Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2016

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarn 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 2/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 5 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 3/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 5 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciągania w 2016 roku zobowiązań z tytułu umów 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 4/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 5/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12 stycznia 2016 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 6/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22 stycznia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce w 2016 roku 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 7/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gorzyce w roku szkolnym 2016/2017 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 8/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Gorzyce w roku szkolnym 2016/2017 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn.1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w msc. Orliska, gmina Gorzyce, nr ewid.działek 3476/4,3485/2,3481/2 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 10/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn.1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w msc. Gorzyce, gmina Gorzyce, nr ewid. działek 1743/602,1743/617,1743/618 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 11/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn.1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 12/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn.1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 13/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn.1 lutego 2016 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 14/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn.1 lutego 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Gorzyce, jej jednostkach i zakładzie budżetowym 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 15/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn.1 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 16/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych rozbudowy sieci kanalizacji sanit 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 17/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Gorzyce 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 18/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 15 lutego 2016 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2016-03-08
ZARZĄDZENIE NR 19/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2016-03-09
ZARZĄDZENIE NR 20/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce 2016-03-09
ZARZĄDZENIE NR 21/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z lasu gminnego na terenie sołectw w Gminie Gorzyce 2016-03-09
ZARZĄDZENIE NR 22/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-03-09
ZARZĄDZENIE nr 23/16 Wójta Gminy Gorzyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Gorzyce w 2016 r 2016-03-09
ZARZĄDZENIE nr 24/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-03-09
ZARZĄDZENIE nr 25/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.02.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prz 2016-03-09
ZARZĄDZENIE nr 26/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.03.2016 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego 2016-03-09
ZARZĄDZENIE nr 27/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1.03.2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2016-03-10
ZARZĄDZENIE nr 28/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-03-10
ZARZĄDZENIE nr 29/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4.03.2016 r. w sprawie przekazania mebli do Zespołu Szkół w Gorzycach 2016-03-24
ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 9 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w msc. Wrzawy, gmina Gorzyce, nr. ewid. działki 1266/14 2016-03-24
ZARZĄDZENIE NR 31/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn.9 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. 2016-03-24
ZARZĄDZENIE nr 32/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych kobiet 2016-03-24
ZARZĄDZENIE nr 33/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2016-03-24
ZARZĄDZENIE nr 34/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia komisyjnego otwarcia garażu na działce nr ewid.1743/571 obręb Gorzyce należącej do Gminy Gorzyce 2016-03-24
ZARZĄDZENIE NR 35/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 15 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych rozbudowy sieci kanalizacji sanit 2016-03-24
ZARZĄDZENIE NR 36/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18 marca 2016 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy Gorzyce 2016-03-24
ZARZĄDZENIE NR 37/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce i Wrzawy 2016-03-24
ZARZĄDZENIE NR 38/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 39/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 40/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 MARCA 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r. 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 41/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 marca 2016 r. w sprawie 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 42/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100122 (ul.3 maja, ul. Słoneczna) w Gorzycach w 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 43/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gorzyce dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 44/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 maja i 24 maja 2015 r. 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 45/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 46/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 47/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 48/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 49/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r. 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 50/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 51/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r. 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 52/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn.5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-05-16
ZARZĄDZENIE NR 53/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r. 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa drogi gminnej nr 100121 R(ul.Porucznika Sarny) w Gorzycach 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 55/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 16 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 56/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 16 maja 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 57/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 58/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 59/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 60/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 3 czerwca 2016 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu,prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzyce 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 61/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 3 czerwca 2016 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzyce 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 62/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 63/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Furmanach do potrzeb punktu przedszk 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 64/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 65/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Budowa trybun warz z infrastruktura towarzysząca przy boisku LZS Sokolniki n 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 66/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w msc. Wrzawy,gmina Gorzyce,nr ewid. działek 1997/8, 1997/10, 1997/11, 1997/12, 1997/13, 1997 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 67/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 68/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 69/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 70/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 71/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27 czerwca 2016 r. w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów ,burmistrzów,prezydentów miast przeprowadzonych w dniach 16 listop 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 72/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 73/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn.30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie msc. Gorzyce i Wrzawy 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 74/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 75/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 5 lipca 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w msc.Gorzyce 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 76/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażny w drodze przetargowej 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 77/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 78/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenia usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w ro 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 79/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-07-21
