rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 31 marca 2014 r. o godz. 13.30 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

.

 

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)w sprawie ustanowienia pomników przyrody;

2)w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

3)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

4)zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Św. Floriana 16 w Trześni na rzecz najemców;

5)w sprawie zatwierdzenia I zmiany Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce;

6)w sprawie wyrażenia (lub: nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;

7)w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce;

8)w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce;

9)w sprawie zmiany postanowienia Nr 51/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

10)zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

11)w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok;

7.Zatwierdzenie protokołu z ostatniej Sesji.

8.Wolne wnioski.

9.Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner