Tło po lewej stronie białe po prawej granatowe. Na białym tle grafika – herb gminy otoczony napisem Rada Gminy Gorzyce. Na granatowym tle napis  zawiadomienie o obradach Rady Gminy Gorzyce. Zawiadamia się, że 27 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Gorzyce.


Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie  porządku obrad.
3.Informacja o sporządzonych protokołach z XXVII sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2021/2022;
2)    w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce;
3)    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
4)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
5)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
6)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w gminie Gorzyce
7)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
8)    zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037.


6.Wolne wnioski.  
7.Zakończenie obrad.

 

Z uwagi na trwający stan epidemii sesja zamknięta  dla publiczności. Sesję można śledzić na żywo na stronie www.gminagorzyce.pl