówka VII-rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka 2019-11-27
Zarządzenie Nr 155/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w msc. Gorzyce 2019-11-27
Zarządzenie Nr 156/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 2019-11-27
Zarządzenie Nr 157/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni-etap I (dz.nr ewid.824,802/2,802/1,823) odcinek I w km 0+000-0+31 2019-11-27
Zarządzenie Nr 158/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 2019-11-27
Zarządzenie Nr 159/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 października 2019 r. 2019-11-27
Zarządzenie Nr 161/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2019-11-27
Zarządzenie Nr 162/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2019-11-27
Zarządzenie Nr 163/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne 2019-11-27
Zarządzenie Nr 164/2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037 2019-11-27
Zarządzenie Nr 165/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.Techniczny Ogród-kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach 2019-11-27
Zarządzenie Nr 166/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2019-11-27
Zarządzenie Nr 167/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 2019-11-27
Zarządzenie nr 168/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 2020-01-03
Zarządzenie nr 169/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2020-01-03
Zarządzenie 170/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2020-01-03
Zarządzenie 171/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-01-03
Zarządzenie 172/19 Wójta gminy Gorzyce z dnia 02.12.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki. 2020-01-03
Zarządzenie 173/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki 2020-01-03
Zarządzenie 174/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego we Wrzawach (zasilanie ze stacji Wrzawy 14). 2020-01-03
Zarządzenie Nr 175/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2020-01-03
Zarządzenie Nr 176/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2020-01-03
Zarządzenie 177/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Przebudowa ul. Piłsudskiego w Gorzycach w zakresie budowy peronu przystanku autobusowego w rejonie przychodni" 2020-01-03
Zarządzenie Nr 178/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2020-01-03
Zarządzenie 179/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.12.2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej. 2020-01-07
Zarządzenie 180/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.12.2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej. 2020-01-07
Zarządzenie nr 181/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2020-01-08
Zarządzenie nr 182/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 2020-01-13
Zarządzenie Nr 183/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2020-02-05Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2019-01-15
  Ilość odwiedzin: 104373