rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się L sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2012:

1) zapoznanie się Rady Gminy z:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,

b) sprawozdaniem finansowym,

c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) informacją o stanie mienia Gminy,

e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

f) opiniami pozostałych komisji stałych;

2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;

4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;

2) w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Gorzyce prawa własności nieruchomości;

3) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sokolniki;

4) w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Gorzyce zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;

5) w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej;

6) w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

8. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej Sesji.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner