Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia i komunikaty 2023
2023

 Nazwa pozycji Data
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.18.2022 z dnia 29.12.2022 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2023-01-03
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 02.01.2023 r. odnośnie postęp.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia w ramach zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej (...) 2023-01-04
Obwieszczenie Prezydenta Stalowej Woli PP.6733.15.2022.MM o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce 2023-01-16
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania znak: N-I.7536.2.2023 2023-01-20
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową (... 2023-01-25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 01 lutego 2023 r., znak: WOOŚ.420.22.4.2022.PW.22 2023-02-02
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji N-I.7536.2.2023 2023-02-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-02-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-02-10
Obwieszczenie Prezydenta Stalowej Woli PP.6733.15.2022.MM o wydaniu w dniu 06.02.2023 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczniu lokalnym znak PP.6733.15.2022.MM ?Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce (...) 2023-02-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce 2023-02-10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2023 r., znak: WOOŚ-I.420.20.3.2022.JK zawiadamiające strony postępowania o wezwaniu Inwestora do uzupełnień raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na srodowisko 2023-02-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08 lutego 2023 r., znak: WOO-I.420.1.6.2022.MM/MJA.6 2023-02-10
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środ. uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej mocy do 3 MW (...) 2023-02-21
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.9020.6.2.2023 z dnia 22.02.2032 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2023-02-24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2023 r., znak: WOOŚ-420.22.4.2022.PW.25 2023-02-24
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (...) 2023-02-24
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2023 r. znak: N-I.7536.2.2023 2023-02-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2023-03-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 2023-03-01
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 01 marca 2023 r., znak: WOOŚ.420.22.4.2022.PW.33 2023-03-03
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w miejscowości Gorzyce 2023-03-07
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w miejscowości Wrzawy - Sadowie 2023-03-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2023-03-08
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w miejscowości Trześń 2023-03-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 07 marca 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.246 zawiadamiajace strony postępownia o przedłużeniu przez Inwestora terminu przedłożenia uzupełnień 2023-03-09
Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 2023-03-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie 21/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.03.2023 2023-03-08
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW (...) 2023-03-13
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 394, 588/6, 667 w miejscowości Furmany w Gminie Gorzyce. 2023-03-16
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 2787/3, 2788, 3385/2 w miejscowości Orliska w 2023-03-16
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w miejscowości Gorzyce 2023-03-17
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w miejscowości Wrzawy - Sadowie 2023-03-17
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na p.n.:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (...) 2023-03-21
Ogłoszenie w sprawie zaproszenia na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących rewitalizacji 2023-03-21
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Och-I.6220.1.2023 z dnia 27.03.2023 r. 2023-03-28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia znak: Och-I.6220.1.2023 z dnia 27.03.2023 r. 2023-03-28
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 (...) 2023-03-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29 marca 2023 r., znak: WOOŚ.420.22.4.2022.PW.42 2023-03-31
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 15-27 kwietnia 2023 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 2023-04-04
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Gorzyce za 2022 r. 2023-04-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie 27/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2023 2023-04-04
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami 2023-04-13
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce wraz z załącznikami 2023-04-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie 35/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.04.2023 2023-04-21
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji umarzającej postępowanie nr Och-I.6220.1.2023 z dnia 25.04.2023 2023-04-25
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2023-04-27
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia w ramach zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągu DN500 i DN400/500 Rozwadów - 2023-04-28
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 2023-04-28
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku likwidacji urządzenia wodnego dwóch wylotów W-1 i W-2, zlokalizowanych w potoku Orlisko na działce nr 324/1 obręb 0004 Sokolniki 2023-05-02
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli RZ.ZUZ.4.4211.6.2023.KZ2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli na rzecz innego (...) 2023-05-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.305 2023-05-04
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych na odcinku Bodzechów-Sandomierz 2023-05-08
Informacja Regionalnego Konserwatora Przyrody w Rzeszowie dotycząca wystąpienia zjadliwego wirusa ptasiej grypy (HPAI) u ptaków wodno-błotnych 2023-05-08
Obwieszczenie znak: WOO-I.420.1.6.2022.MM/MJA.10 z dnia 04 maja 2023 r. 2023-05-08
Obwieszczenie znak: WOOŚ.420.20.3.2022,JK.237 z dnia 27 lutego 2023 r. 2023-05-08
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie 2023-05-08
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu postęp. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w ramach zadania pn.:Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami (...) 2023-05-11
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wydaniu w dniu 10 maja 2023 r. decyzji znak: OS-I.7222.21.5.2022.BK 2023-05-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 TRB7108A (...) 2023-05-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 maja 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.320, zawiadamiające strony postępowania i innych zainteresowanych m.in. o możliwości wglądu w dokumentację w siedzibach gmin. 2023-05-30
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-06-02
Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-06-02
Ogłoszenie o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji 2023-06-12
Ogłoszenie Wójta Gminy dla mieszkańców zainteresowanych usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości 2023-06-13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.420.1.6.2022.MM/MJA.15 z dnia 14 czerwca 2023 r. 2023-06-16
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Furmany oraz Wrzawy - Zarządzenie 53/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 czerwca 2023 2023-06-16
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce - Zarządzenie 54/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 czerwca 2023 2023-06-16
Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego RZ.ZUZ.4.4210.176.2023.KZ2 2023-06-20
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.356, zawiadamiające strony postępowania o wezwaniu Inwestora do uzupełnień Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2023-06-23
OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023?2030 2023-06-30
Ogłoszenie o przedłużeniu naboru na członków Komitetu Rewitalizacji 2023-07-04
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego sygn. akt RZ.RUZ.4210.6.2023.TW 2023-07-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie 61/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.07.2023 r. 2023-07-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Zarządzenie 60/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.07.2023 r. 2023-07-05
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie znak RZ.RUZ.4210.3.2023.RD z dnia 30.06.2023 r. 2023-07-05
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej ś/ć w ramach zadania pn: "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trześń 2023-07-05
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.9020.6.6.2023 z dnia 4.07.2023 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2023-07-06
NABÓR FISZEK dotyczacy propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji 2023-07-06
BADANIE ANKIETOWE skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także pozostałych interesariuszy rewitalizacji, w tym przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych 2023-07-06
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub. polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych na odcinku Bodzechów-Sandomierz w ramach projektu Prace na linii kolejowej nr 25 2023-07-07
Obwieszczenia RDOŚ w Kielcach o wydaniu postanowienia z dnia 7.07.2023 dot. przedsięwiecia pn. Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżsko-Kamienna-Sandomierz 2023-07-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak RZ.ZUZ.4.4210.147.2023.EL 2023-07-10
Informacja o wszczęciu postępowania znak RZ.ZUZ.4.4210.147.2023.EL 2023-07-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak: RZ.ZUZ.4.4210.147.2023.EL 2023-07-11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.373 w zwiazku z postepowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa drogi ekspresowej S74 (...) 2023-07-24
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2023 o wszczęciu postepowania aministracyjnego znak: N-VIII.747.1.13.2023 2023-08-01
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji RZ.ZUZ.4.4210.147.2023.EL 2023-08-01
Ogłoszenie dot. warsztatów związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 2023-08-02
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego RZ.ZUZ.4.4210.222.2023.EB 2023-08-02
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego RZ.ZUZ.4.4217.23.2023.EB 2023-08-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce uchwały Nr LXIV/429/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża "ORLISKA-PÓŁNOC" w miejscowości Orliska 2023-08-04
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego RZ.ZUZ.4.4217.22.2023.EB 2023-08-04
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.9020.6.7.2023 z dnia 09.08.2023 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2023-08-10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 09 sierpnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.387 w zwiazku z postepowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa drogi ekspresowej S74 (...) 2023-08-11
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego RZ.ZUZ.4.4210.435.2022.KZ 2023-08-11
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 100118 R w Gorzycach 2023-08-16
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 100118 R w Gorzycach 2023-08-16
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: RZ.ZUZ.4.4210.435.2022.KZ 2023-08-16
Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...) 2023-08-17
Nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024 2023-08-21
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Furmany 2023-08-24
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminali regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 2023-08-24
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce 2023-08-25
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Orliska 2023-08-28
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Trześń 2023-08-28
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Trześń 2023-08-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 01 września 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.413 w zwiazku z postepowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa drogi ekspresowej S74 (...) 2023-09-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PL-I.6733.10.2023 2023-09-08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego PL-I.6733.11.2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2023-09-14
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 14 września 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.434, 2023-09-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poprawie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (...) 2023-09-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poprawie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (...) 2023-09-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poprawie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (...) 2023-09-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poprawie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (...) 2023-09-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poprawie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (...) 2023-09-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poprawie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (...) 2023-09-19
Gmina Gorzyce rozpoczyna sprzedaż węgla kamiennego 2023-09-21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w związku ze zmianą wniosku przez pełnomocnika (..) 2023-09-21
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak: RZ.ZUZ.4.4210.275.2023.RF 2023-09-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie 114/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.09.2023 2023-09-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie 115/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.09.2023 2023-09-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05 października 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.455, zawiadamiające strony postępowania 2023-10-06
Zawiadomienie w sprawie przesłania do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PL-I.6733.12.2023 2023-10-06
Zawiadomienie w sprawie przesłania do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PL-I.6733.15.2023 2023-10-06
Zawiadomienie w sprawie przesłania do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PL-I.6733.16.2023 2023-10-06
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o decyzji z dnia 29 września 2023 r., znak: RZ.RUZ.4210.6.2023.TW 2023-10-06
ZAWIADOMIENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej TRB7109D wraz z wewnętrzna linią zasilającą oraz kanalizacją kablową" 2023-10-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie polowań zbiorczych na terenie gminy Gorzyce 2023-10-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 2023-10-10
Zawiadomienie w sprawie ponownego przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr wniosku PL-I.6733.12.2023) 2023-10-13
OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 2023-10-17
Obwieszczenie dla stron postępowania o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi gminnej nr 100118 R w Gorzycach 2023-10-27
Zawiadomienie w sprawie skompletowania dokumentacji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PL-I.6733.12.2023 w miejscowości Trześń 2023-10-30
Zawiadomienie w sprawie skompletowania dokumentacji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PL-I.6733.15.2023 w miejscowości Wrzawy oraz Gorzyce 2023-10-30
Zawiadomienie w sprawie skompletowania dokumentacji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PL-I.6733.16.2023 w miejscowości Gorzyce 2023-10-30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.7.2023 z dnia 31.10.2023 roku 2023-10-31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.8.2023 z dnia 31.10.2023 roku 2023-10-31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.10.2023 z dnia 31.10.2023 roku 2023-10-31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.11.2023 z dnia 31.10.2023 roku 2023-10-31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.6.2023 z dnia 31.10.2023 roku 2023-10-31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych dla projektów zarządzeń dla obszarów Natura 2000 2023-11-03
Zawiadomienie dla stron w sprawie postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowego-usługowego(...) 2023-11-06
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo- magazynowego - usługowego w Gorzycach (...) 2023-11-06
Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oraz Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...) 2023-11-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 13/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.9.2023 z dnia 06.11.2023 roku 2023-11-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.14.2023 z dnia 10.11.2023 roku 2023-11-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.17.2023 z dnia 10.11.2023 roku 2023-11-10
Ogłoszenie o spotkaniu otwartym w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 2023-11-13
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA na lata 2023-2026 z uwzględnieniem lat 2027-2028 2023-11-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej nr 100118 R w Gorzycach odcinek I od km 0+890 do km 1+735 i odcinek II od km 3+075 do km 3+879" 2023-11-20
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 16/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.12.2023 z dnia 21.11.2023 roku 2023-11-21
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 19/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.13.2023 z dnia 21.11.2023 roku 2023-11-21
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 17/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.15.2023 z dnia 21.11.2023 roku 2023-11-21
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 18/2023 celu publicznego sygn. akt PL-I.6733.16.2023 z dnia 21.11.2023 roku 2023-11-21
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 2023-11-22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowania sygn. akt PL-I.6730.51.2023 2023-11-23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowania sygn. akt PL-I.6730.52.2023 2023-11-23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowania sygn. akt PL-I.6730.53.2023 2023-11-23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowania sygn. akt PL-I.6730.54.2023 2023-11-23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowania sygn. akt PL-I.6730.55.2023 2023-11-23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowania sygn. akt PL-I.6730.56.2023 2023-11-23
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (...) 2023-11-24
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce uchwały Nr LXIX/469/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 2023-11-30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 20/2023 z dnia 05 grudnia 2023 inwestycji celu publicznego PL-I.6733.18.2023 dt. Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej TRB7109D wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową 2023-12-05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 1992 obręb Wrzawy 2023-12-05
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego RG-V.7131.20.12.2023.MM o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii (...) 2023-12-07
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 2023-12-08
Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowdzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA na lata 2023-2026 z uwzględnieniem lat 2027-2028 2023-12-08
Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji PL-I.6730.51.2023 do uzgodnień 2023-12-08
Obwieszczenie w sprawie skompletowania akt sprawy w sprawie PL-I.6730.53.2023 o wydania decyzji o warunkach zabudowy na inwestycję (...) 2023-12-11
Zawiadomienie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji sygn. akt PL-I.6730.55.2023 dla inwestycji (...) 2023-12-11
Zawiadomienie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji PL-I.6730.56.2023 dla inwestycji (...) 2023-12-11
Zawiadomienie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy sygn. akt. PL-I.6730.52.2023 (do stron postępowania wynikające z art. 49 kpa) 2023-12-15
Zawiadomienie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy sygn. akt. PL-I.6730.52.2023 (do stron postępowania właścicieli działek o nieuregulowanym stanie prawnym art. 53 ust. 1c ustawy o planowaniu przestrzennym) 2023-12-15
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-12-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-12-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w dniu 27.12.2023 roku o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na inwestycję(...) 2023-12-27
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli RZ.ZUZ.4.4210.351.2023.RF o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, szczególne korzystanie z wód oraz na usługę wodną(...) 2023-12-28
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli RZ.ZUZ.4.4210.351.2023.RF o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, szczególne korzystanie z wód oraz na usługę wodną(...) 2023-12-28
Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o skompletowaniu akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji (...) 2023-12-29
Zawiadomienie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy PL-I.6730.57.2023 dla inwestycji (...) 2023-12-29
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarp 2023-12-29
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 244/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniającego Zarządzenie nr 233/23 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieran 2023-12-29Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2023-01-03
  Ilość odwiedzin: 385187