ZARZĄDZENIE NR 80/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-09-20
ZARZĄDZENIE NR 81/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21 lipca 2016 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Gorzyce uprawnień do zaciągania na 2017 rok zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uc 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 82/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 83/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 84/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 85/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 86/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa chodników przy drodze gminnej nr 100117R( na odcinku 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 87/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 88/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do granicy nieruchomości na działce o nr ewid.641 w Furmanach i 2003/1 w Sokolnikach 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 89/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Jawnego Rejestru Zbioru Danych 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 90/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i przetargowej 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 91/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 92/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 93/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 94/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędy Gminy Gorzyce 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 95/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-20
ZARZĄDZENIE NR 96/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18 sierpnia 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 97/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24 sierpnia 2016 w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 100121R (ul. Porucznika Sarny) w Gorzycach 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 98/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24 sierpnia 2016 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. Budowa trybun wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku LZS Sokolniki na działce o nr ewid.1666/30 w msc.Sokolniki 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 99/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29 sierpnia 2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 100/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 101/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 102/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w msc. Gorzyce, gmina Gorzyce, nr ewid. działki 722/18 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 103/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 104/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1 września 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w trybie bezprzetargowym 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 105/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 106/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nierucho 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 107/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6 września 2016 roku w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100122R (ul.3 Maja, ul. Słoneczna) w Gorzycach w km.0+000-0+762 i remont drogi 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 108/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 7 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 109/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 9 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 110/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 19 września 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce, osiedle 2016-09-20
ZARZĄDZENIE nr 111/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-11-02
ZARZĄDZENIE nr 112/16 Szefa Obrony Cywilnej WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21 września 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. 2016-11-02
ZARZĄDZENIE nr 113/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28 września 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2016-11-02
ZARZĄDZENIE nr 114/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-02
ZARZĄDZENIE nr 115/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 września 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej-Osiedle Go 2016-11-02
ZARZĄDZENIE nr 116/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-11-02
ZARZĄDZENIE nr 117/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samy dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nier 2016-11-02
ZARZĄDZENIE NR 118/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na re 2016-11-03
ZARZĄDZENIE NR 119/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11 października 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela obiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-11-03
ZARZĄDZENIE NR 120/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 lipca 2016 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2016-11-03
ZARZĄDZENIE NR 121/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-03
ZARZĄDZENIE nr 122/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. 2016-11-21
ZARZĄDZENIE nr 123/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 października 2016 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2016-11-21
ZARZĄDZENIE nr 124/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzycach(dz.nr ewid 698) w km 0+000-0+495 2016-11-21
ZARZĄDZENIE nr 125/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pm. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Gorzyce planowanego do realizacji przez Gminę Go 2016-11-21
ZARZĄDZENIE nr 126/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-11-21
ZARZĄDZENIE nr 127/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 2016-11-21
ZARZĄDZENIE nr 128/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2016-11-21
ZARZĄDZENIE nr 129/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Gorzyce 2016-12-07
ZARZĄDZENIE nr 130/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-12-07
ZARZĄDZENIE nr 131/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-12-07
ZARZĄDZENIE nr 132/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn."Przebudowa chodników przy drodze gminnej nr 100117R (na odcinku ul. Ks. A. Osetka) w Gorzycach". 2016-12-07
ZARZĄDZENIE nr 133/2016 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn."Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce.." 2016-12-07
ZARZĄDZENIE NR 134/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-12-07
ZARZĄDZENIE NR 135/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej..." 2016-12-07
ZARZĄDZENIE NR 136/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-12-07
ZARZĄDZENIE NR 137/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-12-07
ZARZĄDZENIE NR 138/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy,gmina Gorzyce,nr ewid.działek: 1997/8, 1997/10, 1997/11, 1997/12, 1997 2016-12-23
ZARZĄDZENIE NR 139/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-12-23
ZARZĄDZENIE NR 140/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne 2016-12-23
ZARZĄDZENIE NR 141/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą 2016-12-23
ZARZĄDZENIE NR 142/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-12-23
ZARZĄDZENIE NR 143/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne 2016-12-23
ZARZĄDZENIE NR 144/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2016-12-23
ZARZĄDZENIE NR 145/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 2017-01-25
ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w msc. Motycze Poduchowne 2017-01-25
ZARZĄDZENIE NR 147/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w msc. Motycze Poduchowne 2017-01-25
ZARZĄDZENIE NR 148/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 2017-01-25
ZARZĄDZENIE NR 149/16 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 2017-01-25
Zarządzenie nr 150/2016 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu pn. "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2016-2020". 2017-03-31
Zarządzenie nr 70/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego 2019-05-25Osoba publikująca: Ignacy Gilewski
Data publikacji: 2016-01-01
  Ilość odwiedzin: 106647