Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia i komunikaty 2023
2023

 Nazwa pozycji Data
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.18.2022 z dnia 29.12.2022 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2023-01-03
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 02.01.2023 r. odnośnie postęp.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia w ramach zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej (...) 2023-01-04
Obwieszczenie Prezydenta Stalowej Woli PP.6733.15.2022.MM o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce 2023-01-16
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania znak: N-I.7536.2.2023 2023-01-20
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową (... 2023-01-25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 01 lutego 2023 r., znak: WOOŚ.420.22.4.2022.PW.22 2023-02-02
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji N-I.7536.2.2023 2023-02-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-02-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-02-10
Obwieszczenie Prezydenta Stalowej Woli PP.6733.15.2022.MM o wydaniu w dniu 06.02.2023 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczniu lokalnym znak PP.6733.15.2022.MM ?Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce (...) 2023-02-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce 2023-02-10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2023 r., znak: WOOŚ-I.420.20.3.2022.JK zawiadamiające strony postępowania o wezwaniu Inwestora do uzupełnień raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na srodowisko 2023-02-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08 lutego 2023 r., znak: WOO-I.420.1.6.2022.MM/MJA.6 2023-02-10
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środ. uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej mocy do 3 MW (...) 2023-02-21
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.9020.6.2.2023 z dnia 22.02.2032 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2023-02-24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2023 r., znak: WOOŚ-420.22.4.2022.PW.25 2023-02-24
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (...) 2023-02-24
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2023 r. znak: N-I.7536.2.2023 2023-02-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2023-03-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 2023-03-01
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 01 marca 2023 r., znak: WOOŚ.420.22.4.2022.PW.33 2023-03-03
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w miejscowości Gorzyce 2023-03-07
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w miejscowości Wrzawy - Sadowie 2023-03-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2023-03-08
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w miejscowości Trześń 2023-03-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 07 marca 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.246 zawiadamiajace strony postępownia o przedłużeniu przez Inwestora terminu przedłożenia uzupełnień 2023-03-09
Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 2023-03-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie 21/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.03.2023 2023-03-08
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW (...) 2023-03-13
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 394, 588/6, 667 w miejscowości Furmany w Gminie Gorzyce. 2023-03-16
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 2787/3, 2788, 3385/2 w miejscowości Orliska w 2023-03-16
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w miejscowości Gorzyce 2023-03-17
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w miejscowości Wrzawy - Sadowie 2023-03-17
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na p.n.:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (...) 2023-03-21
Ogłoszenie w sprawie zaproszenia na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących rewitalizacji 2023-03-21
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Och-I.6220.1.2023 z dnia 27.03.2023 r. 2023-03-28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia znak: Och-I.6220.1.2023 z dnia 27.03.2023 r. 2023-03-28
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 (...) 2023-03-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29 marca 2023 r., znak: WOOŚ.420.22.4.2022.PW.42 2023-03-31
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 15-27 kwietnia 2023 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 2023-04-04
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Gorzyce za 2022 r. 2023-04-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie 27/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2023 2023-04-04
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami 2023-04-13
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce wraz z załącznikami 2023-04-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie 35/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.04.2023 2023-04-21
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji umarzającej postępowanie nr Och-I.6220.1.2023 z dnia 25.04.2023 2023-04-25
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2023-04-27
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia w ramach zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągu DN500 i DN400/500 Rozwadów - 2023-04-28
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 2023-04-28
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku likwidacji urządzenia wodnego dwóch wylotów W-1 i W-2, zlokalizowanych w potoku Orlisko na działce nr 324/1 obręb 0004 Sokolniki 2023-05-02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.305 2023-05-04
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli RZ.ZUZ.4.4211.6.2023.KZ2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli na rzecz innego (...) 2023-05-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych na odcinku Bodzechów-Sandomierz 2023-05-08
Informacja Regionalnego Konserwatora Przyrody w Rzeszowie dotycząca wystąpienia zjadliwego wirusa ptasiej grypy (HPAI) u ptaków wodno-błotnych 2023-05-08
Obwieszczenie znak: WOO-I.420.1.6.2022.MM/MJA.10 z dnia 04 maja 2023 r. 2023-05-08
Obwieszczenie znak: WOOŚ.420.20.3.2022,JK.237 z dnia 27 lutego 2023 r. 2023-05-08
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie 2023-05-08
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu postęp. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w ramach zadania pn.:Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami (...) 2023-05-11
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wydaniu w dniu 10 maja 2023 r. decyzji znak: OS-I.7222.21.5.2022.BK 2023-05-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 TRB7108A (...) 2023-05-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 maja 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.320, zawiadamiające strony postępowania i innych zainteresowanych m.in. o możliwości wglądu w dokumentację w siedzibach gmin. 2023-05-30
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-06-02
Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-06-02Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2023-01-03
  Ilość odwiedzin: 325407