rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 25 lutego 2014 r. o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Gorzyce.

.

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce;

2)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza parafialnego w Trześni;

3)w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12/2006 o nazwie: „Obszar Wielofunkcyjny – Gorzyce i Motycze Poduchowne”;

4)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;

5)w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok;

6)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

7.Zatwierdzenie protokołu z ostatniej Sesji.

8.Wolne wnioski.

9.Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner