rewitalizacjaGWójt Gminy Gorzyce zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce Uchwały Nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce

LOgo

Wójt Gminy Gorzyce

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce Uchwały Nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, Gorzyce
    w pokoju 6A w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gorzycach, gminagorzyce.pl w zakładce Rewitalizacja.

 

Pliki do pobrania dostępne na stronie BIP-u (link poniżej).

http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=4540&grp=9

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner