STANOWISKO DS. DRÓG I SPRAW ENERGETYCZNYCH

tel. 15 836 20 75 wew.13

LP

Dokumenty do pobrania

Załączniki do złożenia wraz z dokumentami

1

Wniosek o zezwolenie  na  lokalizację w pasie drogi

1. plan sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca umieszczenia urządzenia w skali 1:500 lub 1:1000

2. kopia wypisu z rejestru gruntów (na drogę i działkę inwestora)

3.  kopia mapy ewidencyjnej

2

Wniosek zezwolenie  na  lokalizację  zjazdu  z  drogi 

1. projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną lokalizacją zjazdu w skali 1:500 lub 1:1000

2. kopia wypisu z rejestru gruntów (na drogę i działkę)

3. kopia mapy ewidencyjnej

3

Wniosek o wydanie zezwolenia  na  umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1. plan sytuacyjny (mapa w 1:500 lub 1:1000)  z podaniem wymiarów oraz oznaczonym kolorem żółtym urządzeniem umieszczanym w pasie drogowym

2. kopia pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót lub innego dokumentu uprawniającego  do realizacji robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3. opinia z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym uzgadniającej usytuowanie urządzenia (jeśli jest wymagana)

4. kopia zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym

4

Wniosek o wydanie zezwolenia  na  zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

1. plan sytuacyjny (mapa w 1:500 lub 1:1000) z zakreślonym w kolorze czerwonym obrysem powierzchni pasa drogowego przewidywanego do zajęcia z podaniem wymiarów oraz oznaczonym kolorem żółtym umieszczanym urządzeniem

2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych

3. kopia zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym

5 UCHWAŁA NR XXI/127/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce  
e-max.it: your social media marketing partner