rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Gorzyce.

.

 

 Porządek obrad:

 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

7.Przyjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok, w tym:

1)odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014;

2)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o:

a)projekcie budżetu,

b)projekcie wieloletniej prognozy finansowej,

c)możliwości sfinansowania deficytu budżetu;

3)przedstawienie opinii przez Komisje stałe Rady Gminy;

4)dyskusja nad autopoprawkami i poprawkami oraz ich przegłosowanie;

5)głosowanie nad uchwałą budżetową;

6)głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres kolejnych 3 lat, w trybie bezprzetargowym (Gorzyce);

2)w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres kolejnych 5 lat, w trybie bezprzetargowym (Wrzawy);

3)w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres kolejnych 5 lat, w trybie bezprzetargowym (Sokolniki);

4)w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gorzyce na lata 2014 – 2017;

5)w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania: „Pomoc Gminy Gorzyce w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

6)w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania;

7)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce;

9.Zatwierdzenie protokołu z ostatniej Sesji.

10.Wolne wnioski.

11.Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner