rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LI sesja Rady Gminy

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie  porządku obrad.
3.  Przedstawienie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4.  Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Roczne sprawozdanie Miejskiego Komendanta Policji w Tarnobrzegu ze swojej działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gorzyce.
7.  Informacja z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce.
8 . Podjęcie uchwał w sprawie:


1) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej;
2) w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce;
3) w sprawie zmiany postanowienia Nr 51/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Motycze Poduchowne;
6) w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.


9.  Zatwierdzenie protokołu z ostatniej  Sesji.
10. Wolne wnioski. 
11. Zakończenie obrad.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner