Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia i komunikaty 2021
2021

 Nazwa pozycji Data
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 38, 39 w miejscowości Furmany w Gminie Gorzyce 2021-01-05
Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2021-01-11
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 196/1 i 313/2 w miejscowości Trześń w Gminie Gorzyce. 2021-01-11
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Motycze Poduchowne, pomiędzy drogą krajową Nr 77 Lipnik ? Przemyśl i osiedlem Przybyłów w Gorzycach 2021-01-13
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 2787/3, 2971/1, 2973/1 w miejscowości Orliska w Gminie 2021-01-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia Nr 10/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.01.2021 r. 2021-01-14
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. adm. dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 234/1, 239/1, 241, 262, 261 -Furmany 2021-01-21
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Eksploatacja piasku ze złoża Sokolniki Stradomska w granicach działek 2009, 2010 i części działki nr ew. 2036 2021-01-25
Nabór na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 2021-01-29
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 239/2, 239/3, 383/1 2021-01-29
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. wszczęcia postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu tj. projektu Planu działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030 oraz prognozą 2021-02-01
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 29.01.2021 r. 2021-02-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość-załącznik do Zarządzenia Nr 20/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.02.2021 r. 2021-02-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do Zarządzenia Nr 21/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.02.2021 r. 2021-02-10
Obwieszczeniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową z części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska? 2021-02-16
Obwieszczeniu o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową z części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska. 2021-02-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową- złoże Sokolniki III 2021-02-22
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dot. wydania postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 31.05.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko -Kamienna- Sando 2021-02-23
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 23.02.2021 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2021-02-26
O B W I E S Z C Z E N I E o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Montaż linii Flexline 2(S4) do produkcji tłoków stalowych LVD do samochodów osobowych (...) 2021-03-01
O B W I E S Z C Z E N I E o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową z części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska 2021-03-01
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. nr 234/1, 239/1, 241, 262, 261 -Furmany 2021-03-02
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej Sokolniki III o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...) 2021-03-10
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej ?Sokolniki III? o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...) 2021-03-10
Zawiadomienie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, PPIS w Tarnobrzegu oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Sokolniki III o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...) 2021-03-10
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. nr 239/2, 239/3, 383/1 w msc. Motycze Poduchowne(...) 2021-03-15
OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce uchwały XXIX/182/20 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w III zmianie MPZP gminy Gorzyce dla działek 603,604/7 - Furmany 2021-03-11
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 26 września 2018 r. znak RZ.ZUZ.4.421.221.2018.KZ 2021-03-16
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8.03.2021 r. zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gorzyce na okres 3 lat (2021-2023) 2021-03-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- ZARZĄDZENIE 41/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.03.2021 2021-03-29
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji budowy d 2021-04-06
Zawiadomienie stron postępowania o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-04-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Zarządzenie nr 44/21 Wójta Gminy Gorzyce z dn. 07.04.2021 2021-04-09
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2021-04-16
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej wiosennej akcji doustnych szczepień lisów. 2021-04-26
Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim 2021-04-26
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działce nr 352/1 2021-04-26
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu średniego ciśnienia 2021-04-30
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Sokolniki III (...) 2021-05-05
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik do Zarządzenia Nr 49/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2021 r. 2021-05-06
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - załącznik do Zarządzenia Nr 50/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2021 r. 2021-05-06
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach nr 2549/8, 2549/10 - Gorzyce 2021-05-10
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik do Zarządzenia Nr 51/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.05.2021 r. 2021-05-14
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - załącznik do Zarządzenia Nr 52/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.05.2021 r. 2021-05-14
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik do Zarządzenia Nr 53/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.05.2021 r. 2021-05-14
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Sokolnik 2021-05-18
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.Wydobywanie surowca ilastego ze złoża Gorzyce - Cetnarski IV (...) 2021-05-18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.Wydobywanie surowca ilastego ze złoża Gorzyce - Cetnarski IV położonego w miejscowości Gorzyce (...) 2021-05-18
Zawiadomienie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, PPIS w Tarnobrzegu oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. Wydobywanie surowca ilastego ze złoża Gorzyce - Cetnarski IV położonego w miejscowości Gorzyce (...) 2021-05-18
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. Budowa wyjścia liniowego 15kV stacji 110/15kV Gorzyce do linii Trześń-Sokolniki. 2021-05-20
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. Budowa wyjścia liniowego 15kV stacji 110/15kV Gorzyce do linii Trześń-Sokolniki. 2021-05-20
OGŁOSZENIE I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Trześń - Zarządzenie 55/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.05.2021 2021-05-24
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie piasku ze złoża Sokolniki-Sławex położonego w miejscowości Sokolniki (...) 2021-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie piasku ze złoża Sokolniki-Sławex położonego w miejscowości Sokolniki (...) 2021-05-24
Zawiadomienie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, PPIS w Tarnobrzegu oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. Wydobywanie piasku ze złoża Sokolniki - Sławex położonego w miejscowości Sokolniki(...) 2021-05-24
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 352/1 w msc. Motycze Poduchowne 2021-05-25
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Montaż linii Flexline 2(S4) do produkcji tłoków stalowych LVD do samochodów osobowych w obiekcie numer 45 (...) 2021-05-27
OGŁOSZENIE I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod eksploatacje surowców naturalnych w miejscowości Gorzyce stanowiącej własność Gminy Gorzyce o powierzchni łącznej 6,3852 ha - Zarządzenie 59/21 (...) 2021-06-02
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Wydobywanie surowca ilastego ze złoża Gorzyce-Cetnarski IV położonego w msc. Gorzyce, gm. Gorzyce 2021-06-08
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.6.2021 o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2021-06-09
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 2549/10 w msc. Gorzyce 2021-06-14
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 11.06.2021 r. w sprawie wydania decyzji znak: RZ.ZUZ.4.4210.35.2021.EL 2021-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Zarządzenie nr 61/21 Wójta Gminy Gorzyce z dn. 15.06.2021 2021-06-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie nr 62/21 Wójta Gminy Gorzyce z dn. 15.06.2021 2021-06-16
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji z dnia 22.06.2021r. Och-I.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową z części złoża Sokolniki III 2021-06-22
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji z dnia 23.06.2021 r. znak: Och-I.6220.1.2021 o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów w celu uzyskania materiałów do budowy dróg, w msc. Sokolniki 2021-06-23
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 2419,1641/7,2438,2538 położonych w obrębie ewidencyjnym (...) 2021-06-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji z dnia 30.06.2021r. znak: Och-I.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie surowca ilastego ze złoża Gorzyce Cetnarski IV (.. 2021-06-30
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.Wydobywanie piasku ze złoża Sokolniki-Sławex położonego w msc. Sokolniki, gm. Gorzyce (...) 2021-07-01
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dotyczące wydania postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 31.05.2017 o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Sandomierz 2021-07-05
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Gorzyce na części dz. nr 1743/625 (.. 2021-07-05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Gorzyce na części dz. nr 1743/625, obręb Gorzyce (...) 2021-07-05
Zawiadomienie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, PPIS w Tarnobrzegu oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Gorzyce na części dz. nr 1743/625 (. 2021-07-05
Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego nr GG.IV.6873.4.2020 z dnia 7.07.2021 r. uznającą działki położone w msc. Motycze Poduchowne za mienie gromadzkie 2021-07-12
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli nr RZ.ZUZ.4.4210.157.2021 RF z dnia 7.07.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (...) 2021-07-12
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 7.07.2021 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2021-07-13
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 641, 652/4 położonych w Furmanach 2021-07-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 197, 186, 187/2, 193/1 2021-07-15
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prace na liniach kolejowych nr 25,74,78 na odc. stalowa Wola-Tarnobrzeg/Sandomierz-Ocice/Padew Narodowa 2021-07-16
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji z dnia 27.07.2021r. Och-I.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie piasku ze złoża Sokolniki- Sławex położonego w msc. Sokolniki 2021-07-28
OGŁOSZENIE o I przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce stanowiącej własność Gminy Gorzyce - Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 sierpnia 2021 r. 2021-08-02
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.8.2021 z dnia 2.08.2021 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2021-08-05
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego 2021-08-05
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Gorzyce o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie nr 84/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 sierpnia 2021 r. wraz z załącznikiem 2021-08-06
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie odnośnie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odc. Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew Narodowa" 2021-08-09
OBWIESZCZENIE z dnia 12.08.2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 2021-08-12
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 12.08.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (...) 2021-08-16
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr 2419, 1641/7, 2438, 2538 we Wrzawach (...) 2021-08-16
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie i zbieranie odpadów na działce nr ew. 1744/3 położonej w msc. Gorzyce na terenie Federal Mogul 2021-08-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie i zbieranie odpadów na działce nr ew. 1744/3 położonej w msc. Gorzyce na terenie Federal Mogul Gorzyce 2021-08-24
Zawiadomienie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, PPIS w Tarnobrzegu, Dyrektora RZGW w Rzeszowie oraz Marszalka Województwa Podkarpackiego dot. przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie i zbieranie odpadów (...) 2021-08-24
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie i zbieranie odpadów na działce nr ew. 1744/3 położonej w msc. Gorzyce na terenie Federal Mogul Gorzyce 2021-08-24
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie odnośnie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odc. Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew Narodowa" 2021-08-26
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 9-18 września 2021 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 2021-09-01
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w Gminie Gorzyce. 2021-09-02
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Sokolniki I" i Sokolniki II" gmina Gorzyce 2021-09-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Zarządzenie nr 94/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.09.2021 r. 2021-09-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie nr 95/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.09.2021 r. 2021-09-03
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 197, 186, 187/2, 193/1 w miejscowości Zalesie Gorzyckie 2021-09-07
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej ścieków przemysłowych 2021-09-14
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu ogólnodostępnej infrastruktury na działce nr ewid. 196/2 w miejscowości Zalesie Gorzyckie, Gmina Gorzyce. 2021-09-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące wydania decyzji końcowej nr 156/2021 przez Słowacki Dozór Jądrowy 2021-09-15
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na legalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Łęg nowych obiektów budowlanych w Sokolnikach 2021-09-20
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na legalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Łęg nowych obiektów budowlanych w Zalesiu Gorzyckim 2021-09-20
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gorzyce w sprawie polowań zbiorczych na terenie gminy Gorzyce. 2021-09-28
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 350/3, 350/5 -Motycze Poduchowne 2021-09-28
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie linii oświetlenia ulicznego 2021-09-29
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Zalesie Gorzyckie 2021-10-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 595/2, 585 w miejscowości Trześń 2021-10-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 336, 531/3 w miejscowości Motycze Poduchowne 2021-10-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 67, 68/2 w miejscowości Sokolniki, Gmina Gorzyce. 2021-10-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 1984/2, 1984/1 w miejscowości Sokolniki 2021-10-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 1090/3 w miejscowości Trześń 2021-10-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 507, 506/1 w miejscowości Trześń 2021-10-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 540/4, 458/3 w miejscowości Gorzyce 2021-10-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Zaleszany w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Motycze Szlacheckie i w msc. Motycze Poduchowne 2021-10-05
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zaleszany o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2021-10-05
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Rzeszowie odnośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa lewego wału rzeki łęg w km 7+580-21+076,gm. Grębów, pow. tarnobrzeski" 2021-10-06
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie piasku ze złoża GORZYCE 1 położonego w msc. Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski 2021-10-07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie piasku ze złoża GORZYCE 1 położonego w msc.Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie 2021-10-07
Zawiadomienie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli dot. przedsięwzięcia pn. Wydobywanie piasku ze złoża GORZYCE 1 położonego w msc. Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie 2021-10-07
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.10.2021 z dnia 5.10.2021 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2021-10-12
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Gorzyce" 2021-10-13
Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na legalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Łęg nowych obiektów budowlanych - sieci gazowej dz.nr 197 i 187/2 w Zalesiu Gorzyckim 2021-10-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie linii oświetlenia ulicznego (...) 2021-10-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Zaleszany dot. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Motycze Szlacheckie i w msc. Motycze Poduchowne. 2021-10-25
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach nr 350/3, 350/5 położonych w obrębie ewid. Motycze Poduchowne 2021-10-25
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 5-14 listopada 2021 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 2021-10-26
Wykaz lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym przy ul. Św. Floriana 16 w miejscowości Trześń wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie 114/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.10.2021 2021-10-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Zarządzenie 115/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.10.2021 2021-10-27
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 2 KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym" 2021-10-29
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie piasku ze złoża "GORZYCE II" położonego w miejscowości Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski, 2021-10-29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Wydobywanie piasku ze złoża "GORZYCE II" położonego w miejscowości Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski, woj. podkarpacki 2021-10-29
Zawiadomienie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli dot. przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie piasku ze złoża "GORZYCE II" położonego w miejscowości Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski, woj. pod 2021-10-29
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Rzeszowie odnośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa lewego wału rzeki łęg w km 7+580-21+076,gm. Grębów, pow. tarnobrzeski" 2021-11-04
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o rozszerzeniu zasięgu oddziaływania inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej Nr 2 KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym (od drogi gminnej Nr 1 KDL do drogi gminnej nr 77). 2021-11-09
Informacja podsumowującą przeprowadzone konsultacje społeczne dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Gorzyce i/lub wstępnych założeń do Strategii 2021-11-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Zaleszany w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w msc. Motycze Szlacheckie i Motycze Poduchowne-GKM.VI.6733.P19.2021 2021-11-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Gorzyce (...) 2021-11-18
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej gminy Gorzyce na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 595/2, 585 w msc. Trześń 2021-11-19
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 336, 531/3 w msc. Motycze Poduchowne 2021-11-19
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 67, 68/2 w msc. Sokolniki 2021-11-19
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 1984/2, 1984/1 w msc. Sokolniki 2021-11-19
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działce nr 1090/3 w msc. Trześń 2021-11-19
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 507, 506/1 w msc. Trześń 2021-11-19
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 540/4, 458/3 w msc. Gorzyce 2021-11-19
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w gminie Gorzyce 2021-12-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie 125/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2021 2021-12-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Zarządzenie 127/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2021 2021-12-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie 128/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2021 2021-12-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie piasku ze złoża "GORZYCE 1" położonego w miejscowości Gorzyce 2021-12-07
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w ramach inwestycji pn.: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" 2021-12-08
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Gorzyce na części działki nr ew. 1743/625, obręb Gorzyce 2021-12-10
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w Gorzycach, przy ul. Odlewników 52, na terenie działki nr 1744/33 obręb Gorzyce 2021-12-17
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.11.2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2021-12-20
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie piasku ze złoża GORZYCE 1" 2021-12-29Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2021-01-01
  Ilość odwiedzin: 384296