rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 30 października 2014 r. o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok;

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok;

3) w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Św. Floriana 16 w Trześni;

4) w sprawie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Trześń;

5) w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 12 lat, w trybie bezprzetargowym (działki na Placu Handlowym w Gorzycach);

6) w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Orliska;

7) w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne;

8) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015;

9) w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

7. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej Sesji.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner