Tło po lewej stronie białe po prawej granatowe. Na białym tle grafika – herb gminy otoczony napisem Rada Gminy Gorzyce. Na granatowym tle napis  zawiadomienie o obradach Rady Gminy Gorzyce. Zawiadamia się, że 15 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Gorzyce.


1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie  porządku obrad.
3.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4.Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
2)    w sprawie nadania nazwy Miodowa ulicy położonej w południowo-wschodniej części miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce;
3)    w sprawie nadania nazwy Wrzosowa ulicy położonej w południowo-wschodniej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce;
4)    w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
5)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
6)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej
w miejscowości Gorzyce
7)    w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego;
8)    w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce;
9)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.


5.Wolne wnioski.  
6.Zakończenie obrad.

 

Z uwagi na trwający stan epidemii publicznośc na sesji zostaje ograniczona do 2 osób. Sesję można śledzić na żywo na stronie www.gminagorzyce.pl