Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia i komunikaty 2022
2022

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (...) 2022-01-24
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna-Sandomierz (...) 2022-01-13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Samorządowym Żłobku w Gorzycach 2022-01-18
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie odnośnie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580-21+076 gm. Grębów, pow. tarnobrzeski 2022-01-19
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postęp. adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Łęg oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii telekomunikacyjnyc 2022-01-19
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2022-01-20
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 2.02.2022 r. odnośnie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odc. Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Pad 2022-02-04
Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 4.02.2022r. o wszczęciu postęp. adm. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej 2KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym (...) 2022-02-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) 2022-02-16
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji piasku ze złoża Sokolniki IV 2022-02-21
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji piasku ze złoża Sokolniki IV 2022-02-21
Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...) 2022-02-21
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie nr 22/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.02.2022 r. 2022-02-23
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Wydobywanie piasku ze złoża GORZYCE II (...), 2022-02-15
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 23.02.2022 r. odnośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580-21+076, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski 2022-02-25
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.2.2022 z dnia 2.03.2022 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2022-03-08
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie nr 30/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 r. 2022-03-14
Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 11.03.2022r. w sprawie wydania decyzji Starosty Tarnobrzeskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej 2KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym (...) 2022-03-16
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą(...) 2022-03-17
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (...) 2022-03-17
Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, Dyrektora RZGW w Rzeszowie oraz PPIS w Tarnobrzegu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...) 2022-03-17
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce nr 2788 m. Orliska 2022-03-17
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego dla planowanego przedsięwzięcia pn. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą -na działce nr 2788 m. Orliska (...) 2022-03-17
Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, Dyrektora RZGW w Rzeszowie oraz PPIS w Tarnobrzegu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...) 2022-03-17
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 595/2, 585 w msc.Trześń, Gm. Gorzyce. 2022-03-23
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środ. uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą- na działce nr 234/1 m.Furmany 2022-03-30
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie i zbieranie odpadów na działce nr ew. 1744/3 położonej w msc. Gorzyce na terenie Federal Mogul Gorzyce 2022-03-31
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580 - 21+076, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski 2022-04-01
Ogłoszenie Wójta Gminy dla mieszkańców zainteresowanych usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości 2022-04-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie nr 41/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.04.2022 2022-04-08
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 23 kwietnia- 9 maja 2022 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 2022-04-13
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed. pn.Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (. 2022-04-21
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 595/2, 585 w msc. Trześń w Gminie Gorzyce 2022-04-25
OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 2022-04-26
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 22.04.2022 r. odnośnie postęp.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Prace na liniach kolejowych nr 25,74,78 na odc. Stalowa Wola-Tarnobrzeg/Sandomierz-Ocice/Padew Narodowa 2022-04-26
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed. pn. Wydobywanie piasku ze złoża "TRZEŚŃ XII" 2022-05-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie nr 58/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.05.2022 2022-05-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie 59/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.05.2022 2022-05-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Zarządzenie 60/22 Wójta Gminy Gorzyce 2022-05-10
Zawiadomienie stron postępowania o wydłużeniu terminu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie i zbieranie odpadów" 2022-05-12
Ogłoszenie w sprawie spotkania konsultacyjnego w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021-2030. 2022-05-13
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaicznych(...) 2022-05-16
Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, Dyrektora RZGW oraz PPIS w Tarnobrzegu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przed. Budowa i montaż zespołu urządzeń(...) 2022-05-16
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaicznych (...) 2022-05-16
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 18.05.2022 r. odnośnie postęp.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Prace na liniach kolejowych nr 25,74,78 na odc. Stalowa Wola-Tarnobrzeg/Sandomierz-Ocice/Padew Narodowa 2022-05-20
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środ. uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Poszerzenie eksploatacji piasku ze złoża Sokolniki IV (...) 2022-05-23
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych z części złóż "Sokolniki I" i "Sokolniki II" 2022-05-24
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.8.2022 z dnia 12.05.2022 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2022-05-26
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580-21+076 gm. Grębów, pow. tarnobrzeski 2022-05-26
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Trześń 2022-06-13
RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021?2030 2022-06-14
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed. polegającego na poszerzeniu eksploatacji piasku ze złoża Sokolniki 2022-06-21
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w gminie Gorzyce. 2022-07-04
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie nr 97/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.07.2022 r. 2022-07-13
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Zarządzenie nr 96/22 Wójta Gminy (...) 2022-07-13
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.10.2022 z dnia 11.07.2022 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2022-07-15
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco (...) 2022-07-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w ramach zadania pn.: Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w msc. Trześń 2022-07-20
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzewa na działce nr ew. 2467/11 położonej w miejscowości Gorzyce przy ul. Por. Sarny 1. 2022-07-28
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środ. uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.?Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej (...) 2022-08-01
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.11.2022 z dnia 01.08.2022 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2022-08-05
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 09.08.2022 r. odnośnie postęp.w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Prace na liniach kolejowych nr 25,74,78 na odc. Stalowa Wola-Tarnobrzeg/Sandomierz-Ocice/Padew Narodowa 2022-08-11
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postęp. adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (...) 2022-08-12
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postęp. adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie urządzeń wodnych (...) 2022-08-12
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed.pn. Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej (.. 2022-08-23
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Furmany 2022-08-25
Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, Dyrektora RZGW oraz PPIS w Tarnobrzegu o wydanie opinii, dla planowanego przed. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Gorzyce w msc. Furmany(... 2022-08-25
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego dla planowanego przedsięwzięcia pn. pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Gorzyce w msc. Furmany(. 2022-08-25
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Gorzyce w msc. Orliska (...) 2022-08-25
Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie, Dyrektora RZGW oraz PPIS w Tarnobrzegu o wydanie opinii, dla planowanego przed. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Gorzyce w msc. Orliska(... 2022-08-25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Orliska(...) 2022-08-25
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2022-08-29
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie i zbieranie odpadów (...) 2022-08-29
Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 30.08.2022r. o wszczęciu postęp. adm. w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 942 szt. drzew i krzewów o pow. 320 m.kw (...) 2022-09-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastruktura: nieobjęta ustaleniami (...) 2022-09-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce dotyczące zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w ramach zadania pn.: 2022-09-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie polowań zbiorczych na terenie gminy Gorzyce 2022-09-14
Obwieszenie o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce Uchwały Nr LII/349/22 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021?2030 2022-09-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" 2022-09-21
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środ. uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Orliska" 2022-09-22
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środ. uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Furmany" 2022-09-22
Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn.:"Prace na liniach kolejowych nr 25,74,78 na odc. Stalowa Wola-Tarnobrzeg/Sandomierz-Ocice/Padew Narodowa" 2022-09-22
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie i zbieranie odpadów" 2022-09-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WPN.6320.2.6.2020.KCh.110 2022-09-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WPN.6320.2.8.2020.KB.119 2022-09-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie 130/22 Wójta gminy Gorzyce z dnia 23.09.2022 2022-09-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Zarządzenie 129/22 Wójta Gminy Gorzyce 2022-09-26
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą 2022-09-28
Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego (znak: RO.III.613.33.2.2022) z dnia 26.09.2022 r. o wizji terenowej oraz o przedłużeniu załatwienia sprawy 2022-09-29
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odc. Stalowa Wola-Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew Narodowa" 2022-10-03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odc. Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew Narodowa" 2022-10-10
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogi powiatowej oraz gminnej 2022-10-11
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Orliska. 2022-10-14
Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Furmany 2022-10-14
Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego nr RO.III.613.33.3.2022 z dnia 20.10.2022 zezwalająca na usunięcie 942 szt. drzew i krzewów o pow.320 m kw. 2022-10-24
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska szkolnego z infrastrukturą (...) 2022-10-24
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach nr 1690/1, 1691, 1697, 1721/1 położonych w Trześni 2022-10-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w obrębie ew. Trześń, gm. Gorzyce 2022-11-09
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogi powiatowej oraz gminnej przewidzianej do realizacji w obrębie ewidencyjnym Sokolnik, gm.Gorzyce 2022-11-09
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Och-I.6220.9.2015 z dnia 25 lipca 2016 r. 2022-11-14
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Och-I. 6220.9.2015 z dnia 25 lipca 2016 r. 2022-11-14
Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2022-11-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczącego wszczęcia postęp. administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2022-11-18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2022 r, znak: WOOŚ.420.22.4.2022.PW.5 2022-11-28
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.14.2022 z dnia 23.11.2022 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2022-11-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 01 grudnia 2022 r. znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.14dot. przedsięwzięcia pn.: 2022-12-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach nr 1690/1, 1691, 1697, 1721/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Trześń, jednostk 2022-12-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Zarządzenie 159/22 Wójta gminy Gorzyce z dnia 07.12.2022 2022-12-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie 160/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.12.2022 2022-12-09
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 09 grudnia 2022 r., znak: WOOŚ.420.20.3.2022.JK.24, zawiadamiające strony postępowania o przystąpieniu organizacji ekologicznej do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony 2022-12-13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce 2022-12-20
Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Och-I.6220.9.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. 2022-12-28
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Och-I.6220.9.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. 2022-12-28
Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...) znak: Och-I.6220.9.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. 2022-12-28
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję znak: Och-I6220.9.2015 z dnia 25 lipca 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiał 2022-12-30
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej ś/c dn90/63mm wraz z przyłączami w msc. Trześń 2023-01-02Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2022-01-13
  Ilość odwiedzin: 383768