Tło po lewej stronie białe po prawej granatowe. Na białym tle grafika – herb gminy otoczony napisem Rada Gminy Gorzyce. Na granatowym tle napis  zawiadomienie o obradach Rady Gminy Gorzyce. Zawiadamia się, że 23 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

 

Równocześnie informujemy, że podczas sesji, w punkcie dotyczącym Raportu o stanie Gminy za 2020 r. odbędzie się debata, w której mogą wziąć udział mieszkańcy. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=6746&grp=2


Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie  porządku obrad.
3.Informacja o sporządzonych protokołach z XXIV, XXV i XXVI sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
5.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Gorzyce-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Pomocy Społecznej.
6.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gorzyce za 2020 rok:


1)    informacja Wójta Gminy,
2)    opinie komisji stałych Rady Gminy,
3)    debata,
4)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.


7.Wykonanie budżetu Gminy za rok 2020:


1)    zapoznanie się Rady Gminy z:


a)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
b)    sprawozdaniem finansowym,
c)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d)    informacją o stanie mienia Gminy,
e)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
f)    uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
g)    opiniami pozostałych komisji stałych.


2)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;
3)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2020;
4)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.


8.Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce;
2)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
3)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” gmina Gorzyce;
4)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu;
5)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.


9.Wolne wnioski.  
10.Zakończenie obrad.

 

Z uwagi na trwający stan epidemii sesja zamknięta  dla publiczności-wyjątek to mieszkańcy, którzy zgłoszą się do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2020 r., będą oni mogły uczestniczyć w sesji tylko podczas swojego wystąpienia.

 

Sesję można śledzić na żywo na stronie www.gminagorzyce.pl