rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 29 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Gorzyce.

.

 

 Porządek obrad:

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie  porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” gmina Gorzyce;

2)      określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce;

3)      zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Św. Floriana 16 w Trześni na rzecz najemców;

4)      współpracy na rzecz opracowania programu strategicznego „Błękitny San” i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia;

5)      zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki;

6)      zbycia w trybie przetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki;

7)      zbycia w trybie przetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce;

8)      zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce;

9)      zmian budżetu gminy na 2013 rok.

 

7.Zatwierdzenie protokołu z ostatniej  Sesji.

8.Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner