Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2017

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2.01.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz infrastr 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 2/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 3.01.2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 3/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 3.01.2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciągania w 2017 roku zobowiązań tytułu umów,których realizacja w roku budżetowym i w latach następn 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 4/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 3.01.2017 r. w sprawie powołania komitetu Rewitalizacji ds.Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 5/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 4.01.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 6/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 9.01.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyc 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11.01.2017 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do złożenia uświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 8/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych,których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 9/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11.01.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 10/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12.01.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w trybie bezprzetargowym 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 11/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 17.01.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 13/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 14/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 15/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23.01.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce nr 12/17 z dnia 18.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gmi 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 16/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 17/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Gorzyce. 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 18/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 19/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 8.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawca,których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 20/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 8.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 21/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 22/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prz 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 23/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych kobiet 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 24/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2017 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14.02.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 26/17 WÓJTA GMINY GORZYCE-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dn. 17.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Gorzyce w 2017 r. 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 27/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28.02.2017 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 28/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą,których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 29/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 30/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14.03.2017 r. w sprawiec powołania zespołu powypadkowego 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 31/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12.03.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałyc 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 32/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22.03.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa dróg gminnych: nr 100119 R (ul.Działkowców),nr 100118R (pl.E.Mieszczańs 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 33/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.03.2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 34/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.03.2017 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół pod 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 35/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29.03.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 36/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.03.2017 r.w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 37/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.03.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczna-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 38/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 39/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31.03.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w trybie bezprzetargowym 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 40/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6.04.2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 41/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 42/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą,których przedmiotem jest ta sama nieruchom 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 43/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 44/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedażny wolnych lokali mieszkalnych nr 5 i 7 położonych w budynku wielolokalowym przy ul.Floriana 16 w miejscowości Trześń wraz z udziałem w częściach wspóln 2017-04-19
Zarządzenie 45/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.04.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 21/16 z dnia 26.02.2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z lasu gminnego na terenie sołectw w Gminie Gorzyce 2017-06-29
Zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok. 2017-06-29
Zarządzenie 47/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.04.2017 w sprawie powołania gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Gorzyce w miesiącu kwiecień 2017 r. 2017-06-29
Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia praktycznego epizodu w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. 2017-06-29
Zarządzenie 49/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2017-06-29
Zarządzenie 50/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.05.2017 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2017-06-29
Zarządzenie 51/17 Wójta gminy Gorzyce z dnia 10.05.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-06-29
Zarządzenie 52/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-06-29
Zarządzenie nr 53/17 Szefa obrony Cywilnej - Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. 2017-06-29
Zarządzenie nr 54/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2017-06-29
Zarządzenie 55/17 Wójta gminy Gorzyce z dnia 22.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gorzyce i jednostek organizacyjnych 2017-06-29
Zarządzenie nr 56/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-06-29
Zarządzenie 57/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.05.2017 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2017-06-29
Zarządzenie nr 58/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach z zajmowanego stanowiska 2017-06-29
Zarządzenie 59/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.06.2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. 2017-06-29
Zarządzenie Nr 60/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok. 2017-06-29
Zarządzenie 61/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym przy ul. Św. Floriana 16 2017-06-29
Zarządzenie 62/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8.06.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-06-29
Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i udziału nauczycieli w projekcie i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji nauczycieli do projektu 2017-07-04
Zarządzenie nr 64/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 2017-06-29
Zarządzenie nr 65/17 Wójta gminy Gorzyce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach 2017-06-29
Zarządzenie nr 66/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gorzycach 2017-06-29
Zarządzenie nr 67/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-06-29
Zarządzenie 68/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.06.2017 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji. 2017-06-29
Zarządzenie Nr 69/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-07-04
Zarządzenie Nr 69A/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont 2018-11-14
Zarządzenie nr 70/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce 2017-07-18
Zarządzenie Nr 71/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej Nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach 2017-07-18
Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gorzycach 2017-07-18
Zarządzenie Nr 73/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 2017-07-18
Zarządzenie nr 74/17 Wójta gminy Gorzyce z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r. 2017-08-31
Zarządzenie nr 75/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.07.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-08-31
Zarządzenie 76/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-08-31
Zarządzenie 82/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Przebudowa dróg w Gorzycach: ul. Chopina w km 0+000 - 0+454, ul. Konopnickiej w km 0+000 - 0+189" 2017-08-31
Zarządzenie 77/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.07.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2017-08-31
Zarządzenie 78/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.07.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w trybie bezprzetargowym 2017-08-31
Zarządzenie Nr 79/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-31
Zarządzenie Nr 80/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-31
Zarządzenie Nr 81/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-31
Zarządzenie 82/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Przebudowa dróg w Gorzycach: ul. Chopina w km 0+000 - 0+454, ul. Konopnickiej w km 0+000 - 0+189" 2017-08-31
Zarządzenie 83/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach 2017-08-31
Zarządzenie Nr 84/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gorzycach 2017-08-31
Zarządzenie Nr 85/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 2017-08-31
Zarządzenie Nr 86/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-08-31
Zarządzenie nr 87/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 88/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach 2017-08-31
Zarządzenie Nr 89/17 Wójta gminy Gorzyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gorzycach 2017-08-31
Zarządzenie Nr 90/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 2017-08-31
Zarządzenie nr 91/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r 2017-08-31
Zarządzenie 92/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg: ul. Zagłoby w Gorzycach, w Motyczu Poduchownym, modernizacja drogi 2017-08-31
Zarządzenie Nr 93/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 94/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na 2017 rok 2017-11-20
Zarządzenie nr 95/17 Wójta gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocz 2017-08-31
Zarządzenie nr 96/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku. 2017-08-31
Zarządzenie Nr 97/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pani Katarzyny Szeląg do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.ks.Adama Osetka w Gorzycach w przypadku jego nieobecności. 2017-11-20
Zarządzenie Nr 98/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 września 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 78/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.08.2014 r. w sprawie wyznaczenia Pani Bożeny Porębskiej do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół we Wrzawach w przypad 2017-11-20
Zarządzenie Nr 99/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pani Bożeny Porębskiej do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzawach w przypadku jego nieobecności 2017-11-20
Zarządzenie Nr 100/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn.Przebudowa dróg gminnych: nr 100119R (ul.Działkowców) na odcinku od km 0+000 do km 0+041,nr 100118 R (pl.E.Mieszczańskiego,ul.Żwi 2017-11-20
Zarządzenie Nr 101/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2017-11-20
Zarządzenie Nr 102/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą,których przedmiotem jest ta sama nieruchom 2017-11-20
Zarządzenie Nr 103/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-11-20
Zarządzenie Nr 104/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.Budowa garażu przy remizie OSP Gorzyce dla karetki pogotowia. 2017-11-20
Zarządzenie Nr 105/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok 2017-11-20
Zarządzenie Nr 106/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w trybie bezprzetargowym 2017-11-20
Zarządzenie Nr 107/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2017-11-20
Zarządzenie Nr 108/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r. 2017-11-20
Zarządzenie Nr 109/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r. 2017-11-20
Zarządzenie Nr 110/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Gorzyce uprawnień do zaciągania na 2018 rok zobowiązań 2017-11-20
Zarządzenie Nr 111/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2017-11-20
Zarządzenie Nr 112/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2033 2017-11-20
Zarządzenie Nr 113/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury przy Zespole Szkół w Gorzycach 2017-11-20
Zarządzenie Nr 114/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 października 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2033 2017-11-20
Zarządzenie Nr 115/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-11-20
Zarządzenie Nr 116/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót z zakresu dobudowy oświetlenia drogowego 2017-11-20
Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok 2017-11-20
Zarządzenie Nr 118/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 października 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2017-11-20
Zarządzenie Nr 119/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego ds.wdrażania,monitoringu,ewaluacji dokumentu pn. 2017-11-20
Zarządzenie Nr 120/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok 2017-11-20
Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont 2017-11-20
Zarządzenie Nr 122/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2017 r. 2017-11-20
Zarządzenie Nr 123/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn.Przebudowa dróg: ul. Zagłoby w Gorzycach w km 0+000-0+165, nr 100128R w Motyczu Poduchownym w km 0+000-0+222,modernizacja drogi 2017-11-20
Zarządzenie Nr 124/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki 2017-11-20
Zarządzenie Nr 125/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni ścieków sanitarnych na działkach o nr ewid. 559/1,360,561/9 2017-11-20
Zarządzenie Nr 126/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wrzawy 2017-11-20
Zarządzenie Nr 127/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 2017-11-20
Zarządzenie Nr 128/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2017-11-20
Zarządzenie Nr 129/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-28
Zarządzenie Nr 130/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.11.2017 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół podstawowych,których organem prowadzącym jest gmina Gorzyce w celu napisania i realizacji projektu 2017-11-28
Zarządzenie Nr 131/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2017-11-28
Zarządzenie Nr 132/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.11.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów w projekcie 2017-12-18
Zarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.11.2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok 2017-12-18
Zarządzenie nr 134/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.11.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu uzupełniającego naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pn."Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin:Baranów Sandomierski,Gorzyce,Horyniec-Zdr 2017-12-18
Zarządzenie nr 135/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1.12.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2017-12-18
Zarządzenie nr 136/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzycach 2017-12-18
Zarządzenie nr 137/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6.12.2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2017-12-18
Zarządzenie 138/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.12.2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg - etap I" 2018-01-10
Zarządzenie 139/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót 2018-01-10
Zarządzenie Nr 140/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2018-01-10
Zarządzenie 141/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.12.2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Trześń 2018-01-10
Zarządzenie 142/17 Wójta gminy Gorzyce z dnia 19.12.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-01-10
Zarządzenie 143/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.12.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-01-10
Zarządzenie 144/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.12.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-01-10
Zarządzenie nr 145/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.12.2017 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2018-01-10
Zarządzenie nr 146/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.12.2017 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2018-01-10
Zarządzenie nr 147/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2018-01-10
Zarządzenie 148/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót 2018-01-10
Zarządzenie nr 149/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 2018-01-10
Zarządzenie nr 150/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2018-01-10
Zarządzenie Nr 151/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2018-09-27
Zarządzenie nr 152/17 Wójta Gminy Gorzyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Planu Obrony Cywilnej Gminy Gorzyce 2018-09-27
Zarządzenie Nr 153/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2018-09-27
Zarządzenie Nr 154/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 grudni 2017 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu 2022-10-26Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2017-01-25
  Ilość odwiedzin: 135945