rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Gorzyce.

.

 

  Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Przedstawienie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok;
2) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok;
4) w sprawie ustalenia ekwiwalentu  za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu dla członków ochotniczych straży pożarnych;
5) w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat, w trybie bezprzetargowym (Gorzyce);
6) w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat, w trybie bezprzetargowym (Wrzawy);
7) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.

 

7. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej  Sesji.
8. Wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner