Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Gospodarka odpadami
Liczba odwiedzin kategorii: 8125

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Gorzyce obowiązują następujące uchwały podjęte przez Radę Gminy Gorzyce:

Informacje ogólne

Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. System gospodarki odpadami jest obowiązkowy, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy zostali nim objęci. Z kolei właściciele nieruchomości niezamieszkałych oddają odpady komunalne na dotychczasowych zasadach przedsiębiorcom odbierającym odpady, którzy uzyskali wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy.

Gmina w drodze przetargu wyłania przedsiębiorcę, który odbiera i przekazuje odpady z terenu naszej gminy do komunalnej instalacji.

 Obowiązujące uchwały

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Gorzyce obowiązują następujące uchwały podjęte przez Radę Gminy Gorzyce:

  1. UCHWAŁA NR LIX/372/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2018 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce 
  2. UCHWAŁA NR LIX/373/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. UCHWAŁA NR XX.122.20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysok.pdf
  4. UCHWAŁA NR XX/121/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  5. UCHWAŁA NR XX/123/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

 

 Odbiorca Odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno.

Stawka za odbiór odpadów komunalnych

Opłata za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 20,00 zł miesięcznie od osoby.

W sytuacji gdy pracownicy firmy odbierającej odpady stwierdzą, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, naliczona zostanie opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40 zł miesięcznie od osoby.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XX/122/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Aby skorzystać z ulgi na kompostownik należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającą oświadczenie o zagospodarowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gopodarowanie odapadami komunalnymi - Uchwała XX.123.20 zdnia 27.01.2020 r. (FORMA EDYTOWALNA).doc

Powyższe stawki mają zastosowanie od dnia 01.03.2020 r.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, uiszczane są przez właścicieli nieruchomości na indywidualny rachunek właściciela nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest bez wezwania uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu za miesiące styczeń ? listopad w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz z góry za miesiąc grudzień do 10 grudnia.

Uprzejmie prosimy o terminowe, comiesięczne dokonywanie opłat, aby uniknąć odsetek za zwłokę.Data publikacji:

  Ilość odwiedzin: 376809