Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia i komunikaty 2019
2019

 Nazwa pozycji Data
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-07-12
DOK.DOK3.9703.2.22.2018.IM Informacja Ministra Gospodarki Mirskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania dt. zadania Wisła Etap 2 2019-01-08
POSTANOWIENIE o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV 2019-01-08
RZ.ZUZ.4.421.353.2018.KZ informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego 2019-01-18
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej na działce nr 1331/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzyce, jednostka ewidencyjna Gorzyce 2019-01-23
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze złoża 2019-01-28
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku polegającym na ujęciu omyłkowo pominiętej działki nr 456 w Gorzycach, w postęp. adm. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pub. dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV kablowej 2019-01-29
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do Zarządzenia nr 17/19 z dnia 05.02.2019 roku 2019-02-06
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży- załącznik do Zarządzenia nr 18/19 z dnia 05.02.2019 rok 2019-02-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą-załącznik do Zarządzenia nr 16/19 z dnia 05.02.2019 roku 2019-02-06
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji 2019-02-08
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej na działkach nr 1331/1, 1332 położonych w obrębie ewidencyjnym Gorzyce 2019-02-12
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2019-02-18
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.420.22.8.2018.AW.22 z dnia 21.02.2019 zawiadamiające strony ws. wydania opinii dot. przepr. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580-21+076,gm.Grębów 2019-02-26
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV w ramach zadania:Budowa wyjść liniowych 15kV z rozdzielni stacji 110/15kV Gorzyce do linii Trześń-Stalowa Wola 2019-02-28
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 1 obręb Furmany 2019-03-01
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonego postęp. o wydanie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed. polegającego na eksploatacji złoża piasku TRZEŚŃ IX 2019-03-01
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego 2019-03-01
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do Zarządzenia nr 35/19 z dnia 05.03.2019 roku 2019-03-07
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.2.2019 z dnia 5.03.2019 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2019-03-13
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinków sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia na działkach nr 2552, 2557/1 w Gorzycach 2019-03-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej na działkach nr 1331/1, 1332 położonych w obrębie ewidencyjnym Gorzyce, jednostka ewidencyjna Gorzyce. 2019-03-20
Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce uchwały Nr II/8/18 z dnia 26 listopada 2018 r. oraz uchwały Nr II/10/18 z dnia 26 listopada 2018 r. 2019-03-25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Gorzyce o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny towarzyszącej (piasku) ze złoża 2019-03-27
Ogłoszenie o wydaniu przez Marszałka Województwa Podkarpackiego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji tłoków aluminiowych oraz tłoków stalowych 2019-03-28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskowe dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetworzenia zużytych kabli na terenie zakładu produkcyjnego w Sokolnikach 2019-04-02
RZ.ZUZ.4.421.95.2019.AK Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki 313/2 obręb Trześń,jednostka ewidencyjna Gorzyce. 2019-04-02
Obwieszczenie o możliwość wglądu do akt sprawy odnośnie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania zużytych kabli na terenie zakładu produkcyjnego w Sokolnikach 2019-04-02
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.3.2019 z dnia 27.03.2019 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2019-04-02
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego w msc. Trześń 2019-04-02
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. 2019-04-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Gorzyce - Załącznik do Zarządzenia nr 42/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.04.2019 r. 2019-04-05
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie cmentarza parafialnego w Trześni 2019-04-08
GN.III.70200.2.2017 informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Kamień Łukawski gm. Dwikozy 2019-04-08
GN.III.70200.1.2017 informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Kamień Plebański gm. Sandomierz obejmujące działkę nr 44 2019-04-08
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 922/5, 899/1, 889/2 położonych w Sokolnikach 2019-04-09
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania adm. dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 350/3 do budynku mieszkalnego na działce nr 350/6 w Motyczu Poduchowne 2019-04-10
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1090/1, 1090/2, 1090/3 w Trześni. 2019-04-12
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinków sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 2552, 2557/1 w msc.Gorzyce 2019-04-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o przedłożeniu uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku Trześń IX 2019-05-06
Informacja o sporządzeniu spisów wyborców 2019-05-07
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 350/3 w miejscowości Motycze Poduchowne 2019-05-08
Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie i DZZWP w Stalowej Woli o opinię co do potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla planowego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW 2019-05-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o sprostowaniu błędu pisarskiego w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW 2019-05-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na 3 miesiące z tym samym Dzierżawcą-Załącznik do Zarządzenia nr 63/19 z dnia 10.05.2019 2019-05-13
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Gorzyce-Załącznik do Zarządzenia nr 64/19 z dnia 10.05.2019 r. 2019-05-13
Zawiadomienie RZ.RUZ.421.47.2019.RD o wszczęciu postep. adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Federal-Mogul Gorzyce na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych 2019-05-13
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 922/5, 899/1, 889/2 położonych w obrębie ew. Sokolniki 2019-05-14
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania zużytych kabli na terenie zakładu produkcyjnego w Sokolnikach 2019-05-14
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1983/1, 1983/2 w Sokolnikach 2019-05-15
Informacja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawego 2019-05-17
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.6.2019 z dnia 15.05.2019 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyc 2019-05-21
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 maja 2019 r. o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. "Trześniówka VII (...)" 2019-05-24
Ogłoszenie nr GR-I.6164.2.2019 z dnia 28.05.2019 o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna 2019-05-28
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 1090/1, 1090/2, 1090/3 w Trześni 2019-05-29
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi kolejowej na 77 przez Sandomierz (...) 2019-05-31
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego przewidzianej do realizacji na działkach (...) we Wrzawach 2019-06-03
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu dotycząca wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW 2019-06-03
Obwieszczenie o możliwość wglądu do akt sprawy odnośnie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku TRZEŚŃ IX 2019-06-03
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskowe dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku TRZEŚŃ IX 2019-06-03
Ogłoszenie nr GR-I.6164.2.2019 z dnia 4.06.2019 o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna 2019-06-04
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego N-VIII.7820.3.1.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. o wydaniu postanowienia w sprawie osunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym 2019-06-06
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2024 2019-06-06
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania admin. dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 397/3, 394, 389, 386/2, 385 w Furmanach 2019-06-12
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 1502, 1453/2, 1454/1 w Trześni 2019-06-12
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.9.2019 z dnia 14.06.2019 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2019-06-19
Obwieszczenie SKO sygn. akt SKO.401.ZP.323.16.2019 z dnia 11.06.2019 w sprawie wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2019-06-19
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. adm. dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 387/1, 313/2, 158/1 położonych w Trześni 2019-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na 3 miesiące z tym samym Dzierżawcą-Załącznik do Zarządzenia nr 89/19 z dnia 19.06.2019 2019-06-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -Załącznik do Zarządzenia nr 90/19 z dnia 19.06.2019 2019-06-24
Informacja nr RZ.ZUZ.4.421.205.2019.RF z dnia 17.06.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2019-06-24
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 2019-06-24
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku 2019-06-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej 2019-07-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW 2019-07-02
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego we Wrzawach 2019-07-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. adm. dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na dz. nr 394, 454/1, 456 położonych w Furmanach 2019-07-10
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz 2019-07-15
Ogłoszenie Wójta Gminy dla mieszkańców zainteresowanych usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości 2019-07-16
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 2019-07-19
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.12.2019 z dnia 12.07.2019 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2019-07-19
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 1502, 1454/1 w miejscowości Trześń w Gminie Gorzyce. 2019-07-24
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działki o nr ew.1743/571 obręb Gorzyce w gm. Gorzyce. 2019-07-24
G.G.IV.6873.4.2019 decyzja Starosty Tarnobrzeskiego uznająca za mienie gromadzkie grunty położone w miejscowości Gorzyce 2019-07-25
G.G.IV.6873.5.2019 decyzja Starosty Tarnobrzeskiego uznająca za mienie gromadzkie grunt położony w miejscowości Gorzyce 2019-07-25
G.G.IV.6873.6.2019 decyzja Starosty Tarnobrzeskiego uznająca za mienie gromadzkie grunt położony w miejscowości Wrzawy 2019-07-25
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 397/3, 394, 389, 386/2, 385 położonych w obrębie ew. Furmany 2019-08-02
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego nr N-VIII-7820.3.4.2019 z dnia 2.08.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Łęg IV 2019-08-05
Informacja RZ.ZUZ.4.421.252.2019.KZ z dnia 31.07.2019 o wszczęciu postępowania na przebudowę rowu wzdłuż drogi gminnej nr 100140 R (ul.Szkolna) w Sokolnikach 2019-08-05
OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany wniosku w postępowaniu administracyjnym dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Furmany 2019-08-06
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.13.2019 z dnia 06.08.2019 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2019-08-08
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 387/1, 313/2, 158/1 w miejscowości Trześń w G. Gorzyce 2019-08-22
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Trześni 2019-08-22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash 2019-09-03
Informacja Wojewody o wydaniu decyzji z dnia 28.08.2019 r znak N-VIII.7820.3.4.2019 o pozwoleniu na realizację inwestycji Łęg IV 2019-09-05
Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji z dnia 28.08.2019 r znak N-VIII.7820.3.4.2019 o pozwoleniu na realizację inwestycji Łęg IV 2019-09-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na 3 miesiące z tym samym Dzierżawcą-Załącznik do Zarządzenia nr 133/19 z dnia 4.09.2019 r. 2019-09-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Załącznik do Zarządzenia nr 134/19 z dnia 4.09.2019 2019-09-06
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce dla części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska 2019-09-09
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 394, 454/1, 456,455 położonych w Furmanach 2019-09-11
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 2019-09-13
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu recyklingu tworzyw sztucznych wraz z punktem zbierania złomu metalowego na działce nr ew.1512/1 2019-09-13
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 2019-09-25
Informacja Wójta Gminy Gorzyce o sporządzeniu spisu wyborców 2019-09-25
N-VII.7820.3.1.2019 informacja Wojewody Podkarpackiego o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. Trześniówka VII 2019-09-26
N-VII.7820.3.1.2019 obwieszczenie Wojewody o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. Trześniówka VII 2019-09-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Trześń - Załącznik do Zarządzenia 145/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.09.2019r. 2019-09-30
Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego o wydaniu decyzji znak: RO.III.613.27.2019 dla inwestycji 2019-10-04
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.420.22.8.2018.AW.60 z dnia 26.08.2019 zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania ws. wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa lewego wału rzek 2019-10-14
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.15.2019 z dnia 07.10.2019 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2019-10-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019 r., znak WOOŚ.420.22.8.2018.AW.66, w sprawie 2019-10-21
RZ.ZUZ.4.421.346.2019.RF informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2019-10-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu magazynowania odpadów z obróbki mechanicznej i odlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2019-10-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 2019-11-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049 2019-11-07
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.17.2019 z dnia 04.11.2019 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2019-11-07
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW 2019-11-12
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 385, 394, 381, 1, 239/1, 234/1, 234/2, 238/1 w msc.Furmany 2019-11-19
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach ot. przedsięwzięcia pn.: "Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły-ulica Lwowska Bis 2019-11-22
Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego nr GG.IV.6873.10.2019 z dnia 18.11.2019 stwierdzająca, że działka nr ewid. 1713/1 położona w obrębie Wrzawy stanowi mienie gromadzkie 2019-11-25
Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 20.11.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 2019-11-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na 3 miesiące z tym samym Dzierżawcą- Załącznik do Zarządzenia nr 170/19 z dnia 02.12.2019 2019-12-03
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2019 r., znak WOOŚ.420.22.8.2018.AW.75 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn 2019-11-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do Zarządzenia nr 171/19 z dnia 2.12.2019 2019-12-03
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce -PSK.453.6.18.2019 2019-12-04Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2019-01-08
  Ilość odwiedzin: 1385708