Zawiadamia się, że w dniu 3 lutego 2011 r. o godz. 9:00 w w sali USC w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie sięPorządek obrad: .

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przedstawienie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.


5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 

1)    określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2)    określania warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Gorzyce w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;
3)    trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań gminy, innych niż określone w ustawie o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie,  sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań;
4)    zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie  inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
5)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gorzyce liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;
6)    zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy;
7)    zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce;
8)    zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy;
9)    uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach;
10)    stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy.

7.    Zatwierdzenie protokołu z ostatniej  Sesji.
8.    Wolne wnioski.  
9.    Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner