Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia i komunikaty 2020
2020

 Nazwa pozycji Data
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 2020-01-08
Obwieszczenie z dnia 2 stycznia 2020 roku o wydaniu w dniu 30 grudnia 2019 roku decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 2020-01-08
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 31.12.2019 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2020-01-09
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie wiat magazynowania odpadów stałych wraz z adaptacją części magazynu M2 pod stanowisko mycia maszyn (... 2020-01-14
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach WOO.I.420.27.2019 z dnia 15.01.2020 dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ (...) 2020-01-16
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.420.22.8.2018.AW.81 z dnia 16.01.2020 dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ (...) 2020-01-17
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce dla części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska 2020-01-23
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wrzawy,Trześń,Motycze Poduchowne- załącznik do Zarządzenia nr 9/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.01.2020 r. 2020-01-27
Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce 2020-01-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia nr 15/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.01.2020 2020-01-31
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach WOO.I.420.27.2019 z dnia 15.01.2020 dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzeke Wisłę(...) 2020-01-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą- Załącznik do Zarządzenia nr 16/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.01.2020 2020-01-31
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia boiska sportowego w Sokolnikach 2020-02-03
OBWIESZCZENIE z dnia 03.02.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 2020-02-03
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/13/2006 o nazwie: 2020-02-03
OS-IV.7440.05.2020.WZ Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robot geologicznych pod drogę ekspresowa S74 na odcinku Opatów - Nisko 2020-02-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania adm. dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr 899/2, 899/3, 899/4 w Sokolnikach 2020-02-11
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. adm. dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetyczne SN 15 kV (...) 2020-02-11
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 11.02.2020 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2020-02-13
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie inwestycji stanowiącym działki nr 340, 135/1, 136/1 w Zalesiu Gorzyckim 2020-02-26
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.03.2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego nr N-VIII.7820.3.1.2020 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 2020-03-06
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania:Budowa wyjścia liniowego 15kV z rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Gorzyce do linii Trześń- 2020-03-11
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 9.03.2020 nr OS-IV.7440.05.2020.WZ o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów -Nisko 2020-03-12
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr 899/2, 899/3, 899/4 położone w obrębie ewidencyjnym Sokolniki 2020-03-12
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12.03.2020 o zmianie treści projektu uchwały w sprawie podziału Województwa Podkarpackiego na obwody łowieckie 2020-03-17
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049 2020-03-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wrzawy- Załącznik do Zarządzenia nr 35/20 z dnia 24.03.2020 2020-03-26
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.2.2020 o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2020-04-03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn. 2020-04-03
Zawiadomienie o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie dot. przesięwzięcia pn. 2020-04-03
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dot. postępowania o wydanie decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn. 2020-04-10
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie inwestycji stanowiącym działki nr 340, 135/1, 136/1 położone w obrębie ewidencyjnym Zalesie Gorzyckie 2020-04-10
Ogłoszenie Wójta Gminy dla mieszkańców zainteresowanych usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości 2020-04-14
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 07.04.2020 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2020-04-15
Informacja Wójta Gminy Gorzyce o sporządzeniu spisu wyborców 2020-04-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: 2020-04-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą- Załącznik do Zarządzenia nr 46/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2020 2020-05-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Załącznik do Zarządzenia nr 45/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2020 2020-05-06
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku 2020-05-07
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w sprawie postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku 2020-05-07
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Wrzawy 2020-05-08
Informacja w sprawie zniesienia czasowego ograniczenia działalności obiektów sportowych na otwartym powietrzu 2020-05-11
Obwieszczenie SKO sygn. akt SKO.401.ZP.668.79.2020 w sprawie zakończonego postępowania odwoławczego od decyzji Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.03.2020 znak PL-I.6733.3.2020 2020-05-12
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża piasku 2020-05-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewidencyjnym Sokolniki 2020-05-15
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 2020-05-18
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach w sprawie poinformowania o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 2020-05-18
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 28 maja - 6 czerwca 2020 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 2020-05-19
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach zadania inwestycyjnego 2020-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Załącznik do Zarządzenia nr 54/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.05.2020 2020-05-29
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 01.06.2020 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2020-06-04
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr 1331/6, 1331/4, 1297/4 2020-06-12
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach WOO.I.420.27.2019.KT.45 z dnia 10.06.2020 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 15.05.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę (.. 2020-06-15
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Gorzyce 2020-06-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr 591, 592, 593 położone w obrębie ewidencyjnym Wrzawy 2020-06-17
Załącznik do Zarządzenia nr 61.20 w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedażny w miejscowości Sokolniki 2020-06-18
Załącznik do Zarządzenia nr 62.20 w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedażny w miejscowości Trześń 2020-06-18
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach WOO.I.070.15.2020.KT.3 z dnia 24.06.2020 dotyczące wydania przez RDOŚ w Kielcach postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Sandomierz" 2020-06-25
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.420.22.8.2018.AW.96 z dnia 10.06.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580-21+076,gm. Grębów,pow. tarnobrzeski" 2020-06-29
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV (...) 2020-07-01
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Sokolnikach 2020-07-07
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2020-07-10
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 08.07.2020 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2020-07-13
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 2020-07-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr 1331/6, 1331/4, 1297/4 położone w obrębie ewidencyjnym Gorzyc 2020-07-20
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." 2020-06-26
OBWIESZCZENIE dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową z części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska, 2020-07-27
OBWIESZCZENIE dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze złoża "Sokolniki Stradomska 2020-07-31
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/13/2006 o nazwie:Gorzyce-Przybyłów, Część Rekreacyjna 2020-08-04
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce 2020-08-04
OBWIESZCZENIE dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze złoża "Trześń X" położonego w msc. Trześń 2020-08-05
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 03.08.2020 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2020-08-10
Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 6.08.2020 w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Gorzyce,gm.Gorzyce 2020-08-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa hali topialni o obiekt chlorowni wraz ze stanowiskiem rafinacji na działkach o nr ew. 1744/3 w msc. Gorzyce 2020-08-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie piasku ze złoża Trześń X, położonego w msc. Trześń 2020-08-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja piasku ze złoża "Sokolniki Stradomska 2020-08-20
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetyczne SN 15 kV 2020-08-31
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewidencyjnym Furmany 2020-09-07
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach 2020-09-09
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach 2020-09-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik do Zarządzenia nr 103/20 z dnia 09.09.2020 r. 2020-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - załącznik do zarządzenia nr 104/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.09.2020 r. 2020-09-11
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji odmawiającej wydania decyzji OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja piasku ze złoża "S 2020-09-14
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji odmawiającej wydania decyzji OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia pn. 2020-09-14
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 2020-09-16
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach 2020-09-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o przesłaniu odwołania Pani Agnieszki Stradomskiej prowadzącej działalność Trans-Kop do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 2020-09-23
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych (OP) w Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. 2020-10-05
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 28.09.2020 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2020-10-07
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Orliskach 2020-10-07
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Trześni 2020-10-07
Obwieszczenie RDOŚ.420.22.8.2018.AW.105 z dnia 07.10.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580-21+076,gm. Grębów, pow. tarnobrzeski" 2020-10-09
OBWIESZCZENIE dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...) 2020-10-13
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową z części złoża "Sokolniki III" w miejscowości Orliska 2020-10-27
Obwieszczenie o możliwości wglądu do akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-10-28
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki położone w obrębie ewidencyjnym Furmany 2020-11-13
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki położone w miejscowości Trześń 2020-11-13
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewidencyjnym Furmany 2020-11-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. 2020-11-23
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania: "Budowa wyjścia liniowego 15kV z rozdzielni 15kV stacji 110/15kV G 2020-11-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce dotyczące powiadomienia stron, że o prowadzonym postępowaniu będą powiadamiane poprzez obwieszczenia 2020-11-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie piasku ze złoża "TRZEŚŃ XI" 2020-11-24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580 - 21+076, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski". 2020-11-24
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr 38, 39 położone w Furmanach 2020-11-24
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr 196/1, 313/2 położone w Trześni 2020-11-24
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 12.11.2020 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2020-11-25
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki położone w Orliskach 2020-12-02
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 4.12.2020 dotyczące wstrzymania prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." 2020-12-08
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr RZ.ZUZ.4.4210.306.2020.EL z dnia 02.12.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (...) 2020-12-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie piasku ze złoża Trześń XI (...) 2020-12-09
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV w ramach zadania: "Budowa wyjść liniowych 15kV 2020-12-10
Zawiadomienie Samorzadowego Kolegium Odwoławczego o wydaniu decyzji w sprawie odwołania od decyzji Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.09.2020 znak Och-I.6220.5.2020 2020-12-11
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Gorzyce i Sokolniki - załącznik do Zarządzenia nr 136/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.12.2020 r. 2020-12-14
Obwieszczenie z dnia 14.12.2020 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Gorzyce znak Och.I.6220.5.2020 z dnia 14 września 2020 w sprawie odmowy wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed. pn. "Eksploatacja piasku ze złoża Sokolniki-Stradomska" 2020-12-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Eksploatacja piaski ze złoża "Sokolnik Stradomska" 2020-12-14
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewidencyjnym Orliska 2020-12-14
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 7.12.2020 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2020-12-17
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji Wójta Gminy Gorzyce o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn."Wydobywanie piasku ze złoża "TRZEŚŃ XI" 2020-12-31
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej -Sokolniki II (...) 2021-03-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Sokolniki II o mocy do 4,0 MW (...) 2021-03-15
Zawiadomienie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, PPIS w Tarnobrzegu oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Sokolniki II o mocy do 4,0 MW (...) 2021-03-15Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2020-01-08
  Ilość odwiedzin: 95017