Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2015

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Gorzyce. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 2/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 9 stycznia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2015. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 3/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 19 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Pani Doroty Chwałek do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół we Wrzawach w przypadku nieobecności. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 4/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 5/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 6/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 7/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 8/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 9/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 4 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie działania 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 10/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 11/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 17 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 zł euro. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 12/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 13/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 19 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 14/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 16/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - sołectwo Furma 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę rolną gruntów mienia komunalnego. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 19a/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środka trwałego w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 19/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania kasy rejestrującej przez Urząd Gminy Gorzyce. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 20/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Gorzyce. 2015-07-29
ZARZĄDZENIE NR 21/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 5 marca 2015 r.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych kobiet. 2015-07-31
ZARZĄDZENIE NR 22/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce. 2015-07-31
ZARZĄDZENIE NR 23/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6 marca 2015 r. w sprawie powołania zastępcy pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Gorzyce. 2015-07-31
ZARZĄDZENIE NR 24/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6 marca 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce. 2015-07-31
ZARZĄDZENIE NR 25/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu oraz wytycznych dla Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce. 2015-07-31
ZARZĄDZENIE NR 26/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna stanowiących własność gminy 2015-08-03
ZARZĄDZENIE NR 27/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania spisów wyborczych 2015-08-03
ZARZĄDZENIE NR 28/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania spisów wyborczych 2015-08-03
ZARZĄDZENIE NR 29/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 16 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Gorzyce 2015-08-03
ZARZĄDZENIE NR 30/15 WÓJTA GMINY GORZYCE - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dn. 16 marca 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w gminie Gorzyce w 2015 r. 2015-08-03
ZARZĄDZENIE NR 31/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 20 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrw 2015-08-03
ZARZĄDZENIE NR 32/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-08-03
ZARZĄDZENIE NR 33/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach 2015-08-03
ZARZĄDZENIE NR 34/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 2015-08-03
ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni 2015-08-03
ZARZĄDZENIE NR 36/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok 2015-08-03
ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa oraz do podpisywania spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2015 r. 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 38/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2015 r. 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 39/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Gorzyce 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 40/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonnnnnych ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 41/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 01 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 42/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 44/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 45/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczeni Pana Jerzego Pawia do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni w przypadku jego nieobecności. 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 46/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin działki o nr ewidencyjnym 786 w Motyczu Poduchownym. 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 47/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 48/15 WÓJTA GMINY GORZYCE - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dn. 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 49/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na 10 maja 2015 r. 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 50/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powolnia koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 51/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 53/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 17.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sokolnikach. 2015-08-13
ZARZĄDZENIE NR 54/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Trześni 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 55/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 20.04.2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r., na terenie Gminy Gorzyc 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 56/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21.04.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych n 2015-08-13
ZARZĄDZENIE NR 57/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 58/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach. 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 59/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 60/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 61/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28.04. 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 62/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28.04. 2015 r. w sprawie powołanie komisji odpowiedzialnej za wydania kart do głosowania stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym 2015-08-04
ZARZĄDZENIE NR 63/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29.kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Orliska i budynku sali 2015-08-05
ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.04.2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Remont budynku Domu Kultury we Wrzawach dz. nr 1292/3, 1297/1,1301 2015-08-05
ZARZĄDZENIE NR 65/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu i formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gorzyce 2015-08-05
ZARZĄDZENIE NR 66/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 04.05. 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym przy Zespole Szkół w miejscowości Wrzawy. 2015-08-05
ZARZĄDZENIE NR 67/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 07. 05. 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym przy Zespole Szkół w miejscowości Wrzawy 2015-08-05
ZARZĄDZENIE NR 68/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 08. 05. 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prz 2015-08-05
ZARZĄDZENIE NR 69/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 8 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-05
ZARZĄDZENIE NR 70/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gorzyce oraz jednostek organizac 2015-08-05
ZARZĄDZENIE NR 71/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 15 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji odpowiedzialnej za wydawanie kart do głosowania stosowanych w głosowaniu korespondecyjnym. 2015-08-05
ZARZĄDZENIE NR 72/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 73/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta do ochrony lokali wyborczych w czasie trwania przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 74/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 20. 05. 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznnnnnnnnych, których wartość nie przekracza wyrażonyej e złotych równowartości kwwoty 30 000 euro. 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 75/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany kordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu ponownym w dniu 24 maja 2015 r. 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 76/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-06
ZARZĄDZENIE 77/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 78/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28 maja 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II z zajmowanego stanowiska 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 79/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28 maja 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II z zajmowanego stanowiska 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 80/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28 maja 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach z zajmowanego stanowiska 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 81/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28.05.2015r. w sprawie odwołania Dyrektora Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach z zajmowanego stanowiska 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28.05.2015r. w sprawie odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni z zajmowanego stanowiska 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 83/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28.05.2015r. w sprawie odwołania Dyrektora Przedszkola w Sokolnikach z zajmowanego stanowiska 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 84/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28.05.2015r. w sprawie odwołania Dyrektora Przedszkola w Trześni z zajmowanego stanowiska 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 85/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 02.06.2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 86/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 02.06.2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciągania w 2015 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nas 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 87/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10.06.2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 88/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10.06.2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Gorzyce 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 89/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 15.06.2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 90/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 16.06.2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 91/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 25.06.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypłat ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 92/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 26.06.2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie działania ,,Odnowa i Rozwój Wsi 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 93/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 01.07.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce oraz sieci kanalizacji 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 94/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 01.07.2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 95/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 02.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 96/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 03.07.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostosowanie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach do potrzeb osób nipełnosprawn 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 97/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10.07.2015r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 94/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 98/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10.07.2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 99/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.07.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,, Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Gorzycach oraz wykonanie przejść wyni 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 100/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.07.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,, Przebudowa ul. Norwida w Gorzycach oraz przebudowa dróg w Motyczu Poduchownym 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 101/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.07.2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-10
