rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 22 lutego 2011 r. o godz. 9:00 w sali USC w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się V Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

.

1.        Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.        Przedstawienie  porządku obrad.

3.        Przedstawienie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Przyjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok, w tym:

1)       odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011,

2)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

3)       przedstawienie opinii przez Komisje stałe Rady Gminy,

4)       dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie,

5)       głosowanie nad uchwałą budżetową.

7.        Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy;

2)     zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Razem silni - wsparcie edukacyjne uczniów i uczennic ze SP w Trześni” złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy    w Rzeszowie przez Gminę Gorzyce/Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Trześni w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

3)     sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce;

4)     zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce.

8.        Zatwierdzenie protokołu z ostatniej  Sesji.

9.        Wolne wnioski.

10.   Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner