ROLNICTWO I  GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

tel. 15 836 20 75 w. 12

L.P. dokumenty do pobrania załączniki do złożenia wraz z dokumentem
1. Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny podział nieruchomości

1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt własności ziemi, akt notarialny, odpis z KW

2. Wstępny projekt podziału

3. Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy nr…………… z dnia …………………………..

4. Rzuty poziome ścian-oddzieleń przeciwpożarowych lub opina osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem

5. Aktualny odpis z KRS- w przypadku, jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna

6. Pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu właściciela/użytkownika wieczystego

2. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, warunkami zabudowy lub innymi przepisami odrębnymi

1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt własności ziemi, akt notarialny, odpis z KW

2. Wstępny projekt podziału

3. Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości

4. Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy nr………………… z dnia ………………………

5. Rzuty poziome ścian-oddzieleń przeciwpożarowych lub opina osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem

6. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości

7. Wykaz zmian gruntowych

8. Mapa z projektem podziału nieruchomości zatwierdzona przez Powiatowy Ośrodek dokumentacji w Tarnobrzegu pod numerem …………………………………….  w ilości sztuk egzemplarzy………………

9.Aktualny odpis z KRS- w przypadku, jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna

10.Pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu właściciela/użytkownika wieczystego

3. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział wykorzystywane na cele rolne i leśne

1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt własności ziemi, akt notarialny, odpis z KW

2. Wstępny projekt podziału

3. Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości

4. Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy nr………………… z dnia ………………………

5. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości

6. Wykaz zmian gruntowych

7. Mapa z projektem podziału nieruchomości zatwierdzona przez Powiatowy Ośrodek dokumentacji w Tarnobrzegu pod numerem …………………………………….  w ilości sztuk egzemplarzy………………

8.Aktualny odpis z KRS - w przypadku, jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna

9. Pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu właściciela/użytkownika wieczystego

4. Wniosek o odszkodowanie za działki przejęte pod drogi publiczne

1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt własności ziemi, akt notarialny, odpis z KW

2. Ostateczną decyzję podziałową na podstawie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku

3. Aktualny odpis z KRS - w przypadku, jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna

4. Pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu właściciela/użytkownika wieczystego

5. Oświadczenie o wypłacie odszkodowania na rachunek bankowy wraz z numerem konta

5. Wniosek o dzierżawę nieruchomości 1. Mapa z zaznaczonym obszarem przeznaczonym do dzierżawy                    
6. Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości

 1. Mapa z zaznaczonym obszarem dzierżawionej nieruchomości

2. Ksero umowy dzierżawy

7. Wniosek o zakup/użytkowanie wieczyste działki  w trybie bezprzetargowym
  1. Mapa położenia nieruchomości z zaznaczonym obszarem zakupu działki/ proponowanym podziałem
  2. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania/studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  3. Odpis KW działki
8. Wniosek o zakup/użytkowanie wieczyste działki w trybie przetargowym
  1. Mapa położenia nieruchomości z zaznaczonym obszarem zakupu działki/ proponowanym podziałem
  2. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania/studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  3. Odpis KW działki
e-max.it: your social media marketing partner