ZARZĄDZENIE NR 102/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.07.2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-10
ZARZĄDZENIE NR 103/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 16.07.2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-10
ZARZĄDZENIE NR 104/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22.07.2015r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostosowanie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach do potrzeb osób niepełnosprawnych- budowa windy zewnętrznej i 2015-08-10
ZARZĄDZENIE NR 105/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24.07.2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-10
ZARZĄDZENIE NR 106/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.07.2015r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 2015-08-10
ZARZĄDZENIE NR 107/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31.07.2015r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 2169, 2178/1, 2184, 2205/8 położon 2015-08-10
ZARZĄDZENIE NR 108/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31.07.2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 109/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 03.08.2015r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. ,, Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Orliska i budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Gorzycach 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 110/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 03.08.2015r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015r. 2015-08-10
ZARZĄDZENIE NR 111/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 3 sierpnia o 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-06
ZARZĄDZENIE NR 112/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 03 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia części Zarządzania NR 105/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 LIPCA 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 ROK 2015-08-13
ZARZĄDZENIE NR 113/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 03 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-13
ZARZĄDZENIE NR 114/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 03 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-13
ZARZĄDZENIE NR 115/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 05.08. 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-13
ZARZĄDZENIE NR 116/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.08. 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w wyniku suszy na terenie Gminy Gorzyce w miesiącu sierpniu 2015r 2015-08-13
ZARZĄDZENIE NR 117/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14.08. 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym w dzień 6 września 2015,. na terenie Gminy Gorzyce 2015-09-03
ZARZĄDZENIE NR 118/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24.08. 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.- 2015-09-03
ZARZĄDZENIE NR 119/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 25.08.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wrzawach" 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 120/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 121/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 25 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 122/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze. 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 123/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 123/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 123/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 124/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia do podpisywania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym,zarządzonym na dzień 6 wrzesnia 2015 r. 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 125/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - sołectwo So 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 126/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 71/13 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia Pana Janusza Gorczycy do zastępowania Dyrektora Gimnazjum 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 127/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 72/13 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 października 2013 r. 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 128/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 74/13 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 października 2013 r. 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 129/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/158 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 kwietnia 2015 r. 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 129A/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 129B/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 130/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 1 września 2015r. w sprawie wyznaczenia Pani Renaty Tambor do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni w przypadku jego nieobecności. 2015-09-04
ZARZĄDZENIE NR 131/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 4 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 132/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 7 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wypłat ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 133/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10 września 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadań pn.Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Gorzycach oraz wykonanie przejść wyniesionych na ul.3 Maja i Edukacji Narodowej i progu zwalni 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 134/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11 września 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadań pn. Remont drogi wewnętrznej(dz. nr ewid.434,132) w miejscowości Furmany 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 135/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 16 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 136/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22 września 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 paździe 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 137/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24 września 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadań pn. "Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gorzyce" 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 138/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 139/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 zł euro. 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 140/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-10-20
ZARZĄDZENIE NR 141/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 09 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-10-21
ZARZĄDZENIE NR 142/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12 października 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn. Przebudowa ul. Norwida w Gorzycach oraz przebudowa dróg w Motyczu Poduchownym w rejonie remizy OSP (dwa odcinki) 2015-10-21
ZARZĄDZENIE NR 143/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12 października 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wrzawach" (dz. nr ewid. 1641/1) 2015-10-21
ZARZĄDZENIE NR 144/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 16.10.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nier 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 145/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 146/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22.10.2015 r. w sprawie przygotowania ćwiczenia obronnego pk. 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 147/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 26.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 148/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 149/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.Dostosowanie budynków kompleksu szkolnego przy ul. Edukacji Narodowej 3 w Gorzycach do potrzeb osób niepełnosprawnych 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 150/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce, Furmany i Zalesie Gorzyckie. 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 151/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.2169,2178/1,2184,2205/8 położonych w msc.Gorzyce. 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 152/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.2169,2178/1,2184,2205/8 położonych w msc.Gorzyce. 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 153/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 154/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż drewna z lasów stanowiących własność Gminy Gorzyce 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 155/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 100130R w Orliskach w km 0+000-0+400 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 156/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 157/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Gorzyce dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 158/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 2015-12-01
ZARZĄDZENIE NR 159/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 20.11.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewid.589,590/1,590/2,590/3,591 2015-12-02
ZARZĄDZENIE NR 160/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23.11.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-12-02
ZARZĄDZENIE NR 161/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 2015-12-02
ZARZĄDZENIE NR 162/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 163/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadań pn. 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 164/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10 grudnia 2015 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 165/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 166/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 167/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gorzycach 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 168/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 15 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki transportowej oraz norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 169/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 170/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 171/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23.12.2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 172/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 173/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 174/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 2016-01-13
ZARZĄDZENIE NR 175/15 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny dokumentacji z wyborów organów jednostek pomocniczych gminy 2016-01-13Osoba publikująca: Ignacy Gilewski
Data publikacji: 2015-01-01
  Ilość odwiedzin: 106894