Tło po lewej stronie białe po prawej granatowe. Na białym tle grafika – herb gminy otoczony napisem Rada Gminy Gorzyce. Na granatowym tle napis  zawiadomienie o obradach Rady Gminy Gorzyce. Zawiadamia się, że 25 lutego 2022 r. o godz. 14.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Gorzyce.


1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Gorzyce;
2)    w sprawie rozpatrzenia petycji;
3)    w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
4)    w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
5)    w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
6)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
7)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce;
8)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy;
9)    w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2022-2026;
10)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
11)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
12)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.


5.    Wolne wnioski.  
6.    Zakończenie obrad.

 

Z uwagi na trwający stan epidemii publicznośc na sesji zostaje ograniczona do 2 osób. Sesję można śledzić na żywo na stronie www.gminagorzyce.pl