rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2010 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Gorzyce odbędzie się III Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad: .1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przedstawienie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok;
2)    trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań gminy, innych niż określone w ustawie o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie,  sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań;
3)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gorzyce liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;
4)    uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach;
5)    uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
6)    wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010;
7)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy;
8)    zmian budżetu Gminy na 2010 rok.


7.    Zatwierdzenie protokołu z ostatniej  Sesji.
8.    Wolne wnioski.  
9.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner