rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy.

.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach;

2)      w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce;

3)      w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok;

4)      w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

7. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej  Sesji.

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner