<

rada gminy gorzyce1Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

 

RG-I.0002.7.2014

 

Gorzyce, dnia 21 sierpnia 2014 r.

 

Zawiadamia się, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LII sesja Rady Gminy

 Porządek obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości

Wrzawy;

2) w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

7. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej Sesji.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

Podstawa prawna urlopowania: art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.).

 

e-max.it: your social media marketing partner