Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2010
Liczba odwiedzin kategorii: 11425


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2010-01-18

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK Nr XLIII/291/10 2010-02-05
UCHWAŁA Nr XLIII/292/10 w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. 2010-02-05
UCHWAŁA Nr XLIII/293/10 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Motycze Poduchowne 2010-02-05
UCHWAŁA Nr XLIII/294/10 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2010-02-05
UCHWAŁA Nr XLIII/295/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2010-02-05
UCHWAŁA Nr XLIII/296/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2010-02-05
UCHWAŁA Nr XLIII/297/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Możemy więcej” złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Jachowicza w Furmanach 2010-02-05
UCHWAŁA Nr XLIV/298/10 w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Gorzyce 2010-03-26
UCHWAŁA Nr XLIV/299/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Sokolniki” oraz wyrażenia zgody na wystawienie weksla „in blanco” i p 2010-03-26
UCHWAŁA Nr XLIV/300/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku 2010-03-26
UCHWAŁA Nr XLIV/301/10 w sprawie nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy 2010-03-26
UCHWAŁA Nr XLIV/302/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-03-26
UCHWAŁA Nr XLIV/303/10 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk w miejscowości Gorzyce 2010-03-26
UCHWAŁA Nr XLIV/304/10 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Sokolniki 2010-03-26
UCHWAŁA Nr XLIV/305/10 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2010-03-26
UCHWAŁA Nr XLIV/306/10 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2010-03-26
UCHWAŁA Nr XLIV/307/10 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki 2010-03-26
UCHWAŁA NR XLV/ 308 /10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 2010-05-07
UCHWAŁA Nr XLV/309/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 2010-05-07
UCHWAŁA Nr XLV/310/10 w sprawie zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na cele publiczne. 2010-05-07
UCHWAŁA Nr XLV/311/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-05-07
UCHWAŁA Nr XLV/312/10 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Rady Gminy Gorzyce. 2010-05-07
UCHWAŁA Nr XLVI/313/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-07-30
UCHWAŁA Nr XLVII/314/10 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. 2010-07-30
UCHWAŁA Nr XLVII/315/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok oraz zmian limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny. 2010-07-30
UCHWAŁA Nr XLVII/316/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wyko 2010-07-30
UCHWAŁA Nr XLVII/317/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Sukces w zasięgu ręki- II edycja” złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach w ramach konkursu nr 1 2010-07-30
UCHWAŁA Nr XLVII/318/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Gorzyce” na lata 2007 - 2013. 2010-07-31
UCHWAŁA Nr XLVII/319/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Wrzawy” na lata 2007-2013. 2010-07-31
UCHWAŁA Nr XLVIII/320/10 w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010r. 2010-07-31
UCHWAŁA Nr XLVIII/321/10 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010r. 2010-07-31
UCHWAŁA Nr XLVIII/322/10 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok oraz zmian limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny. 2010-07-31
UCHWAŁA Nr XLVIII/323/10 w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw znajdującego się na działce nr 496/1 przy Szkole Podstawowej w Furmanach wszystkim mieszkańcom. 2010-07-31
UCHWAŁA Nr XLIX/324/10 w sprawie zmiany podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Gorzyce 2010-08-20
UCHWAŁA Nr L /325/10 w sprawie wyrażenia zgody na członkowstwo w lokalnej grupie działania 2010-09-10
UCHWAŁA Nr L /326/10 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011r. zadania: „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego”. 2010-09-10
UCHWAŁA Nr L /327/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów pr 2010-09-10
UCHWAŁA Nr L /328/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości uchwalania budżetu. 2010-09-10
UCHWAŁA Nr L /329/10 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok oraz zmian limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny. 2010-09-10
UCHWAŁA Nr L /330/10 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy. 2010-09-10
UCHWAŁA Nr L /331/10 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Trześń. 2010-09-10
UCHWAŁA Nr L /332/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Gorzyce a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej&# 2010-09-10
UCHWAŁA Nr LI/ 333/10 w sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 i zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2011. 2010-10-06
UCHWAŁA Nr LI /334/10 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok oraz zmian limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny. 2010-10-06
UCHWAŁA Nr LI /335/10 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2010-10-06
UCHWAŁA Nr LII/336/10 w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce. 2010-11-29
UCHWAŁA NR LII/337/10w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gorzyce. 2010-11-29
UCHWAŁA NR LII/ 338 /10 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2010-11-29
UCHWAŁA NR LII / 339 /10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 2010-11-29
UCHWAŁA Nr LII / 340 /10zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk w miejscowości Gorzyce. 2010-11-29
UCHWAŁA NR LII / 341 /10 w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego. 2010-11-29
UCHWAŁA Nr LII / 342 /10 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-11-29
UCHWAŁA NR LIII/ 343 /10 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 2010-11-29
UCHWAŁA NR LIII/ 344 /10 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom podległym oraz wskazan 2010-11-29
UCHWAŁA NR LIII/ 345 /10 sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011. 2010-11-29
UCHWAŁA Nr LIII/ 346/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 2010-11-29
UCHWAŁA Nr LIII/ 347/10 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2011. 2010-11-29
UCHWAŁA Nr LIII/ 348 /10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w roku 2011. 2010-11-29
UCHWAŁA Nr LIII/ 349 /10 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2011. 2010-11-29
UCHWAŁA Nr LIII/ 350/10 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2011. 2010-11-29
UCHWAŁA Nr LIII / 351/10 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-11-29
UCHWAŁA Nr LIV/352/10 zmieniająca uchwałę Nr LII/342/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2010roku, w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-11-29
UCHWAŁA Nr LIV/353/10 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-11-29
UCHWAŁA NR LIV/ 354 /10 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce uchwalonego uchwałą Nr XII/88/71/99 z dnia 17 listopada1999 r. Rady Gminy Gorzyce. 2010-11-29
UCHWAŁA Nr LIV/ 355 /10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w roku 2011. 2010-11-29


  Ilość odwiedzin: 383771